Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2022-117 / 07-11-2022

Afgørelse vedrørende klage fra XXX over afgørelse af 23. september 2021 fra barsel.dk

Barsel.dk modtog den 8. februar 2022 din klage over barsel.dk’s afgørelse af 23. september 2021 om bidrag til barselsudligningsordningen.

Du har i klagen anført følgende:

”Undertegnede har indbetalt barselsbidrag for hele 2021 kr. 1225.-. Imidlertid stoppede jeg min virksomhed 30.6.2021. På den baggrund anmoder undertegnede om at få tilbagebetalt halvdelen af det indbetalte, idet jeg ikke har haft omsætning efter 30.6.2021.”

Ankenævnet bemærker, at efter § 6, stk. 3, i barselsudligningsloven kan klager over Arbejdsmarkedets Tillægspensions og barselsudligningsordningens afgørelser efter denne lov eller efter regler fastsat i medfør af loven inden for en frist på 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt klageren, indbringes for Ankenævnet.

Barsel.dk har først modtaget din klage over afgørelsen af 23. september 2021 den 8. februar 2022. Klagefristen er således overskredet, fordi barsel.dk først modtager din klage mere end 4 uger efter den 23. september 2021, hvor afgørelsen anses for at være kommet frem til dig.

Ankenævnet afviser derfor at behandle klagen over barsel.dk’s afgørelse af 23. september 2021.