Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2021-186 / 25-03-2022

Afgørelse vedrørende klage fra XXX over afgørelse af 20. august 2021 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har den 18. oktober 2021 modtaget din klage af 14. oktober 2020 over ATPs afgørelse af 20. august 2020 om udbetaling af ATP Livslang Pension.

Du oplyser følgende i klagen: ”jeg står i og vil ophæve alt det der står Hos ATP og jeg vil gerne køre en sag på Dem de siger jeg ikke kan få de 102.000 Kr udbetalt men det vil jeg ikke finde mig I de penge skal udbetales nu sagde jeg. Til dem så hvad skal her give for og køre en retssag.”

Det fremgår af ATP’s udtalelse af 25. november 2021, at ATP den 20. august 2021 sendte afgørelse om afslag på udbetaling af pension før folkepensionsalder.

Det fremgår endvidere af Justitsministeriets vejledning nr. 9533 of 26. juni 2018 om beregning af klagefrister, at myndigheder som udgangspunkt kan lægge til grund, at et standardbrev er kommet frem til modtageren seks omdelingsdage efter, at afgørelsen er dateret og overgivet til postbesørgelse.

Ankenævnet bemærker, at efter § 28, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets tillægspension kan ATP’s afgørelser indbringes for Ankenævnet for ATP m.m. inden for en frist på 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt, det vil sige er kommet frem til din adresse.

Ankenævnet har først modtaget din klage over afgørelsen af 20. august 2021 den 18. oktober 2021. Ankenævnet lægger til grund, at afgørelsen er sendt til din folkeregisteradresse den 20. august 2021, og at afgørelsen derfor anses for at være kommet frem til din adresse senest den 30. august 2021. Klagefristen er således overskredet, fordi Ankenævnet først modtager din klage mere end 4 uger efter den 30. august 2021, hvor afgørelsen anses for at være kommet frem til dig.

Ankenævnet afviser derfor at behandle klagen over ATPs afgørelse af 20. august 2021.