Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2021-175 / 04-11-2021

Selvstændig erhvervsdrivende, som ophørte med selvstændig virksomhed i 2020, skal ikke betale bidrag til Barsel.dk i 2021 efter de regler for selvstændige erhvervsdrivende, som trådte i kraft den 1. januar 2021 ref. nr. xxxxxx-xxx

Ankenævnet ophæver Barsel.dk’s afgørelse af 28. september 2021, som Barsel.dk har fastholdt ved genvurdering den 13. oktober 2021, således at [klager] ikke skal betale bidrag til Barsel.dk i 2021 efter de regler for selvstændige erhvervsdrivende, som trådte i kraft den 1. januar 2021.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Klager har telefonisk den 30. september 2021 klaget over opkrævning til Barsel.dk i 2021 med den begrundelse, at klager ophørte med selvstændig virksomhed den 1. april 2020.

Barsel.dk’s genvurdering i anledning af klagen

Barsel.dk har i brev af 13. oktober 2021 fastholdt sin afgørelse af 28. september 2021. Barsel.dk anfører i brevet bl.a. følgende:
”Genvurdering: Vi fastholder din bidragspligt til Barsel.dk som selvstændig

Vi skriver til dig, fordi vi har vurderet din sag om din bidragspligt til Barsel.dk som
selvstændigt erhvervsdrivende igen, da du den 30. september 2021 har klaget over vores
afgørelse fra 28. september 2021.

Vi har truffet følgende afgørelse:

- Du skal betale bidrag til Barsel.dk som selvstændigt erhvervsdrivende.

Det betyder, at vi har sendt din klage, vores begrundelse for afgørelsen og vores
genvurdering videre til Ankenævnet for ATP m.m.

Begrundelse - derfor skal du betale bidrag til Barsel.dk
Vi har vurderet, at du er forpligtet til at betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende til Barsel.dk. Da du opfylder nedenstående kriterier, vil du således blive anset som selvstændigt erhvervsdrivende i Barselsudligningslovens forstand.

På baggrund af din klage er det vores forståelse, at du ikke bestrider rigtigheden af de tal, som Skattestyrelsen har videresendt til Barsel.dk. Det fremgår af din klage, at du ikke mener, at du er omfattet af bidragspligten til trods for oplysningerne fra Skattestyrelsen.
Kriterier for at skulle betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende er fastsat i lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked. Udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed er forpligtet til at betale bidrag, hvis det samlede resultat fra selvstændig virksomhed overstiger den maksimale dagpengesats. Det samlede resultat er før renter og efter eventuelle beløb overført til medarbejdende ægtefælle.

Det er fastsat i loven, at det er det samlede resultat i årsopgørelsen for det senest afsluttede indkomstår, som skal anvendes ved vurderingen af bidragspligt. Det betyder, at vurderingen skal foretages på grundlag af årsopgørelsen for indkomståret 2020.

Ved vurdering af bidragspligt lægges der ikke vægt på, hvad indkomsten stammer fra. Det har med andre ord ikke betydning for bidragspligten, om indkomsten f.eks. stammer fra lejeindtægter. Barsel.dk skal i overensstemmelse med loven kun lægge vægt på oplysning om dit samlede resultat fra selvstændig virksomhed i din årsopgørelse.

Den selvstændigt erhvervsdrivende skal dog ikke betale bidrag, hvis vedkommende i samme afsluttede indkomstår har en personlig lønindkomst, der overstiger det samlede resultat. Du skal derfor ikke betale, hvis du har en personlig lønindkomst, der overstiger dit resultat fra selvstændig virksomhed.

Hvis du opfylder ovenstående kriterier, er du forpligtet til at betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende, selvom dine personlige forhold medfører, at du ikke vil kunne gøre brug af Barsel.dk. Det skyldes, at der ved vurderingen af bidragspligt udelukkende lægges vægt på det samlede resultat fra selvstændig virksomhed og personlig lønindkomst. Personlige forhold indgår derimod ikke ved vurderingen af bidragspligt.

Du er ligeledes forpligtet til at betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende, selvom du måtte være ophørt med at drive selvstændig virksomhed. Det skyldes, at du opfylder lovens kriterier for at skulle betale bidrag. Bidragspligten er personlig og er uafhængig af, om du er ophørt med at drive selvstændig virksomhed.”

Høringssvar fra klager

[Klager] har i mail til Ankenævnet den 14. oktober 2021 afgivet følgende bemærkninger til Barsel.dk’s genvurdering af 13. oktober 2021:
”…

Jeg stoppede som [erhverv] d. 31.3.2020 - og loven om at selvstændige skulle betale bidrag blev vedtaget med virkning fra 1.1.2021.

Det betyder at man pålægger afgift bagud - hvis jeg eller en kollega havde været gravid i 2020 var der ikke blevet givet barselstilskud før fra 2021.

Jeg er pensionist nu og kan ikke uden videre trække beløbet fra - det er simpelthen urimeligt at pålægge fratrådte selvstændige, at betale for noget som ikke var trådt i kraft mens jeg var i funktion. Hvis man alligevel ville gøre dette (baglæns skatter) burde beløbet højst udgøre 1/4 af udgiften; da jeg kun arbejdede i 3 mdr. i 2020.

…””

Ankenævnets begrundelse

Barselsudligningsloven, lovbekendtgørelse nr. 281 af 26. marts 2019, som ændret ved lov nr. 2198 af 29. december 2020, om barselsudligning på det private arbejdsmarked finder ifølge § 1, stk. 1, anvendelse ”for det private arbejdsmarked og for udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed”. Om bidrag til ordningen er det bl.a. bestemt:

"§ 4 a. Udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed betaler et årligt bidrag på 1.225 kr. til barselsudligningsordningen, når følgende betingelser er opfyldt:
1) Den pågældende har i årsopgørelsen for det senest afsluttede indkomstår et samlet resultat før renter og efter eventuelle beløb overført til medhjælpende ægtefælle, der overstiger maksimum for barselsdagpenge, jf. barselslovens § 35, stk. 1, jf. §§ 37 og 38.
2) Den pågældende har ikke i samme afsluttede indkomstår personlig lønindkomst, der overstiger det samlede resultat, jf. nr. 1.

Stk. 2. Bidrag efter stk. 1 opkræves årligt den 1. oktober.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om opkrævning af bidrag efter stk.1.”

Bestemmelsen i § 4 a blev indsat i loven ved § 1, nr. 6, i den nævnte ændringslov nr. 2198 af 29. december 2020, som trådte i kraft den 1. januar 2021.
Om afgrænsningen af selvstændigt erhvervsdrivende som bidragsydere til barselsudligning hedder det i bemærkningerne til det bagvedliggende lovforslag, LFF 2020 80):
"Almindelige bemærkninger

1. Indledning og baggrund for forslaget
...
Aftalepartierne er enige om, at et væsentligt element i en model for bedre barselsvilkår for selvstændige er at sikre en præcis afgrænsning af målgruppen. Det betyder, at kun personer, som reelt er selvstændige, omfattes af ordningen, ligesom der skal tilstræbes et så stort sammenfald som muligt mellem de selvstændige, der skal bidrage til en ordning, og de, der vil kunne drage fordel af den. …

2.1.2. Beskæftigelsesministeriets overvejelser og den foreslåede ordning
Efter gældende regler findes der ikke en barselsudligningsordning for selvstændigt erhvervsdrivende. …

Det foreslås, at anvendelsesområdet for lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked udvides til at omfatte selvstændigt erhvervsdrivende …


Det foreslås, at selvstændigt erhvervsdrivende opkræves et bidrag til barselsudligningsordningen, hvis den pågældende har selvstændig erhvervsvirksomhed som hovedbeskæftigelse, og efter årsopgørelsen for det seneste regnskabsår har et samlet resultat før renter, der overstiger maksimum for barselsdagpenge. …


Til nr. 5
… lovforslagets § 1, nr. 6, … bidraget for selvstændigt erhvervsdrivende … Det er vurderingen, at det obligatoriske bidrag til barselsudligningsordningen for selvstændigt erhvervsdrivende er en skat i grundlovens forstand. Beskæftigelsesministeriet begrunder sin vurdering med, at kravet om, at der skal være en modydelse for det betalte gebyr (bidrag) ikke er opfyldt, da der i den bidragspligtige kreds af selvstændige givet vil være personer, der aldrig vil kunne opnå kompensation fraordningen, f.eks. en nystartet kvindelig iværksætter over 60 år.


Til nr. 6

Det foreslås i en ny § 4 a, stk. 1, at udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed betaler et årligt bidrag på 1.225 kr. til Barsel.dk, når betingelserne efter nr. 1 og 2 er opfyldt.


Forslaget efter stk. 1 betyder, at kun personer, som må anses for at have selvstændig erhvervsvirksomhed som deres hovedbeskæftigelse, vil blive opkrævet bidrag til Barsel.dk. …

Som dokumentation for det samlede resultat fra selvstændig virksomhed vil Barsel.dk anvende told- og skatteforvaltningens oplysninger i årsopgørelsen for det seneste indkomstår, som er indberettet på CPR-nummer. …
...

Det foreslås i § 4 a, stk. 2, at bidrag efter stk. 1 opkræves årligt den 1. oktober.


Forslaget betyder, at bidrag fra selvstændigt erhvervsdrivende i medfør af stk. 1 opkræves årligt den 1. oktober og første gang fra den 1. oktober 2021. Selvstændigt erhvervsdrivende, der er omfattet af bidragskredsen i § 4 a, vil derefter blive opkrævet bidrag årligt fra den 1. oktober.
…”

Efter lovteksten påhviler bidragspligten udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed, som opfylder de opregnede betingelser. Ændringsloven trådte som nævnt i kraft den 1. januar 2021. Som lovteksten er udformet, må bidragspligten naturligt forstås som gældende for personer, der udøver selvstændig erhvervsvirksomhed efter lovens ikrafttræden og opfylder de to opregnede betingelser.

Det har ud fra de hensyn til retssikkerhed, som taler mod tilbagevirkende kraft, formodningen mod sig, at det skulle være tilsigtet at pålægge personer, som forud for lovens ikrafttrædelse var ophørt med at drive selvstændig erhvervsvirksomhed, bidragspligt.

Der er ikke i ændringsloven medtaget en udtrykkelig bestemmelse derom.

Der er endvidere ikke i forarbejderne til ændringsloven en udtrykkelig overvejelse af og stillingtagen til problemstillingen, som da også må anses for at være et marginalt indkøringsproblem. At der i forarbejderne er redegjort for, at Barsel.dk som dokumentation for det samlede resultat fra selvstændig virksomhed vil anvende told- og skatteforvaltningens oplysninger i årsopgørelsen for det seneste indkomstår, som er indberettet på CPR-nummer, må naturligt anses som et udsagn om ordningens almindelige forvaltning, ikke som et udsagn af betydning for en stillingtagen til, om der ved ordningens indførelse i 2021 skal opkræves bidrag af personer, som i 2020 ophørte med at drive selvstændig erhvervsvirksomhed. Det samme gælder udsagnet i forarbejderne om, at bidrag opkræves første gang den 1. oktober 2021, sammenholdt med udsagnet om, at opkrævning sker på grundlag af årsopgørelsen for det seneste indkomstår.

Hvis meningen havde været, at en person som klager – en [erhverv], der afviklede sin virksomhed den 31. marts 2020 for at gå på pension – skulle omfattes af barselsudligningsordningen for selvstændigt erhvervsdrivende, som blev stadfæstet den 29. december 2020 og trådte i kraft den 1. januar 2021, havde det lovkvalitetsmæssigt været enkelt og forventeligt udtrykkeligt at regulere dette ikrafttrædelsesproblem i ændringslovens ikrafttrædelsesbestemmelse.

På denne baggrund finder Ankenævnet, at der ikke er hjemmel i barselsudligningsloven til at pålægge den, som ved lovens ikrafttræden var ophørt som selvstændig erhvervsdrivende, bidragspligt.

Det er uomtvistet, at klager i 2020 indstillede sin virksomhed som selvstændig erhvervsdrivende.

Efter det foran anførte er der herefter ikke i barselsudligningsloven hjemmel til at afkræve klager bidrag som selvstændig erhvervsdrivende. Ankenævnet ophæver derfor den påklagede afgørelse.

På Ankenævnets vegne