Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2021-119 / 25-11-2021

Pensionsindtægter uden betydning for opkrævning af bidrag til Barsel.dk

Ankenævnet stadfæster Barsel.dk’s afgørelse af 23. september 2021, som Barsel.dk har fastholdt ved genvurdering den 7. oktober 2021, således at [navn] (herefter klager) skal betale bidrag til Barsel.dk i 2021.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Klager har den 25. september 2021 klaget over opkrævningen til Barsel.dk i 2021 og til Beskæftigelsesministeriet, der har videresendt klagen til Barsel.dk. I klagerne oplyses bl.a. følgende:

”Jeg er en folkepensionist på 75 år. Som en del af min pension udlejer jeg 3 mindre erhvervsejerlejligheder […]. Da udlejningen er frivilligt momsregistreret, har jeg et cvr nummer. Der er ingen ansatte, og ”omsætningen” og overskuddet i 2021 er alene fra denne udlejningsvirksomhed. Jeg kan se, at hvis man har en lønindtægt på over kr. 231.920, skal der ikke betales bidrag. Jeg har ikke en lønindtægt på over kr. 231.920, men min pensionsindtægt fra folkepension, ATP og privat tegnede forsikringer overstiger dette beløb.

Hvorfor skal jeg som pensionist betale kr. 1.225 som bidrag til Barsel.dk?”

”Desuden vil jeg i 2021 ikke have den samme indkomst i udlejningsvirksomheden som følge af frasalg i 2020, idet udlejningsindkomsten i 2021 vil være under kr. 231.920.”

Barsel.dk’s genvurdering i anledning af klagen

Barsel.dk har i brev af 7. oktober 2021 fastholdt sin afgørelse af 23. september 2021. Barsel.dk anfører i brevet bl.a. følgende:

”Genvurdering: Vi fastholder din bidragspligt til Barsel.dk som selvstændig

Vi skriver til dig, fordi vi har vurderet din sag om din bidragspligt til Barsel.dk som
selvstændigt erhvervsdrivende igen, da du den 25. september 2021 har klaget over vores
afgørelse fra 23. oktober 2021.

Vi har truffet følgende afgørelse:

- Du skal betale bidrag til Barsel.dk som selvstændigt erhvervsdrivende.

Det betyder, at vi har sendt din klage, vores begrundelse for afgørelsen og vores
genvurdering videre til Ankenævnet for ATP m.m.

Begrundelse - derfor skal du betale bidrag til Barsel.dk
Vi har vurderet, at du er forpligtet til at betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende til Barsel.dk. Da du opfylder nedenstående kriterier, vil du således blive anset som selvstændigt erhvervsdrivende i Barselsudligningslovens forstand.

På baggrund af din klage er det vores forståelse, at du ikke bestrider rigtigheden af de tal, som Skattestyrelsen har videresendt til Barsel.dk. Det fremgår af din klage, at du ikke mener, at du er omfattet af bidragspligten til trods for oplysningerne fra Skattestyrelsen.

Kriterier for at skulle betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende er fastsat i lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked. Udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed er forpligtet til at betale bidrag, hvis det samlede resultat fra selvstændig virksomhed overstiger den maksimale dagpengesats. Det samlede resultat er før renter og efter eventuelle beløb overført til medarbejdende ægtefælle.

Det er fastsat i loven, at det er det samlede resultat i årsopgørelsen for det senest afsluttede indkomstår, som skal anvendes ved vurderingen af bidragspligt. Det betyder, at vurderingen skal foretages på grundlag af årsopgørelsen for indkomståret 2020.

Ved vurdering af bidragspligt lægges der ikke vægt på, hvad indkomsten stammer fra. Det har med andre ord ikke betydning for bidragspligten, om indkomsten f.eks. stammer fra lejeindtægter. Barsel.dk skal i overensstemmelse med loven kun lægge vægt på oplysning om dit samlede resultat fra selvstændig virksomhed i din årsopgørelse.

Den selvstændigt erhvervsdrivende skal dog ikke betale bidrag, hvis vedkommende i samme afsluttede indkomstår har en personlig lønindkomst, der overstiger det samlede resultat. Du skal derfor ikke betale, hvis du har en personlig lønindkomst, der overstiger dit resultat fra selvstændig virksomhed.

Hvis du opfylder ovenstående kriterier, er du forpligtet til at betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende, selvom dine personlige forhold medfører, at du ikke vil kunne gøre brug af Barsel.dk. Det skyldes, at der ved vurderingen af bidragspligt udelukkende lægges vægt på det samlede resultat fra selvstændig virksomhed og personlig lønindkomst. Personlige forhold indgår derimod ikke ved vurderingen af bidragspligt.

Du er ligeledes forpligtet til at betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende, selvom du måtte være ophørt med at drive selvstændig virksomhed. Det skyldes, at du opfylder lovens kriterier for at skulle betale bidrag. Bidragspligten er personlig og er uafhængig af, om du er ophørt med at drive selvstændig virksomhed.”

Høringssvar fra klager

Klager har i mail til Ankenævnet den 9. oktober 2021 afgivet følgende bemærkninger til Barsel.dk’s genvurdering af 7. oktober 2021:

”…
Mit yderligere bidrag til min klage vedlægges hermed.

Som det fremgår mener jeg, at der her klart er tale om en – måske utilsigtet men – fejl i loven, hvis det virkelig er sådan, at der en forskel mellem lønmodtager, der også har selvstændig virksomhed, og pensionister.

Det må helt klart være en fejl ved loven, at der ikke ved lovens tilblivelse også blev medtaget pensionsindtægter på lige vilkår som lønindtægter. Jeg har meget svært ved at forestille mig, at det er helt bevist valg fra lovgivers side, at alene lønmodtagerne, der også har indtægt ved selvstændig virksomhed skulle fritages for at betale til ordningen.
…”

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår den bidragspligt til barselsudligningsordningen, som påhviler personer, der udøver selvstændig erhvervsvirksomhed. Spørgsmålet er, om pensionsindtægter kan sidestilles med lønindtægter og dermed få betydning for, om en person skal betale bidrag til Barsel.dk.

Ved lov nr. 2198 af 29. december 2020 blev barselsudligningsloven (lovbekendtgørelse nr. 281 af 26. marts 2019 om barselsudligning på det private arbejdsmarked) ændret, således at personer, som udøver selvstændig erhvervsvirksomhed (selvstændigt erhvervsdrivende), omfattes af barselsudligningsordningen fra 1. januar 2021. Herefter har en udøver af selvstændig erhvervsvirksomhed ret til kompensation i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption efter barselsudligningslovens § 3 a og pligt til at betale et årligt bidrag på 1.225 kr. til barselsudligningsordningen efter lovens § 4 a, som lyder således:
”§ 4 a. Udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed betaler et årligt bidrag på 1.225 kr. til barselsudligningsordningen, når følgende betingelser er opfyldt:
1) Den pågældende har i årsopgørelsen for det senest afsluttede indkomstår et samlet resultat før renter og efter eventuelle beløb overført til medarbejdende ægtefælle, der overstiger maksimum for barselsdagpenge, jf. barselslovens § 35, stk. 1, jf. §§ 37 og 38.
2) Den pågældende har ikke i samme afsluttede indkomstår personlig lønindkomst, der overstiger det samlede resultat, jf. nr. 1.
Stk. 2. Bidrag efter stk. 1 opkræves årligt den 1. oktober.
Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om opkrævning af bidrag efter stk. 1.”

Efter § 4 a, stk. 1, påhviler der udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed bidragspligt, hvis betingelserne om resultat af virksomheden og personlig lønindkomst i senest afsluttede indkomstår er opfyldt. Bidrag opkræves efter stk. 2 ”årligt den 1. oktober”. Efter stk. 3 fastsætter beskæftigelsesministeren regler om opkrævning af bidrag.

Efter ordlyden af § 4 a, stk. 1, nr. 2, har ”personlig lønindkomst” betydning for den selvstændige erhvervsdrivendes bidragspligt. Det fremgår ligeledes af bemærkningerne til det bagvedliggende lovforslag, LFF 2020 80, bl.a. at:
”… kun personer, som må anses for at have selvstændig erhvervsvirksomhed som deres hovedbeskæftigelse, vil blive opkrævet bidrag til Barsel.dk. Betingelsen om udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed som hovedbeskæftigelse anses for opfyldt, hvis den pågældende ikke i samme regnskabsår har personlig lønindkomst, der overstiger det samlede resultat fra udøvelsen af selvstændig erhvervsvirksomhed”.

Folkepension og andre pensionsindtægter er ikke personlig lønindkomst, og Ankenævnet finder ikke grundlag i lovtekst eller forarbejder for at sidestille pensionsindtægter med lønindtægter efter § 4 a, stk. 1, i barselsudligningsloven.

Idet klager ikke har bestridt det i opkrævningen angivne resultatet som selvstændig på 492.843 kr. og personlig lønindkomst på 0 kr. i 2020, og idet klager fortsat har selvstændig erhvervsvirksomhed, er klager omfattet af bidragspligten efter barselsudligningslovens § 4 a.

Ankenævnet tiltræder herefter den påklagede afgørelse, således at klager skal betale 1.225 kr. i bidrag til Barsel.dk i 2021 som følge af selvstændig virksomhed i 2020.