Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2020-76 / 22-04-2021

Klager havde ret til godtgørelse for løntab i forbindelse med deltagelse i VEU-kursus, da løntabet var begrundet i kursusdeltagelsen og ikke i manglende opgaver hos arbejdsgiveren

Ankenævnet ændrer AUB’s afgørelse af 30. juni 2020, som AUB har fastholdt ved genvurdering den 18. november 2020, således at [klager] (herefter klager) er berettiget til VEU-godtgørelse i forbindelse med deltagelse i kurset ”Lastbilchauffør (inkl. kørekort C)” i perioden fra den 27. april 2020 til den 11. juni 2020. Ankenævnet sender sagen tilbage til AUB til beregning og udbetaling af godtgørelsen.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Steen Müntzberg og Henrik Rothe har deltaget i sagens behandling.

Klagen

[Faglig organisation] har på vegne af klager ved brev af 21. juli 2020 klaget over AUB’s afgørelse af 30. juni 2020 om afslag på VEU-godtgørelse for klagers deltagelse i kurset ”Lastbilchauffør (inkl. kørekort C)” i perioden fra den 27. april 2020 til den 11. juni 2020.

I klagen er anført bl.a. følgende:
”Efter en gennemgang af sagen, så kan jeg konstatere, at [klager] havde fået orlov fra sit arbejde i perioden 09.03.2020 – 15.05.2020, hvor han skulle tage kursus med VEU-godtgørelse. Han skulle tage lastbilkørekort og kørekort til anhænger.

Det er min forståelse, at såfremt ovennævnte var forløbet efter planen, så havde [klager] været berettiget til VEU-godtgørelse.

På grund af covid-19, så blev [klagers] kursus midlertidig afbrudt allerede fra den 12. marts 2020. Først den 27. april 2020 kunne [klager] genoptage kurset.

Grundet denne forsinkelse af kurset, så blev det aftalt med arbejdsgiveren, at orlovsperioden blev forlænget til den 10. juli 2020. [Klager] har således i hele perioden 09.03.2020 – 10.07.2020 haft tab af sin sædvanlige lønindtægt.

Afgørelsen er baseret på den opfattelse, at kursusperioden fra 09.03.2020 – 11.03.2020 og kursusperioden fra 27.04.2020 – 10.07.2020 skal anses som 2 separate kurser. Der er givet tilsagn om VEU-godtgørelse i den første periode og afslag i den efterfølgende.

Det er faktuelt forkert at anskue kurset som separate perioder. Der har fra starten kun været planlagt et samlet kursusforløb. Dette kursusforløb blev dog midlertidig suspenderet i den force majeure, som blev skabt af covid-19 og statens beslutning om at lukke samfundet ned.

Det samlede kursusforløb skal således behandles under ét – og der skal i den forbindelse udbetales VEU-godtgørelse.

Det faktum, at [klager] i en periode modtog dagpenge kan ikke ændre på ovenstående. [Klager] stod i perioden 12.03.2020 – 26.04.2020 uden mulighed for en lønindtægt, og uden mulighed for at deltage i kurset, der ville berettige VEU-godtgørelse.

Da begge disse forhold ligger uden for [klagers] kontrol, så har han i perioden en ret til at begrænse sit eget tab. Det var i den konkrete situation muligt ved hjælp af dagpenge baseret på de dengang netop vedtagne særregler.

Afgørelsen af 30. juni 2020 fratager dermed i realiteten [klager] en velerhvervet ret til VEU-godtgørelse. Det må have formodningen imod sig, at reglerne om VEU-godtgørelse hjemler grundlag for denne konsekvens – specielt henset til de helt særlige omstændigheder under covid-19.

Jeg mener derfor, at [klager] kan modtage VEU-godtgørelse under kursus i perioden 9. marts 2020 til 10. juli 2020.”

AUB’s genvurdering i anledning af klagen

AUB har i genvurdering af 18. november 2020 fastholdt sin afgørelse af 30. juni 2020 om afslag på
VEU-godtgørelse for klagers deltagelse i kurset ”Lastbilchauffør (inkl. kørekort C)” i perioden
fra den 27. april 2020 til den 11. juni 2020.

Af genvurderingen fremgår følgende om sagens forløb:

”Du påbegyndte den 9. marts 2020 kurset ”Lastbilchauffør (inkl. Kørekort C)”.

Den 16. marts 2020 skrev du til os, at du var startet på kurset den 9. marts 2020, men at du blev sendt hjem i 14 dage fra den 12. marts 2020 pga. covid-19. Du forklarede, at din arbejdsgiver havde ansat en anden medarbejder i den periode, hvor du var på kursus og at der derfor ikke længere var arbejde til dig hos din arbejdsgiver.

Den 20. marts 2020 skrev vi til dig, at vi ikke på daværende tidspunkt kunne svare på, hvordan du var stillet under covid-19, da vi afventede nye retningslinjer fra Børne- og undervisningsministeriet.

Den 27. april 2020 påbegyndte du igen kurset ”Lastbilchauffør (inkl. Kørekort C)”, som du afsluttede den 11. juni 2020.

Den 6. maj 2020 sendte vi en afgørelse til dig om at du var berettiget til VEU-godtgørelse for din deltagelse i kurset ”Lastbilchauffør (inkl. Kørekort C)” i perioden fra den 9. marts 2020 til den 12. marts 2020. Du fik udbetalt 2.196,88 kr.

Den 15. maj 2020 skrev du til os, at du ønskede, at vi benytter dit hovedkort i forbindelse med beregning og udbetaling af VEU-godtgørelse.

Den 4. juni 2020 skrev du til os og anmodede om, at vi lavede en delvis udbetaling for de sidste 4 uger af kursusperioden. Du anmodede os på ny om at anvende dit hovedkort i forbindelse med beregning og udbetaling af VEU-godtgørelse.

Den 13. juni 2020 skrev vi til dig, at vi endnu ikke havde modtaget oplysninger om dit kursus og at vi derfor ikke kunne foretage en udbetaling.

Samme dag skrev du til os og anmodede os om at anvende dit hovedkort, når vi modtog oplysninger om dit kursus.

Den 17. juni 2020 skrev vi til dig, at vi nu havde modtaget oplysninger om dit kursus i perioden fra den 27. april 2020 til den 11. juni 2020. Vi oplyste, at vi manglede oplysninger om dine ansættelses- og lønforhold. Vi anmodede dig derfor om at indsende kopi af din ansættelseskontrakt og din lønseddel for april 2020.

Samme dag kontaktede du os telefonisk og oplyste på ny, at dit kursus med start den 9. marts 2020 blev aflyst pga. covid-19 og at du blev hjemsendt uden løn. Vi oplyste dig om, at du som udgangspunkt ikke er berettiget til VEU-godtgørelse for kurset afholdt i perioden fra den 27. april 2020 til den 11. juni 2020, da du ikke har haft et løntab under kurset. Du oplyste, at du ville kontakte din fagforening.

Den 18. og 19. juni 2020 har vi været i telefonisk kontakt med [konsulent] fra [faglig organisation]. [Konsulent] anmodede os om at se på sagen igen, da sagen omhandler samme kursus, som du deltog i den 9. – 12. marts 2020 og som du har fået udbetalt VEU-godtgørelse for. [Konsulent] oplyste, at du fortsat var ansat hos samme arbejdsgiver og at det var forventningen, at du skulle tilbage på arbejde efter kursets afslutning.

Den 19. juni 2020 indsendte [konsulent] en fuldmagt fra dig, hvori du giver [faglig organisation] fuldmagt til at disponere på dine vegne i sagen.

Den 22. juni 2020 har [kursussted] bekræftet, at du har været fysisk til stede på kurset i perioden fra den 27. april 2020 til den 11. juni 2020.

Den 25. juni 2020 har du indsendt en udbetalingsspecifikation for april 2020, hvoraf det fremgår, at du den 30. april 2020 har fået udbetalt 12.533 kr. i dagpenge. Du oplyste, at der er tale om supplerende dagpenge.

Vi har den 26. juni 2020 kontaktet [faglig organisation], som oplyste, at de dagpenge, som du har fået udbetalt for april 2020 ikke er supplerende dagpenge.

Den 30. juni 2020 fik du afslag på VEU-godtgørelse for din deltagelse i kurset ”Lastbilchauffør (inkl. kørekort C)” i perioden fra den 27. april 2020 til den 11. juni 2020.

Samme dato ringede du til os og spurgte, hvorfor du fik afslag på VEU-godtgørelse. Vi forklarede, at du fik afslag fordi du ikke havde et løntab som følge af din deltagelse i kurset. Du oplyste, at du ville drøfte afslaget med [konsulent] fra [faglig organisation].

Den 3. juli 2020 ringede du til os og spurgte ind til mulighederne for at ændre i VEU-ansøgningen.

Den 6. juli 2020 ringede du til os og spurgte ind til sagen. Vi vejledte dig i den forbindelse om at kontakte din arbejdsgiver for at få oplyst, hvornår din hjemsendelsesperiode sluttede.

Den 8. juli 2020 indsendte du et dokument, dateret den 7. juli 2020, og underskrevet af dig og din arbejdsgiver. Det fremgår af dokumentet, at der ikke længere var arbejdsopgaver til dig pga. covid-19, og at din arbejdsgiver derfor var nødt til at hjemsende dig uden løn under kursusperioden, og at din arbejdsgiver først efter afslutningen af kurset skulle vurdere, om du kunne komme tilbage på arbejde. Vi betragtede din henvendelse som en anmodning om genoptagelse af din sag.

Den 13. juli 2020 traf vi afgørelse om, at de nye oplysninger ikke gav grundlag for at genoptage sagen.

Den 15. juli 2020 indsendte du din ansættelseskontrakt for din ansættelse som taxichauffør hos [arbejdsgiver], samt dine lønsedler for uge 4, 7, 8 og 9. Du oplyste, at du ikke medsendte lønsedler for uge 5 og 6, da du holdt 14 dages barsel. Du indsendte endvidere et dokument dateret den 14. juli 2020, underskrevet af dig og din arbejdsgiver. Det fremgår af brevet, at du har fået fri fra arbejde fra den 9. marts 2020 til den 15. maj 2020, at du skulle have været på arbejde igen den 18. maj 2020, men at dit kursus blev forlænget til den 10. juli 2020.

Den 20. juli 2020 ringede [konsulent] fra [faglig organisation] til os. [Konsulent] forklarede, at din arbejdsgiver havde indkaldt en vikar for dig i den periode, hvor du oprindeligt skulle have været på kursus. [Konsulent] oplyste, at kurset fra den 27. april til den 11. juni 2020 var en fortsættelse af kurset fra den 9. til den 12. marts 2020 og at du derfor måtte være berettiget til VEU-godtgørelse for hele perioden. Vi oplyste, at kurset fra den 27. april til den 11. juni 2020 er et fuldt 30 dages kursus og at dine kursusdage fra den 9. til den 12. marts 2020 ikke er fratrukket heri. Vi oplyste også, at du havde deltaget i et nyt kursus, ”Kørsel med vogntog, kategori C/E”, i perioden fra den 15. juni 2020 til den 10. juli 2020, og at vi ikke på daværende tidspunkt havde taget stilling til din ansøgning om VEU-godtgørelse for dette kursus. [Konsulent] oplyste endelig, at han ville klage over vores afslag, så sagen kan blive behandlet i Ankenævnet for ATP m.m.

Den 21. juli 2020 klagede [konsulent] på dine vegne over vores afgørelse af 30. juni 2020 om afslag på VEU-godtgørelse.

[Konsulent] har i sin klage anført, at du havde orlov fra dit arbejde i perioden fra den 9. marts 2020 til den 15. maj 2020, hvor du skulle have været på kursus, og at orlovsperioden blev forlænget til den 10. juli 2020, da kurset blev forsinket pga. covid-19. [Konsulent] har anført, at du har haft dit sædvanlige løntab i perioden fra den 9. marts 2020 til den 10. juli 2020. [Konsulent] har endvidere anført, at der er tale om et samlet kursusforløb fra den 9. marts 2020 til den 10. juli 2020. [Konsulent] har herudover anført, at du har ret til VEU-godtgørelse, uanset at du i en periode har modtaget dagpenge. [Konsulent] har i den forbindelse anført, at du havde ret til at begrænse dit tab, da du ikke havde mulighed for lønindtægt og ej heller havde mulighed for at deltage i kurset pga. nedlukningen i perioden fra den 12. marts 2020 til den 26. april 2020. [Konsulent] anførte, at disse forhold lå uden for din kontrol.

Den 19. august 2020 modtog du en automatisk afgørelse om afslag på VEU-godtgørelse for din deltagelse i kurset ”Lastbilchauffør (inkl. kørekort C)” i perioden fra den 27. april 2020 til den 11. juni 2020. Det er en fejl, at du har modtaget denne afgørelse, idet vi allerede den 30. juni 2020 gav dig afslag på VEU-godtgørelse for din deltagelse i dette kursus.

Den 26. august 2020 skrev vi til dig og anmodede dig om at indsende lønseddel for uge 10.

Den 31. august 2020 indsendte du din lønseddel for uge 10.

Den 30. september 2020 rykkede [konsulent] på dine vegne for en status på klagesagen.

Den 1. oktober 2020 oplyste vi, at vi forventede at træffe afgørelse i løbet af oktober 2020.

Den 13. november 2020 rykkede [konsulent] på ny for en status på klagesagen.”


I forhold til retten til VEU-godtgørelse og befordringstilskud henviser AUB til § 5, stk. 1, i lov om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU-loven), hvoraf det fremgår, at kursister kan få godtgørelse for det tab af indtægt, som deres deltagelse i kurset medfører.

AUB finder, at klager har haft et løntab for deltagelse i kurset i perioden fra den 9. til den 12. marts 2020, hvorimod AUB imidlertid ikke finder, at klager har haft et løntab som følge af deltagelse i kurset i perioden fra den 27. april og frem til kursets afslutning den 11. juni 2020.

AUB har herved lagt vægt på, at klager den 17. juni 2020 har oplyst, at klager har været hjemsendt uden løn fra den 12. marts 2020.

AUB har endvidere lagt vægt på, at det fremgår af dokumentet dateret den 7. juli 2020 og underskrevet af klager og dennes arbejdsgiver, at der efter den 12. marts 2020 ikke længere var arbejdsopgaver til klager pga. covid-19, og at klagers arbejdsgiver derfor var nødt til at hjemsende klager uden løn under kursusperioden. Først efter afslutningen af kurset skulle klagers arbejdsgiver vurdere, om klager kunne komme tilbage på arbejde.

AUB bemærker i den forbindelse, at det fremgår af sagen, at klager den 30. april 2020 har fået udbetalt 12.533 kr. i dagpenge for april 2020.

AUB finder derfor, at klager har haft et løntab som følge af, at han har været hjemsendt uden løn pga. covid-19, og ikke som følge af deltagelse i kurset, og klager kan derfor ikke opnå godtgørelse for deltagelse i kurset i perioden fra den 27. april 2020 til den 11. juni 2020.

AUB fastholder på denne baggrund afgørelsen af 30. juni 2020, hvori klager fik afslag på VEU-godtgørelse.

Partshøring

Klager har modtaget kopi af AUB’s genvurdering af 18. november 2020 og har ikke indsendt yderligere bemærkninger.

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår klagers ret til VEU-godtgørelse i forbindelse med deltagelse i kurset ”Lastbilchauffør (inkl. kørekort C)” i perioden fra den 27. april til den 11. juni 2020.

Kurset er omfattet af lovbekendtgørelse nr. 601 af 22. maj 2019 om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Der kan efter denne lovs § 5 ydes en nærmere angiven godtgørelse for det tab af arbejdsindtægt (VEU-godtgørelse), som kursusdeltagelse medfører. Godtgørelsen kan bl.a. udbetales til kursusdeltageren, hvis denne ikke modtager sædvanlig løn fra arbejdsgiveren under uddannelsen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Det er oplyst til sagen, at klager fik orlov fra sit arbejde med henblik på efteruddannelse i perioden 9. marts til 15. maj 2020. Klager påbegyndte kurset ”Lastbilchauffør (inkl. kørekort C)” den 9. marts 2020, men blev hjemsendt den 12. marts 2020 på grund af covid-19.

Klagers arbejdsgiver havde ansat en anden medarbejder i den periode, hvor klager var på kursus, og kunne ikke tage klager tilbage i arbejde, da der ikke var opgaver på grund af covid-19. Det blev aftalt, at klagers mulighed for at vende tilbage på arbejde skulle tages op igen efter de 10 ugers orlov. Inden da meddelte skolen imidlertid klager, at kursusaktiviteten kunne genoptages den 27. april 2020, hvorfor klagers orlov blev forlænget til den 10. juli 2020.

AUB har oplyst til sagen, at klager deltog i et nyt kursus, ”Kørsel med vogntog, kategori C/E”, i perioden fra den 15. juni 2020 til den 10. juli 2020. Retten til VEU-godtgørelse i forbindelse med dette kursus er ikke omfattet af klagen.

Klager deltog som nævnt på kurset 9.-11. marts 2020 og 27. april-11. juni 2020. Klager har modtaget støtte for dagene i marts. AUB har derimod i afgørelse af 30. juni 2020 afvist hans ansøgning om støtte for deltagelse i perioden 27. april-11. juni.

Det fremgår af sagen, at klager, som havde fået orlov af sin arbejdsgiver i 10 uger med henblik på gennemførelse af kurset, da kurset blev midlertidigt indstillet henvendte sig til sin arbejdsgiver, som ikke havde mulighed for at give klager beskæftigelse, idet klagers stilling i orlovsperioden var besat med en vikar. Klager meldte sig derfor ledig og modtog dagpenge fra sin arbejdsløshedskasse i perioden indtil genoptagelse af kursusdeltagelse den 27. april 2020.

Der er i afgørelsen af 30. juni 2020 en gennemgang af bekendtgørelsens §§ 1-5, som munder ud i: "Vi vurderer, at du opfylder betingelserne i VEU-bekendtgørelsens §§ 1-5." Afslaget er begrundet med, at klager ikke har haft et løntab som følge af deltagelse i kurset, idet klager må anses for hjemsendt af sin arbejdsgiver den 12. marts 2020 som følge af arbejdsmangel og uden løn. I AUB's genvurdering af 10. november 2020 er afslaget begrundet med, at klagers løntab er en følge af, at klager har været hjemsendt uden løn på grund af covid-19, og ikke som følge af deltagelse i kurset i perioden 27. april-11. juni 2020.

Forholdet er imidlertid efter Ankenævnets vurdering det, at klagers arbejdsgiver havde givet klager fri i 10 uger til deltagelse i kurset og samtidig midlertidigt besat klagers stilling med en vikar. Klager blev ikke hjemsendt af sin arbejdsgiver uden løn den 12. marts 2020 som følge af covid 19-situationen, men blev fastholdt i den indgåede aftale om 10 ugers orlov som følge af vikarbesættelsen af stillingen i orlovsperioden. Forskydningen af kursusperioden ændrede således ikke ved, at klagers fravær fra arbejdspladsen skyldes den meddelte frihed til kursusdeltagelse. Klager har dermed krav på støtte for deltagelse i kurset 27. april-11. juni 2020.

AUB´s afgørelse af 30. juni 2020 ændres herefter, således at klager er berettiget til VEU-godtgørelse i forbindelse med deltagelse i kurset ”Lastbilchauffør (inkl. kørekort C)” i perioden fra den 27. april 2020 til den 11. juni 2020. Sagen hjemsendes til AUB til beregning og udbetaling af godtgørelsen.