Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2021-150 / 15-11-2021

Ikke hjemmel til at opkræve selvstændig erhvervsdrivende bidrag til barselsudligningsordningen, når virksomheden er ophørt inden det lovfastsatte opkrævningstidspunkt

Ankenævnet ophæver Barsel.dk’s afgørelse af 23. september 2021, som Barsel.dk har fastholdt ved genvurdering den 12. oktober 2021, således at [klager] (herefter klager) ikke skal betale bidrag som udøver af selvstændig erhvervsvirksomhed for 2021.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Den påklagede afgørelse

Ved brev af 23. september 2021 pålagde Barsel.dk klager som selvstændig at betale et bidrag på 1.225 kr. til Barsel.dk for kalenderåret 2021.

Klagen

Klager klagede den 27. september 2021 telefonisk til Barsel.dk over afgørelsen med henvisning til, at virksomheden er under afvikling.

Barsel.dk’s genvurdering i anledning af klagen

Barsel.dk har i brev af 12. oktober 2021 fastholdt sin afgørelse af 23. september 2021. Barsel.dk anfører i brevet bl.a. følgende:

”Genvurdering: Vi fastholder din bidragspligt til Barsel.dk som selvstændig

Vi skriver til dig, fordi vi har vurderet din sag om din bidragspligt til Barsel.dk som
selvstændigt erhvervsdrivende igen, da du den 27. september 2021 har klaget over vores
afgørelse fra 23. oktober 2021.

Vi har truffet følgende afgørelse:

- Du skal betale bidrag til Barsel.dk som selvstændigt erhvervsdrivende.

Det betyder, at vi har sendt din klage, vores begrundelse for afgørelsen og vores
genvurdering videre til Ankenævnet for ATP m.m.

Begrundelse - derfor skal du betale bidrag til Barsel.dk
Vi har vurderet, at du er forpligtet til at betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende til Barsel.dk. Da du opfylder nedenstående kriterier, vil du således blive anset som selvstændigt erhvervsdrivende i Barselsudligningslovens forstand.

På baggrund af din klage er det vores forståelse, at du ikke bestrider rigtigheden af de tal, som Skattestyrelsen har videresendt til Barsel.dk. Det fremgår af din klage, at du ikke mener, at du er omfattet af bidragspligten til trods for oplysningerne fra Skattestyrelsen.

Kriterier for at skulle betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende er fastsat i lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked. Udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed er forpligtet til at betale bidrag, hvis det samlede resultat fra selvstændig virksomhed overstiger den maksimale dagpengesats. Det samlede resultat er før renter og efter eventuelle beløb overført til medarbejdende ægtefælle.

Det er fastsat i loven, at det er det samlede resultat i årsopgørelsen for det senest afsluttede indkomstår, som skal anvendes ved vurderingen af bidragspligt. Det betyder, at vurderingen skal foretages på grundlag af årsopgørelsen for indkomståret 2020.

Ved vurdering af bidragspligt lægges der ikke vægt på, hvad indkomsten stammer fra. Det har med andre ord ikke betydning for bidragspligten, om indkomsten f.eks. stammer fra lejeindtægter. Barsel.dk skal i overensstemmelse med loven kun lægge vægt på oplysning om dit samlede resultat fra selvstændig virksomhed i din årsopgørelse.

Den selvstændigt erhvervsdrivende skal dog ikke betale bidrag, hvis vedkommende i samme afsluttede indkomstår har en personlig lønindkomst, der overstiger det samlede resultat. Du skal derfor ikke betale, hvis du har en personlig lønindkomst, der overstiger dit resultat fra selvstændig virksomhed.

Hvis du opfylder ovenstående kriterier, er du forpligtet til at betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende, selvom dine personlige forhold medfører, at du ikke vil kunne gøre brug af Barsel.dk. Det skyldes, at der ved vurderingen af bidragspligt udelukkende lægges vægt på det samlede resultat fra selvstændig virksomhed og personlig lønindkomst. Personlige forhold indgår derimod ikke ved vurderingen af bidragspligt.

Du er ligeledes forpligtet til at betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende, selvom du måtte være ophørt med at drive selvstændig virksomhed. Det skyldes, at du opfylder lovens kriterier for at skulle betale bidrag. Bidragspligten er personlig og er uafhængig af, om du er ophørt med at drive selvstændig virksomhed.”

Høringssvar fra klager

Klager har i mail til Ankenævnet den 14. oktober 2021 afgivet følgende bemærkninger til Barsel.dk’s genvurdering af 13. oktober 2021:

”…

Jeg har modtaget en mail fra Barsel.dk efter genvurdering efter klage over, at jeg skal betale et bidrag.

Først skal siges, at jeg har indbetalt beløbet, som jeg håber på at få tilbagebetalt.

Min situation er således, at jeg indtil 21.07.21 har haft et CVR-nummer.

Jeg ejede indtil 01.09.20 en ejendom og en grund, som jeg havde lejet ud […].
Disse 2 ting solgte jeg […] per 01.09.20.

Jeg kunne måske have slettet mit CVR-nummer på det tidspunkt, men da alt var overgivet til advokat og revisor, er det ikke noget, jeg har spekuleret på, og det er først nu, alt er ved at være faldet på plads, og jeg venter på den endelig afslutning fra advokaten. Revisoren har for nylig regnet af for sidste år.

Grunden til mit ”overskud” sidste år skyldes altså salget af grund og ejendom, og jeg har absolut ingen intention om at fortsætte som ”selvstændigt erhvervsdrivende”.

Jeg forstår ikke helt, at jeg skal indbetale, fordi min personlige lønindkomst er for lille, at det har noget at gøre med et overskud i mit firma.

Jeg har aldrig haft ansatte, har aldrig skullet have det, og jeg er langt over den alder, hvor jeg skal på barsel, så min indbetaling må være til ”det store fællesskab”.

[…]

Jeg håber, at dette er forklaring nok til endnu en genvurdering og venter på et svar fra jer.”

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår den bidragspligt til barselsudligningsordningen, som påhviler personer, der udøver selvstændig erhvervsvirksomhed. Spørgsmålet er, om der kan opkræves bidrag af en person, som forinden opkrævningstidspunktet er ophørt med udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed.

Ved lov nr. 2198 af 29. december 2020 blev barselsudligningsloven (lovbekendtgørelse nr. 281 af 26. marts 2019 om barselsudligning på det private arbejdsmarked) ændret, således at personer, som udøver selvstændig erhvervsvirksomhed (selvstændigt erhvervsdrivende), omfattes af barselsudligningsordningen fra 1. januar 2021. Herefter har en udøver af selvstændig erhvervsvirksomhed ret til kompensation i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption efter barselsudligningslovens § 3 a og pligt til at betale et årligt bidrag på 1.225 kr. til barselsudligningsordningen efter lovens § 4 a, som lyder således:

”§ 4 a. Udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed betaler et årligt bidrag på 1.225 kr. til barselsudligningsordningen, når følgende betingelser er opfyldt:
1) Den pågældende har i årsopgørelsen for det senest afsluttede indkomstår et samlet resultat før renter og efter eventuelle beløb overført til medarbejdende ægtefælle, der overstiger maksimum for barselsdagpenge, jf. barselslovens § 35, stk. 1, jf. §§ 37 og 38.
2) Den pågældende har ikke i samme afsluttede indkomstår personlig lønindkomst, der overstiger det samlede resultat, jf. nr. 1.
Stk. 2. Bidrag efter stk. 1 opkræves årligt den 1. oktober.
Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om opkrævning af bidrag efter stk. 1.”

De nye regler om inddragelse af udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed under barselsudligningsordningen trådte i kraft den 1. januar 2021. Ankenævnet har tidligere, i afgørelse af 4. november 2021 i sag 2021-175, fastslået, at udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed, som ophørte med selvstændig virksomhed i 2020, ikke skal betale bidrag til Barsel.dk i 2021 efter de nye regler.

Efter ordlyden af barselsudligningslovens § 4 a, stk. 1, påhviler der ”udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed” bidragspligt. Bidragspligten er yderligere betinget af opfyldelse af krav til resultat af virksomheden og personlig lønindkomst i senest afsluttede indkomstår. Bidrag opkræves efter stk. 2 ”årligt den 1. oktober”. Efter stk. 3 fastsætter beskæftigelsesministeren regler om opkrævning af bidrag.

For den, som vedvarende udøver selvstændig erhvervsvirksomhed, giver det ikke anledning til fortolkningsproblemer, at bidragspligten efter ordlyden er knyttet såvel til udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed i opkrævningsåret som til krav til indkomst ved denne erhvervsmæssige virksomhed i det foregående indkomstår. I forbindelse med ophør af udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed opstår imidlertid spørgsmål om, hvorvidt bidragets udløsning fortsat er betinget af udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed i opkrævningsåret/på opkrævningstidspunktet, eller om bidraget udløses, blot den pågældende har haft erhvervsmæssig indkomst af en vis størrelse i det foregående indkomstår.

I sag 2021-175 udtalte Ankenævnet bl.a., at som lovteksten er udformet, må bidragspligten naturligt forstås som gældende for personer, der udøver selvstændig erhvervsvirksomhed efter lovens ikrafttræden og opfylder lovens betingelser.

Der er ikke i lovbestemmelsen om bidragspligt taget stilling til, hvorledes der skal forholdes ved ophør af udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed i bidragsåret. Der er heller ikke bestemmelser herom i den bekendtgørelse, som er udstedt i medfør af lovbestemmelsen, bekendtgørelse nr. 1694 af 16. august 2021 om barselsudligning på det private arbejdsmarked. I bekendtgørelsen bestemmes blot, at Barsel.dk digitalt sender en opkrævning efter lovens § 4 a, stk. 1, ”til den selvstændigt erhvervsdrivende”, jf. bekendtgørelsens § 11, stk. 1, at bidraget forfalder den 1. november, jf. stk. 2, og at betaling er rettidig, hvis bidraget debiteres ”på den selvstændigt erhvervsdrivendes konto senest sidste rettidige betalingsdag”, jf. stk. 4. Om arbejdsgiveres bidrag er der derimod i bekendtgørelsens § 10, stk. 3, en bestemmelse om beregning af bidrag ved ophør.

Da ordningen med kompensation til og bidrag fra udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed trådte i kraft den 1. januar 2021, og da det i forarbejderne udtrykkeligt er angivet, at der første gang opkræves bidrag den 1. oktober 2021, må det anses for forudsat, at det er udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed i bidragsåret, som udløser bidragspligt, således at der ikke er tale om med tilbagevirkende kraft at pålægge en bidragspligt af udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed i 2020. Bidragspligten for 2021 modsvarer således for så vidt kompensationsretten for 2021.

Ordlyden af § 4 a i loven og opkrævningsbestemmelsen i bekendtgørelsens § 11 må naturligt forstås som angående personer, der aktuelt udøver selvstændig erhvervsvirksomhed. På denne baggrund og i mangel af en bestemmelse om betydningen af ophør af udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed forud for opkrævning finder Ankenævnet, at der ikke er hjemmel til opkrævning hos en person, som inden den 1. oktober i bidragsåret er ophørt med udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed.

I den foreliggende sag må det lægges til grund, at klager i overensstemmelse med afregistreringen i CVR-registeret den 21. juli 2021 er ophørt med at drive selvstændig erhvervsvirksomhed.

Der har herefter ikke været hjemmel til at afkræve hende bidrag til barselsudligningsordningen den 1. oktober 2021. Barsel.dk’s afgørelse om bidragspligt ophæves derfor.