Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2021-142 / 30-12-2021

De økonomiske betingelser for bidrag til barsel.dk opfyldt

Ankenævnet stadfæster Barsel.dk’s afgørelse af 27. september 2021, som Barsel.dk har fastholdt ved genvurdering den 11. oktober 2021, således at [navn] (herefter klager) skal betale bidrag til Barsel.dk i 2021.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Den påklagede afgørelse

Den 27. september 2021 udsendte Barsel.dk en opkrævning på 1.225 kr. til klager for bidrag til Barsel.dk for 2021, idet Barsel.dk henviste til, at klager i 2020 havde haft overskud af selvstændig virksomhed på 372.612 kr. efter fradrag for medarbejdende ægtefælle samt en personlig lønindkomst på 0 kr.

Klagen

Klager har telefonisk den 29. september 2021 klaget over denne opkrævning. I telefonnotatet fra Barsel.dk anføres bl.a. følgende:

”Taler med [navn]. Han har d.d. været inde og rette oplysninger vedr. ”Overskud af selvstændig virksomhed” (via revisor) hos Skattestyrelsen. Givet info om genberegning.”

Barsel.dk’s genvurdering i anledning af klagen

Barsel.dk har i brev af 1 oktober 2021 fastholdt sin afgørelse af 27. september 2021. Barsel.dk anfører i brevet bl.a. følgende:

”Genvurdering: Vi fastholder din bidragspligt til Barsel.dk som selvstændig

Vi skriver til dig, fordi vi har vurderet din sag om din bidragspligt til Barsel.dk som
selvstændigt erhvervsdrivende igen, da du den 29. september 2021 har klaget over vores
afgørelse fra 27. september 2021.

Vi har truffet følgende afgørelse:

- Du har bidragspligt til Barsel.dk som selvstændigt erhvervsdrivende.

Det betyder, at vi har sendt din klage, vores begrundelse for afgørelsen og vores
genvurdering videre til Ankenævnet for ATP m.m.

Bemærkninger til genvurderingen
Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling i Ankenævnet.

Begrundelse - derfor skal du betale bidrag til Barsel.dk
Vi har vurderet, at du forsat skal betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende til
Barsel.dk. Vores vurdering er baseret på nye oplysninger fra Skattestyrelsen om din
årsopgørelse.

Betingelserne for at skulle betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende er fastsat i
lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked. Som udøver af selvstændig
erhvervsvirksomhed skal du betale bidrag, hvis din årsopgørelse fra sidste år har et
resultat som selvstændig, der overstiger den maksimale dagpengesats. Dit resultat som
selvstændig er før renter og efter eventuelt fradrag for medarbejdende ægtefælle. Du skal
dog ikke betale bidrag, hvis du i årsopgørelsen fra sidste år har en personlig lønindkomst,
der overstiger dit resultat som selvstændig.

Da dit resultat som selvstændig overstiger den maksimale dagpengesats, og du ikke har
en personlig lønindkomst, som overstiger dit resultat, opfylder du betingelserne for at
skulle betale bidrag.

Din beregning
Vi har på grundlag af din klage den 29. september 2021 på ny indhentet oplysninger om
din årsopgørelse hos Skattestyrelsen. Nedenfor kan du se din beregning af dit resultat
som selvstændig, din eventuelle personlige lønindkomst, beløbet for den maksimale
dagpengesats og bidragssatsen for dette kalenderår.


Overskud af selvstændig virksomhed 422.612,00 kr.
(Oplyst fra Skattestyrelsen)

Underskud af selvstændig virksomhed 0,00 kr.
(Oplyst fra Skattestyrelsen)

Fradrag for medarbejdende ægtefælle 50.000,00 kr.
(Oplyst fra Skattestyrelsen)

Dit resultat som selvstændig 372.612,00 kr.
"Overskud af selvstændig virksomhed" fratrukket
"Underskud af selvstændig virksomhed" og fratrukket
"Fradrag for medarbejdende ægtefælle"

Personlig lønindkomst 0,00 kr.
(Oplyst fra Skattestyrelsen)

Den maksimale dagpengesats 231.920,00 kr.

Bidragssats 1.225,00 kr.
(Fastsættes i loven)

…”

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til Barsel.dk’s genvurdering.

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår den bidragspligt til barselsudligningsordningen, som påhviler personer, der udøver selvstændig erhvervsvirksomhed.

Ved lov nr. 2198 af 29. december 2020 blev barselsudligningsloven (lovbekendtgørelse nr. 281 af 26. marts 2019 om barselsudligning på det private arbejdsmarked) ændret, således at personer, som udøver selvstændig erhvervsvirksomhed (selvstændigt erhvervsdrivende), omfattes af barselsudligningsordningen fra 1. januar 2021. Herefter har en udøver af selvstændig erhvervsvirksomhed ret til kompensation i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption efter barselsudligningslovens § 3 a og pligt til at betale et årligt bidrag på 1.225 kr. til barselsudligningsordningen efter lovens § 4 a, som lyder således:
”§ 4 a. Udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed betaler et årligt bidrag på 1.225 kr. til barselsudligningsordningen, når følgende betingelser er opfyldt:
1) Den pågældende har i årsopgørelsen for det senest afsluttede indkomstår et samlet resultat før renter og efter eventuelle beløb overført til medarbejdende ægtefælle, der overstiger maksimum for barselsdagpenge, jf. barselslovens § 35, stk. 1, jf. §§ 37 og 38.
2) Den pågældende har ikke i samme afsluttede indkomstår personlig lønindkomst, der overstiger det samlede resultat, jf. nr. 1.
Stk. 2. Bidrag efter stk. 1 opkræves årligt den 1. oktober.
Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om opkrævning af bidrag efter stk. 1.”

Efter § 4 a, stk. 1, påhviler der således udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed bidragspligt, hvis betingelserne om resultat af virksomheden og personlig lønindkomst i senest afsluttede indkomstår er opfyldt. Bidrag opkræves efter stk. 2 ”årligt den 1. oktober”. Efter stk. 3 fastsætter beskæftigelsesministeren regler om opkrævning af bidrag.

Idet klager ikke har bestridt det i genvurderingen angivne resultatet som selvstændig på 372.612 kr. og personlig lønindkomst på 0 kr. i 2020, og idet klager fortsat har selvstændig erhvervsvirksomhed, er klager omfattet af bidragspligten efter barselsudligningslovens § 4 a.

Ankenævnet tiltræder herefter den påklagede afgørelse, således at klager skal betale 1.225 kr. i bidrag til Barsel.dk i 2021.