Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2021-102 / 02-12-2021

Beregning af VEU-godtgørelse for arbejdstager med en arbejdsuge på 37 timer fordelt på 4 arbejdsdage, som deltog i VEU-kursus med undervisnings-uger på 37 timer fordelt på 5 undervisningsdage

Ankenævnet ændrer AUB’s afgørelse af 12. januar 2021, som AUB har fastholdt ved genvurdering af 14. juni 2021. Ankenævnets afgørelse betyder, at [navn] (herefter klager) har ret til VEU-godtgørelse for 37 timer om ugen i perioden fra den 7. september 2020 til 16. oktober 2020, hvor han deltog i kursus.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen, Steen Müntzberg og Henrik Rothe har deltaget i sagens behandling.

Klager er ansat hos [arbejdsgiver] som skraldemand. Arbejdsgiveren har til sagen oplyst, at overenskomst på området overholdes, og at en skraldemand kører på akkord, hvilket betyder, at en skraldemand kører på en 4 dages uge, som består af 9,3 timer pr. dag.

Klager har deltaget i kurset [kursusnavn] i perioden fra den 7. september 2020 til 16. oktober 2020. Kurset var normeret til 7,4 timer om dagen (mandag- fredag).

Den påklagede afgørelse


AUB traf den 12. januar 2021 følgende afgørelse:

”Du får VEU-godtgørelse


Vi har vurderet, at du skal have følgende beløb udbetalt for kurset [kursusnavn].

VEU-godtgørelse: 20.789,28 kr. før skat

Beregning af VEU-godtgørelse

Du har … oplyst, at du arbejder som skraldemand 4 dage om ugen i 9,3 timer om
dagen. Din arbejdsgiver har ved brev af 31. december 2020 bekræftet dette over for AUB.

Ifølge § 5, stk. 2, i lov om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen og
efteruddannelse, ydes godtgørelse pr. undervisningstime, for hvilken der samtidig har været et tab af arbejdsindtægt.

AUB har på denne baggrund lagt til grund, at du er berettiget til godtgørelse for 4 dage pr. uge i 7,4 timer.

I beregningen kan du se, hvor mange timer du har fået godtgørelse for.

Godtgørelse før ATP-bidrag og skat 21.143,28 kr.
ATP-bidrag - 354,00 kr.
Godtgørelse til udbetaling 20.789,28 kr. før skat
…”

Klagen

Klager har i mail af 18. januar 2021 klaget over afgørelsen og anført bl.a. følgende:

”Jeg har bemærket at I har reduceret min VEU godtgørelse med 7,4 time pr. uge som jeg gik på kursus. Som jeg forstår jeres svar, begrunder I det med at min arbejdsuge var baseret på 4 dages arbejde, samtidig med at jeg var på kursus i 5 dage pr. uge.

For mig har det den konsekvens at jeg har mistet arbejdsindtægt 37 timer hver uge, jeg har været på kursus, men jeg kan kun få godtgørelse i 29,6 time pr. uge.

I henviser til en paragraf om at man kan få godtgørelse for de timer, man samtidigt med at man ville have været på arbejde, er på kursus. Hvorfor I kun tildeler mig godtgørelse for de dage hvor jeg ville have været på arbejde.

Jeg mener at I baserer dette på en alt for stram fortolkning af begrebet ”samtidighed”.

Det er ganske sikkert at jeg i de uger hvor jeg var på kursus, ville have haft 37 timers arbejde. I ugerne før mit kursus arbejdede jeg i en ordning hvor de 37 timer var fordelt på 4 dage. Men det var blot en tilfældighed, jeg kunne ligeså have været sat i arbejde på ordning hvor de 37 timer var fordelt på 5 dage.

Hvis I virkelig ville stramme ”samtidigheds”tolkningen, skulle man vel så også kigge på den konkrete arbejdstid. Jeg gik på kursus mandag til fredag fra kl. 0800 til kl. 1524. Min arbejdstid kunne have været som følger: Mandag fra kl. 0530 til kl.1445, skulle jeg så kun få godtgørelse for tiden mellem 0800 og 1445, fordi det er der tale om præcis ”samtidighed”? Tilsvarende kunne min arbejdstid være fra kl. 0400 til kl. 1200, skulle jeg så kun få godtgørelse for tiden mellem kl. 0800 og kl. 1200? Nej vel?

På denne baggrund vil jeg bede jer om at ændre min tildeling af godtgørelse, så jeg får godtgørelse for 37 timer pr. uge fordi jeg har mistet arbejdsindtægt i 37 timer pr. uge.”


AUB’s genvurdering

AUB har den 24. marts 2021 til brug for sin genvurdering anmodet klager om yderligere oplysninger og har i anmodningen herom bl.a. anført følgende:

”Det er efter praksis muligt at få VEU-godtgørelse, hvis kurset har betydet, at kursistens arbejdstid er blevet omlagt. Har en kursist deltaget i uddannelse på fridage, kan kursisten få VEU-godtgørelse, hvis kursisten efterfølgende – efter aftale med arbejdsgiveren eller på grundlag af gældende overenskomst – får kompenserende fridage, idet kursisten derved anses for at have lidt et indtægtstab.

Du bedes derfor oplyse, om du som følge af kurset har fået omlagt din arbejdstid? Har du fået fri på et andet tidspunkt som følge af, at du har deltaget i kurset på fridage?”

Klager indsendte ikke de oplysninger, som AUB anmodede om. AUB rykkede derfor klager for oplysninger den 23. april 2021. AUB skrev den 1. juni 2021 følgende til klager:

”AUB bad dig ved digitale beskeder af 24. marts og 23. april 2021 om at oplyse, om du havde indgået en aftale med din arbejdsgiver om omlægning af din arbejdstid i forbindelse med kurset.

AUB vil således gerne have oplyst, om din arbejdsgiver har givet dig fri på andre tidspunkter, fordi du har deltaget i kurset på dage, hvor du normalt holder fri? Hvis du deltager i et kursus på fridage og efterfølgende får kompenserende fridage, anses du for at have lidt et indtægtstab og kan derfor modtage godtgørelse – også for de dage, som oprindeligt var fridage.

AUB har endnu ikke hørt fra dig. Hvis vi ikke hører fra dig senest fredag den 4. juni 2021, vil vi viderebehandle din klage på det foreliggende grundlag. Det betyder, at vi vil sende klagen videre til behandling i Ankenævnet for ATP på baggrund af de oplysninger om din arbejdssituation, som vi har til rådighed på nuværende tidspunkt.”

Klager besvarede heller ikke denne henvendelse.

Af AUB’s genvurdering af 14. juni 2021, hvori AUB har fastholdt den trufne afgørelse, fremgår bl.a. følgende:
”…
Sagsfremstilling
Du har søgt om VEU-godtgørelse for kurset [kursusnavn], som du deltog i fra den 7. september til den 16. oktober 2020 (uge 37 – 42).

AUB traf den 4. december 2020 afgørelse om, at du ikke havde ret til VEU-godtgørelse for ovennævnte kursus. AUB vurderede ved afgørelsen, at du ikke havde været i beskæftigelse i 14 dage før eller efter kurset. AUB lagde vægt på indkomstoplysninger fra Skattestyrelsen for perioden umiddelbart før og efter kurset.

Du klagede den 31. december 2020 over afgørelsen og oplyste i den forbindelse, at du arbejdede som skraldemand 4 dage om ugen i 9,3 timer om dagen. Du vedlagde lønsedler for uge 42-45 i 2020. Ugerne 42-45 dækker over perioden 12.- 6. oktober 2020. Det fremgik heraf, at du for uge 42-45 havde fået udbetalt i alt 16.617,11 kr. i løn. Du vedlagde endvidere en arbejdsseddel for ugerne 42-45. Det fremgik heraf, at du havde været på kursus i uge 42, men at du havde arbejdet i uge 43-45. Endelig vedlagde du en erklæring fra din chef, som bekræftede, at du kørte som skraldemand på akkord, og at du arbejdede 4 dage om ugen i 9,3 timer om dagen.

På baggrund af den indsendte dokumentation genoptog AUB sagen og traf den 12. januar 2021 afgørelse om delvis VEU-godtgørelse. AUB lagde ved afgørelsen til grund, at du arbejdede 4 dage om ugen i 9,3 timer om dagen.

Det fremgik af de oplysninger, som AUB havde modtaget fra kursusstedet, at kurset var normeret til 7,4 timer om dagen, og at du havde deltaget i 7,4 timer om dagen i hele kursusperioden. AUB fandt derfor, at du havde ret til godtgørelse for 7,4 timer om dagen i 4 dage pr. uge i kursusperioden fra den 7. september til den 16. oktober 2020.

Klagen

Begrundelse
Godtgørelse
Det følger af § 5, stk. 2, i lov om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU-loven), at der ydes godtgørelse pr. undervisningstime, for hvilken der samtidig har været et tab af arbejdsindtægt.

Udgangspunktet for beregningen af godtgørelse er således, at den skal kompensere et tab af arbejdsindtægt. Hvis en person har deltaget i en uddannelse, hvor den pågældende ikke har haft noget tab, er der ikke noget at kompensere, og der er derfor ikke adgang til godtgørelse.

Det betyder, at ikke er mulighed for at yde godtgørelse til personer, der deltager i undervisning om dagen, og fortsat udfører deres normale arbejde om aftenen, ligesom der ikke vil kunne ydes godtgørelse til personer, der sædvanligvis holder fri i weekenden, men som deltager i undervisning i en weekend. I begge tilfælde skyldes det, at de pågældende ikke lider noget tab.

Det fremgår af de oplysninger, som AUB har modtaget fra kursusstedet, [kursussted], at du deltog i kurset hver dag mandag til fredag i 7,4 timer i ugerne 37-42 i 2021 (6 uger).

Du har oplyst, at du på tidspunktet for kurset arbejdede som skraldemand 4 dage om ugen i 9,3 timer om dagen, hvilket din arbejdsgiver har bekræftet.

AUB har derfor vurderet, at du havde ret til godtgørelse for 4 dage om ugen á 7,4 timer i kursusperioden fra den 7. september til den 16. oktober 2020.

AUB bemærker, at en ordlydsfortolkning af VEU-lovens § 5, stk. 2, ville føre til det resultat, som du nævner i din klage, hvor du kommer med eksempler på ”samtidighedstolkningen”. VEU-lovens § 5, stk. 2, medfører således, at kursisten kun kan få VEU-godtgørelse for de timer, hvor denne har et tab af arbejdsindtægt, dvs. de timer, hvor der er et overlap mellem kursistens sædvanlige arbejdstid og kursustimerne.

AUB modtager ikke oplysninger om de konkrete tidspunkter for kursets afholdelse fra kursusstedet, men alene oplysningerne om kursusdagene samt kursistens tilstedeværelse pr. dag. Afgørelsen træffes således som udgangspunkt ud fra kursistens oplysninger i ansøgningen om løntabet.

I din ansøgning havde du oprindeligt oplyst, at du havde fuldt løntab.

Du og din arbejdsgiver har efterfølgende oplyst, at du kun havde et løntab for 4 dage pr. kursusuge. Det er disse oplysninger, som er lagt til grund for afgørelsen.

AUB fastholder på denne baggrund afgørelsen af 12. januar 2021.
…”

Ankenævnets begrundelse

Medlemmerne Børge Dahl, Lene Pagter Kristensen, Steen Müntzberg og Ejner K. Holst udtaler følgende:

Klager arbejder fuldtids som skraldemand under ATL-overenskomsten. Arbejdet er i almindelighed tilrettelagt således, at han arbejder 9,3 timer om dagen fire dage om ugen.

Klager har i seks uger fulgt et kursus placeret mandag-fredag med 7,4 timer om dagen.

Klager har derfor – som følge af uddannelse – hverken helt eller delvist kunnet passe sit fuldtidsarbejde. Han har fået fri uden løn for at kunne deltage i kurset.

Det arbejde, som klager har fået fri fra for at kunne deltage i kurset, er ifølge ATL-overenskomstens § 4 om arbejdstid et arbejde med en ugentlig arbejdstid på 37 timer med en daglig arbejdstid – hvis ikke andet er skriftligt aftalt – på 7,4 timer. Klager skulle ikke arbejde i kursusperioden, da kursusdeltagelse ikke kunne kombineres med arbejdet, og der ses ikke at foreligge en aftale om arbejdstid i kursusperioden, som afviger fra udgangspunktet i overenskomsten. Klager har fulgt kurset 7,4 timer om dagen 5 dage om ugen svarende til, hvad han efter overenskomsten skulle have erlagt af arbejde og ville være blevet aflønnet for.

Klagers deltagelse i uddannelsen har medført et tab af indtægt svarende til en hel ugeløn i de seks uger, hvor klager deltog i kurset.

Efter § 5, stk. 1, i lov om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 601 af 22. maj 2019 (VEU-loven), kan uddannelsesdeltagere efter § 2, stk. 1, ved deltagelse i uddannelse, der er omfattet af regler fastsat i medfør af § 4, opnå godtgørelse for tab af indtægt, som deres deltagelse i uddannelse medfører.

AUB har imidlertid med henvisning til § 5, stk. 2, i VEU-loven, hvorefter godtgørelse efter stk. 1 ydes ”pr. undervisningstime, for hvilken der samtidig har været et tab af arbejdsindtægt”, alene tildelt klager godtgørelse for 7,4 timer om dagen i fire af de fem ugentlige undervisningsdage. AUB har begrundet dette med, at en kursist ”kun kan få VEU-godtgørelse for de timer, hvor denne har et tab af arbejdsindtægt, dvs. de timer, hvor der er et overlap mellem kursistens sædvanlige arbejdstid og kursustimerne”.

Efter vores opfattelse foreligger der imidlertid i et tilfælde som det foreliggende fornødent overlap mellem kursustimerne og klagers sædvanlige arbejdstid. Ordet ”samtidig” i lovteksten må forstås med respekt af lovens formål og anvendelse på et fleksibelt arbejdsmarked med mangfoldige muligheder for arbejdstidsplacering, således at formålet med godtgørelsesordningen ikke underløbes i forhold til en arbejdsplan som klagers med en fridag på 7,4 timer til kompensation for fire dage med 1,9 timers arbejde ud over 7,4 timer.

AUB har da også meddelt klager, at denne kan få fuld godtgørelse for kursusdeltagelse, hvis kursusdeltagelsen har indebåret, at arbejdstiden er blevet omlagt. Det forudsætter, jf. AUB’s henvendelse til klager af 24. marts 2021, at ”kursisten efterfølgende – efter aftale med arbejdsgiveren eller på grundlag af gældende overenskomst – får kompenserende fridage, idet kursisten derved anses for at have lidt et løntab”. AUB har anmodet klager om at oplyse, om der var indgået en aftale med arbejdsgiver om omlægning af arbejdstiden i forbindelse med kurset. AUB har derimod ikke forholdt sig til overenskomstreguleringen på området.

Klager har ikke indsendt de oplysninger til AUB, som AUB har anmodet om. Efter vores opfattelse giver det da heller ikke mening at stille krav om sådan dokumentation for aftalt frihed en anden dag som følge af kursusdeltagelse på en fridag, da realiteten er den, at klagers sædvanlige arbejdsfrie femtedag ikke er en reel fridag, men er en kompensation for merarbejde de fire andre dage.

AUB har ikke nærmere redegjort for praksis om såkaldte "kompenserende fridage".

I Undervisningsministeriets vejledning nr. 9469 af 9. september 2013 om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse hedder det under pkt. 4 bl.a.:

"Der vil heller ikke være mulighed for at give godtgørelse til personer, der deltager i undervisning om dagen, og fortsat udfører deres normale arbejde om aftenen, ligesom der heller ikke vil kunne gives godtgørelse til personer, der sædvanligvis holder fri i weekenden, men som deltager i undervisning i en weekend. I begge tilfælde skyldes det, at de pågældende ikke lider noget tab. Der kan dog eventuelt være tale om kompenserende fridage, se nærmere under afsnit 7.5."

Det fremgår af vejledningens afsnit 7.5 om "Kompenserende fridage":

”Kompenserende fridage er fridage, som en deltager i en uddannelse kan få (efter aftale med arbejdsgiveren eller på grundlag af den gældende overenskomst) i tilfælde, hvor den pågældende har deltaget i uddannelse på dage, der ellers ville have været fridage (dvs. at arbejdstiden er omlagt). Det kan være weekender, hvis den pågældende sædvanligvis ikke arbejder i weekenden, men det kan også være hverdage, hvor den pågældende normalt holder fri. Hvis den pågældende deltager i uddannelse på fridage og efterfølgende får kompenserende fridage, anses den pågældende for at have lidt et indtægtstab, og kan derfor modtage godtgørelse og tilskud til befordring for deltagelse i uddannelsen."

De såkaldte "efterfølgende kompenserende fridage" synes i et tilfælde som det foreliggende ikke forbundet med nogen anden realitet end at give adgang til godtgørelse, som en for snæver forståelse af "samtidig" i lovteksten anses at udelukke.

Vi voterer på den anførte baggrund for at ændre AUB’s afgørelse, således at der gives klager medhold i, at han har ret til VEU-godtgørelse i 37 timer om ugen i de uger, hvor han deltog i kurset.

Nævnsmedlemmet Henrik Rothe udtaler:

Jeg tiltræder AUB’s afgørelse, hvorefter der alene kan ydes godtgørelse for 7,4 timer pr. undervisningsdag om ugen i perioden fra den 7. september til den 16. oktober 2020.

Efter den klare ordlyd af § 5, stk. 2, i lov om godtgørelse og tilskud ved erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, kan der ydes godtgørelse for hver undervisningstime, for hvilken der samtidig har været et tab af arbejdsindtægt. Klager har haft tab af arbejdsindtægt i 4 dage om ugen, idet han efter aftale med sin arbejdsgiver har været akkordlønnet med en ugentlig arbejdstid på 37 timer afviklet på 4 dage. Han kan imidlertid som udgangspunkt efter loven alene oppebære godtgørelse for 7,4 timer pr. dag i 4 dage. Lovens klare udgangspunkt modificeres imidlertid i vejledning nr. 9469 af 9. september 2013 pkt. 7.5, hvori det angives, at klager kan få godtgørelse for deltagelse i kursusdage, der normalt er fridage, når klager efterfølgende får kompenserende fridage (dvs. får omlagt sin arbejdstid).

AUB har ikke mindre end 3 gange anmodet klager om dokumentation for, at han med sin arbejdsgiver havde aftalt omlægning af arbejdstiden i anledning af kursusdeltagelsen/kompenserende fridage i anledning af kursusdeltagelsen.

Klager har efter det i sagen oplyste ikke reageret herpå.

Under disse omstændigheder finder jeg ikke, at der er det fornødne grundlag for at ændre den af AUB trufne afgørelse, som jeg derfor stemmer for at stadfæste.

Afgørelsen træffes efter stemmeflertallet.

Ankenævnet træffer herefter afgørelse om at ændre AUB’s afgørelse af 12. januar 2021 således, at klager har ret til VEU-godtgørelse i 37 timer om ugen i den periode, hvor han deltog i kurset. Ankenævnet lægger vægt på, at klager i denne periode ikke har kunnet passe sit fuldtidsarbejde, hverken helt eller delvist. Klager har således i perioden, hvor han deltog i kurset, haft et løntab hele ugen svarende til 37 timer.