Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2021-104 / 25-11-2021

ATP skal ikke udbetale engangsbeløb til ægtefælle og børn efter ATP-loven, når der ikke er indbetalt 2 års fulde ATP-bidrag for afdøde efter den 1. januar 2002

Ankenævnet stadfæster ATPs afgørelser af 12. februar 2021 og 4. juni 2021, hvorefter der ikke kan udbetales engangsbeløb efter afdøde [navn] (herefter afdøde), der døde den 31. oktober 2017.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Advokat [navn] (herefter klager) har på vegne af afdødes ægtefælle, [navn], i mail af 9. marts 2021 klaget over ATPs afgørelse af 12. februar 2021. Klager henviser til, at det må være en fejl, at der ikke er indbetalt 2 års fulde ATP-bidrag i en periode på 15 år.

Klager har efterfølgende i mail af 23. juni 2021, som opfølgning på ATPs afgørelse af 4. juni 2021, oplyst, at klagers klient ikke har yderligere bemærkninger, end at hun er uenig i afgørelsen og ønsker, at Ankenævnet prøver den.

ATPs udtalelse i anledning af klagen
ATP har i udtalelse af 6. juli 2021 fastholdt sine afgørelser af 12. februar og 4. juni 2021. ATP anfører i udtalelsen bl.a. følgende:

”Sagens forløb

ATP kan, til brug for ankenævnets vurdering, oplyse følgende om sagens forløb:

• Efter forudgående telefonisk henvendelse, sendte klager den 29. januar 2021 anmodning til ATP om udbetaling af engangssummer til afdødes ægtefælle og børn.
• I brev af 12. februar 2021 traf ATP afgørelse om, at vi ikke kunne udbetale et engangsbeløb efter afdøde, idet betingelsen om 2 års ATP-bidrag (efter 1. januar 2002) ikke er opfyldt.
• I klage af 9. marts 2021 over ATP’s afslag af 12. februar 2021 oplyste klager at ”Det undrer, at der i en periode på 15 år ikke er blevet indberettet i 2 år. Det må være en fejl, hvorfor der klages”.
• I mail den 15. marts 2021 bad Ankenævnet om en udtalelse fra ATP.
• Den 16. april 2021 kontaktede ATP telefonisk klager og oplyste om indsigelsesfristreglerne samt mulighederne for at få en vurdering af evt. manglende ATP-bidrag. Det blev aftalt, at der skulle foretages en sådan vurdering, og at ankesagen måtte afvente udfaldet heraf.
• Samme dag – den 16. april 2021 – oplyste ATP over for Ankenævnet, at der ikke tidligere var gjort indsigelse over evt. manglende ATP-bidrag for den afdøde, hvorfor en sådan indsigelse ikke var vurderet og behandlet i den afgørelse, der var indbragt for Ankenævnet. Vi oplyste derfor til Ankenævnet, at vi nu ville foretage partshøring med 4 ugers frist til at komme med bemærkninger og dokumentation, hvorefter ATP ville træffe afgørelse. Vi oplyste samtidigt, at hvis denne afgørelse skulle resultere i yderligere bidrag, kunne dette evt. føre til en anden afgørelse fsva. udbetalingsspørgsmålet.
• Den 20. april 2021 bekræftede Ankenævnet, at man ville afvente denne afklaring.
• I brev af 22. april 2021 til klager sendte ATP - som partshøring - vores foreløbige vurdering af, om klager havde henvendt sig rettidigt i forhold til at kunne gøre indsigelse over evt. manglende ATP-bidrag for afdøde. Vi anmodede om at modtage dokumentation og eventuelle bemærkninger inden for 4 uger fra modtagelsen af partshøringen, hvorefter ATP ville træffe afgørelse.
• Da ATP den 31. maj 2021 ikke havde modtaget dokumentation og/eller bemærkninger til partshøringen af 22. april 2021, kontaktede ATP telefonisk klager, som oplyste, at det ikke var muligt for hans klient (afdødes ægtefælle) at finde dokumentation og at der derfor ikke var sendt noget til ATP.
• I brev af 4. juni 2021 traf ATP afgørelse om, at vi havde mulighed for at tage stilling til, om der mangler at blive indbetalt ATP-bidrag for afdøde i 2016 og frem til hans død i oktober 2017. Med hensyn til årene før 2016 fastholdt vi, at ATP ikke havde mulighed for at tage stilling til, om der burde være blevet indberettet, indbetalt og registreret flere ATP-bidrag for [afdøde].
• Med mail af 24. juni 2021 oplyste Ankenævnet over for ATP, at der var klaget over afgørelsen af 4. juni 2021, hvorfor Ankenævnet anmodede om en samlet udtalelse til sagen.

Reglerne om indbetaling:
Det fremgår af ATP-lovens § 36, stk. 1, at medlemmer af ATP har ret til - inden for særlige frister - at gøre indsigelse over for ATP over de ATP-bidrag, som ATP har registreret for dem. Fristerne for disse indsigelser er henholdsvis 3 og 5 år. Da ægtefællens (og i denne sag også børnenes) mulighed for at modtage en engangssum er direkte relateret til afdødes ATP-bidrag, finder ATP, at en efterlevende ægtefælle har en afledt ret og dermed også ret til at gøre indsigelse overfor ATP, under samme regler som afdøde, således også med samme indsigelsesfrister.

I medfør af ATP-lovens § 36, stk. 1, kan indsigelser mod størrelsen af de for et medlem konterede bidrag ikke fremsættes, når der er forløbet 3 år efter modtagelsen af kontoudskrift fra Arbejdsmarkedets Tillægspension vedrørende bidraget. I andre tilfælde kan indsigelse ikke fremsættes, når der er forløbet 5 år fra det tidspunkt, hvor et eventuelt bidrag skulle have været indbetalt til Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Med forudgående partshøring af 22. april 2021 traf ATP den 4. juni 2021 afgørelse om, at klager i forhold til ATP-bidrag for perioden fra og med 1. kvartal 2016 havde fremsat indsigelsen til ATP inden udløbet af indsigelsesfristen på 5 år. Vi havde derfor mulighed for at tage stilling til, om der manglede ATP-bidrag for afdøde [navn] i 2016 og 2017. Da vi ikke havde modtaget dokumentation for evt. manglende ATP-bidrag blev der den 4. juni 2021 truffet afgørelse om, at der på det foreliggende grundlag ikke mangler at blive indbetalt ATP-bidrag for afdøde i 2016 og 2017.

Med hensyn til årene før 2016 traf ATP samtidigt afgørelse om, at vi ikke havde mulighed for at tage stilling til, om der mangler ATP-bidrag for afdøde, da indsigelsen er fremsat efter udløbet af ATP-lovens indsigelsesfrister, jf. ATP-lovens § 36, stk. 1.

Reglerne om udbetaling:

Det fremgår af ATP-lovens § 14 b, stk. 1, at der kan ske udbetaling af en ægtefællesum, når visse betingelser er opfyldte. Ifølge § 14 b, stk. 4 er det en betingelse, at der er indbetalt 2 års fulde bidrag til ATP for afdøde efter den 1. januar 2002.

Det fremgår af ATP-lovens § 14 e stk. 1, at der kan ske udbetaling af en børnesum til afdødes børn under 21 år. Det fremgår af stk. 3, at det er en betingelse, at der er indbetalt 2 års fulde bidrag til ATP for afdøde efter 1. januar 2002.

Afdøde havde alene indbetalt bidrag til ATP i 3 måneder i 2012 og 4 måneder i 2017. Betingelsen om 2 års fulde bidrag efter 1. januar 2002 er derfor ikke opfyldt.

I medfør af afgørelsen af 4. juni 2021 er der fortsat ikke registreret mindst 2 års bidrag for afdøde siden 2002, som opfylder betingelsen om 2 års bidrag.

For god ordens skyld skal ATP bemærke, at parret i relation til en ægtefællesum jf. ATP-lovens § 14 b ikke var registreret gift i Danmark, selvom de begge boede i Danmark, ligesom parret ikke havde 2 års fælles bopæl umiddelbart forud for dødsfaldet, så en samleversum heller ikke ville kunne udbetales af den grund. ATP er ikke gået ind i en nærmere vurdering af disse forhold, fordi betingelsen om 2 års bidrag ikke er opfyldt.

Da der ikke er fremført nye oplysninger i klagen af 23. juni 2021, som kan ændre vores vurderinger, fastholder vi afgørelserne af 12. februar 2021 og af 4. juni 2021.

…”

Høringssvar fra klager

Klager har ikke haft bemærkninger til ATPs udtalelse af 6. juli 2021.

Ankenævnets begrundelse

Efter ATP-lovens § 36, stk. 1, 1. pkt., kan indsigelse mod størrelsen af de bidrag, der er konteret for et medlem, ikke fremsættes, når der er forløbet 3 år efter modtagelsen af kontoudskrift fra ATP vedrørende bidraget. I andre tilfælde kan indsigelse ikke fremsættes, når der er forløbet 5 år fra det tidspunkt, hvor et eventuelt bidrag skulle være indbetalt til ATP, jf. ATP-lovens § 36, stk. 1, 2. pkt.

Det følger af sagens oplysninger, at der tidligst med klagen af 9. marts 2021 er gjort indsigelser mod de konterede ATP-bidrag for afdøde. Klager har herefter fra 22. april til afgørelsen af 4. juni 2021 haft mulighed for at indsende dokumentation for, at ATPs oplysninger om indbetalte ATP-bidrag for afdøde ikke var korrekte. Klager har hertil telefonisk oplyst, at hans klient ikke har haft mulighed for at finde dokumentation for manglende indbetaling af ATP-bidrag.

Ankenævnet tiltræder ATPs afgørelse af 4. juni 2021 om, at klager rettidigt har gjort indsigelse i forhold til ATP-bidrag for perioden fra 1. kvartal 2016, dvs. fra 5 år før indsigelsen af 9. marts 2021, og at indsigelsesfristen efter ATP-lovens § 36, stk. 1, 2. pkt., på 5 år, er overskredet i forhold til ATP-bidrag før 1. kvartal 2016. Ankenævnet tiltræder ligeledes ATPs afgørelse om, at der i alt er indberettet 7 måneders ATP-bidrag for afdøde efter 1. januar 2002, heraf 4 måneders ATP-bidrag i 2012 og 3 måneders ATP-bidrag i 2017.

Efter ATP-lovens § 14 b, stk. 1, og § 14 e, stk. 1, udbetales der et engangsbeløb til ægtefæller, samlevere og børn efter medlemmer af tillægspensionsordningen ved medlemmets død. Det er bl.a. en betingelse, at der er indbetalt 2 års fulde bidrag til ATP for afdøde efter den 1. januar 2002, jf. ATP-lovens § 14 b, stk. 4, og § 14 e, stk. 3.

Ankenævnet tiltræder ligeledes ATPs afgørelse af 12. februar 2021 om, at der ikke kan udbetales engangsbeløb efter afdøde, der døde den 31. oktober 2017, idet ATP-lovens betingelser om, at der skal være indbetalt 2 års fulde bidrag til ATP for afdøde efter den 1. januar 2002, ikke er opfyldt med de indberettede 7 måneders indbetalte bidrag for perioden.