Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2021-27 / 04-11-2021

Ansat i vikarbureau havde krav på VEU-godtgørelse i forbindelse med deltagelse i kursus, som var nødvendigt for udsendelse til kunde (AUB)

Ankenævnet ændrer AUB’s afgørelse af 15. december 2020 udover den ændring, som følger af AUB’s genvurdering den 2. august 2021. Ankenævnets afgørelse indebærer, at [klager] (herefter klager) udover tilskud til befordring også har krav på at få VEU-godtgørelse i forbindelse med deltagelse i kurset ”Teleskoplæsser” i perioden fra den xx-xx 2020.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen, Steen Müntzberg og Henrik Rothe har deltaget i sagens behandling.

Klagen

[Faglig organisation] har i klage af 6. januar 2021 på vegne af klager anført, at der må være tale om en fejl, idet klager ikke har haft nogen indtægt under kurset, og han har derfor naturligvis haft et løntab, hvorefter han bør være berettiget til VEU-godtgørelse og tilskud til befordring.

AUBs genvurdering i anledning af klagen

AUB har i brev af 2. august 2021 genvurderet sagen og delvist ændret afgørelsen af 15. december 2020, således at klager får tilskud til befordring i forbindelse med deltagelse i kurset ”Teleskoplæsser” i perioden fra den xx til den xx 2020. AUB giver imidlertid afslag på VEU-godtgørelse.

AUB anfører i brevet bl.a. følgende:

”Sagsfremstilling
Du deltog i kurset ”Teleskoplæsser” i perioden fra den xx til den xx 2020.

Den 4. december 2020 kontaktede du AUB telefonisk vedr. VEU-godtgørelse for din deltagelse i kurset. Du oplyste, at du blev ansat hos [arbejdsgiver] ugen op til kurset, men at du ikke kunne påbegynde arbejdet pga. din deltagelse i kurset. Du oplyste videre, at du modtog dagpenge, inden du fik ansættelse hos [arbejdsgiver]. Du oplyste herudover, at du fik tilbudt et andet job, som du startede på den [dato] 2020, og at du derfor ikke kom tilbage til [arbejdsgiver].

Den 15. december 2020 fik du afslag på VEU-godtgørelse og befordringstilskud for din deltagelse i kurset ”Teleskoplæsser” i perioden fra den xx til den xx 2020. Afslaget var begrundet med, at du ikke har haft et løntab som følge af din deltagelse i kurset.

Den 5. januar 2021 klagede [konsulent] fra [faglig organisation] på dine vegne over vores afgørelse af 15. december 2020. [Konsulent] anførte i klagen, at du ikke har haft nogen indtægt i den uge, hvor du deltog i kurset og at du derfor har haft et løntab og bør være berettiget til VEU-godtgørelse og befordringstilskud.

Den 8. april 2021 anmodede vi [faglig organisation] om at indsende fuldmagt for, at han kan klage på dine vegne.

Samme dato anmodede vi dig om at indsende din ansættelseskontrakt fra [arbejdsgiver].

Den 11. april 2021 modtog vi din ansættelseskontrakt/jobordrer. Det fremgår heraf, at du har været tidsbegrænset ansat hos [arbejdsgiver] i perioderne fra den xx - xx 2020, fra den xx – xx 2020 og fra den xx - xx 2020.

Den 16. april 2021 modtog vi en fuldmagt dateret den 12. april 2021, hvori du giver [faglig organisation] fuldmagt til at varetage din sag. Det fremgik ikke af fuldmagten, at den vedrørte din sag hos AUB.

Den 20. april 2021 skrev vi til [faglig organisation] og anmodede dem om at bekræfte, at du har været ansat hos [arbejdsgiver] før og under kurset, men at du ikke har udført arbejde for [arbejdsgiver]. Samtidig anmodede vi [faglig organisation] om at indsende en ny fuldmagt, hvori det fremgår, at den er udstedt med henblik på at repræsentere dig i forbindelse med din sag hos AUB.

Den 5. maj 2021 modtog vi en ny fuldmagt fra [faglig organisation] og en mail, hvori [faglig organisation] forklarede, at du ikke havde andre indtægter i den uge, hvor du var på kursus, at du deltog i kurset for at kunne få job via [arbejdsgiver] hos en murer, og at det var din opfattelse, at du var berettiget til VEU-godtgørelse.

I mailen fra [faglig organisation] er også medsendt den mail, som du sendte til [faglig organisation] den 28. april 2021, hvori du forklarede, at du ikke havde certifikat til teleskoplæsser og at din arbejdsgiver derfor aftalte med dig, at du først skulle arbejde, når du fik dette. Du forklarede videre, at du var ansat under kurset og at det var planen, at du skulle arbejde efter kurset. Du forklarede også, at du havde afsluttet modtagelse af dagpenge før kurset.

Begrundelse

VEU-godtgørelse
Det følger af § 5, stk. 1, i lov om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU-loven), at der kan opnås godtgørelse for det tab af indtægt, som kursistens deltagelse i uddannelsen medfører.
AUB finder det ikke dokumenteret, at din deltagelse i kurset fra den xx til xx 2020 har medført et tab af indtægt.

Vi har lagt vægt på, at [faglig organisation] har forklaret, at du deltog i kurset for at kunne arbejde via [arbejdsgiver] hos en murer, og at du selv har oplyst, at du manglede certifikat til teleskoplæsser og at din arbejdsgiver derfor ville vente med at sætte dig til at udføre arbejde, indtil du fik certifikatet efter kurset.

Du har således ikke dokumenteret et løntab fra din arbejdsgiver under kurset og du er derfor ikke berettiget til VEU-godtgørelse.
Vi fastholder på denne baggrund vores afgørelse af 15. december 2020 for så vidt angår den del, hvor du fik afslag på VEU-godtgørelse.
Befordringstilskud
Det fremgår af § 9, stk. 1, i bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, at en kursist er berettiget til befordringstilskud, hvis kursisten opfylder betingelserne i §§ 1-4, og hvis kursisten deltager i et kursus omfattet af § 5.

I bekendtgørelsens § 1-4 stilles der krav om, at kursisten har reel og faktisk beskæftigelse i Danmark, at arbejdsgiver ikke modtager tilskud til kursistens løn, at kursisten ikke har en erhvervsrettet uddannelse, der overstiger niveauet for en erhvervsuddannelse, og at kursisten har været beskæftiget hos samme arbejdsgiver under kurset samt i en eller flere perioder på i alt 14 dage umiddelbart før eller umiddelbart efter kurset.

I § 5 angives de uddannelser, der berettiger til godtgørelse og tilskud til befordring.

AUB finder, at du opfylder betingelserne i bekendtgørelsens §§ 1-4, og at du har deltaget i et kursus omfattet af § 5. Vi ændrer derfor vores afgørelse af 15. december 2020 for så vidt angår den del af afgørelsen, hvor du fik afslag på tilskud til befordring.

Herunder kan du se en beregning af befordringstilskuddet.


Ankenævnets begrundelse

Sagen angår klagers deltagelse i et kursus i perioden fra den xx til den xx 2020 omfattet af lovbekendtgørelse nr. 601 af 22. maj 2019 om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Der kan efter denne lovs § 5 ydes en nærmere angiven godtgørelse for det tab af arbejdsindtægt, som kursusdeltagelse medfører. Godtgørelsen kan udbetales til kursusdeltageren, hvis denne ikke modtager sædvanlig løn fra arbejdsgiveren under uddannelsen, jf. lovens § 7, stk. 1. Der kan endvidere efter § 8 fås tilskud til befordring og til kost og logi.

Der er med hjemmel i loven, bl.a. lovens § 2, stk. 2, og § 5, stk. 4, udstedt en bekendtgørelse, som indeholder nærmere regler om godtgørelse og tilskud, jf. bekendtgørelse nr. 1797 af 27. december 2018 om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Ifølge § 1, stk. 1, i denne bekendtgørelse kan uddannelsesdeltagere, der har reel og faktisk beskæftigelse i Danmark som lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende, opnå godtgørelse for tab af indtægt som følge af deltagelse i uddannelse.

Det er i bekendtgørelsen i §§ 1-4 angivet, hvilke betingelser der i det hele skal være opfyldt for at opnå godtgørelse, og i § 5, hvilke uddannelser der berettiget til godtgørelse. AUB har fundet, at klager opfylder betingelserne i §§ 1-4 og har deltaget i et kursus omfattet af § 5. Det følger heraf, at klager har krav på godtgørelse, hvis han har lidt et løntab.

Det fremgår af sagens oplysninger, herunder de af [arbejdsgiver] udfærdigede jobordrer, at klager i perioden xx-xx 2020 var ansat af [arbejdsgiver], som er et vikarbureau, med [arbejdsgiver] selv som kunde og en timeløn på 117,70 kr., og at klager i perioden xx-xx 2020 var ansat af [arbejdsgiver] med [firma] som kunde og en timeløn på 175,00 kr.

Klager har ikke modtaget løn af [arbejdsgiver] i perioden xx-xx 2020, hvor han deltog i kurset, som var nødvendigt for udsendelse til kunden i den efterfølgende periode. Efter jobordren vedrørende xx-xx 2020 har klager lidt et løntab ved at deltage i kurset uden at modtage løn fra [arbejdsgiver].

Klager har på denne baggrund ret til godtgørelse for tab af indtægt, og sagen tilbagesendes derfor til AUB med henblik på beregning af den godtgørelse, som tilkommer klager.