Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2020-80 / 20-02-2021

Afgørelse vedrørende klage fra xx over afgørelse af 8. oktober 2020 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet tiltræder den del af AUBs afgørelse af 8. oktober 2020, hvorefter xx (herefter klager) ikke har ret til tilskud til transport i forbindelse med et praktikophold ved xx efter reglerne om mobilitetsfremmende ydelser, jf. AUB-lovens § 8.

Ankenævnet ophæver den del af afgørelsen, hvorefter hun skal tilbagebetale allerede udbetalt rejsegodtgørelse på 242 kr.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen, Steen Müntzberg og Henrik Rothe har deltaget i sagens behandling.

Klagen

I klagen af 22. oktober 2020 anfører klager, at hun forud for rejsen kontaktede AUB og fik oplyst, at hun kunne få dækket sine rejseudgifter i forbindelse med et praktikophold ved xx. Hun indsendte herefter en ansøgning om dækning af udgifterne, men har kun fået dækket sine udgifter til udrejsen og ikke retur. Hun mener sig berettiget til også at modtage godtgørelse for returrejsen, da AUB forud for rejsen oplyste, at hun kunne få udgifterne dækket. Hun mener desuden ikke, at AUB kan kræve at få det allerede udbetalte beløb retur.

AUBs udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 11. december 2020 genvurderet sagen og fastholdt sin afgørelse. AUB anfører i brevet bl.a. følgende:

”Sagsfremstilling

Du henvendte dig til AUB den 17. august 2020 og spurgte om du kunne få tilskud til transport eller bolig til 1 uges praktik. Du skrev, at du gik på xx, grundforløb ejendoms- serviceteknikker, eud.

Den 19. august 2020 fik du et svar om, at du havde henvendt dig om mobilitetsfremmende ydelser i Danmark (MOB). Vi oplyste, at du kunne få tilskud til transport til din prøvepraktik, hvis din rejsetid var mere end 2,5 time med offentlig transport. Vi skrev, at du skulle indsende ansøgningsblanket sammen med indbydelse fra arbejdsgiveren og kvitteringer for transportudgifter.

Du sendte den 28. september 2020 en ansøgning om tilskud til transportudgifter, sammen med besked fra xx om praktikophold og transportkvitteringer. Det fremgår af din ansøgning, at du søger om dækning af udgifter til at begynde praktikplads. Du har her ind sat dato fra den 20. - 25. september. I ansøgningen har du sat kryds i, at du har vedlagt kopi af uddannelsesaftale med skolens godkendelsesstempel og dokumentation for rejseudgifter. Vi bemærker, at du ikke har medsendt en kopi af en uddannelsesaftale.

Den 30. september 2020 fik du en afgørelse om bevilling på 242 kr. til dækning af rejseudgifter til en samtale.

Den 2. oktober 2020 skrev du til os, at du havde indsendt bilag på transportudgifter til og fra praktikpladsen, men at du kun havde fået refunderet den ene vej. Du skrev, at du har været i 1 uges ulønnet praktik fra din uddannelsesskole. Du skrev, at du ikke har været til samtale, som det fremgår af afgørelsen.

Du skrev til os igen herom den 8. oktober 2020, hvor du skrev, at du var i én uges erhvervspraktik.

Den 8. oktober 2020 tog vi kontakt til xx og spurgte ind til din praktikplads. Xx oplyste, at du var i erhvervspraktik, og at du ikke var i praktik vedr. en konkret praktikplads.

Vi traf derfor den 8. oktober 2020 afgørelse om, at du ikke var berettiget til tilskud, og at du derfor skulle tilbagebetale den tidligere udbetaling.

Begrundelse

Det er indledningsvist vores opfattelse, at der desværre er opstået en misforståelse på baggrund af, at den praktiske del af erhvervsuddannelsen, som foregår i lønnet beskæftigelse i en virksomhed, omtales som praktik, og at du har været i en uges obligatorisk erhvervspraktik, som du i første omgang omtalte som ”praktik”.

Den lønnede beskæftigelse i en virksomhed (praktikplads) bygger på en uddannelsesaftale mellem eleven og virksomheden indgået i henhold til lov om erhvervsuddannelser. MOB gives med henblik på indgåelse af sådanne uddannelsesaftaler. Det følger således af § 8 i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, at AUB kan yde økonomisk støtte med henblik på indgåelse af uddannelsesaftaler vedrørende erhvervsuddannelser. Støtten kan blandt andet gives til rejsehjælp til søgning eller overtagelse af en praktikplads, jf. stk. 1, nr. 1.

Det fremgår at sagen, at din ene uges erhvervspraktik ikke har været med det formål at indgå en uddannelsesaftale. Derimod forstår vi, at erhvervspraktikken har været en del af dit uddannelsesforløb i og med, det er obligatorisk.

I svaret af 19. august 2020 skrev vi, at du i forbindelse med mobilitetsfremmende ydelser i Danmark (MOB) kan få tilskud til transport. Vi skrev også, at du skulle indsende en ansøgningsblanket m.m. til os. Tillige skrev vi, at du kan søge tilskud, når du tager derop første dag, og når du afslutter din prøvepraktik (min fremhævning).

Du fremfører i dine klager af 22. oktober 2020 og 18. november 2020, at vi med vores svar af

19. august 2020 har bekræftet eller på anden vis givet tilsagn om, at du var berettiget til støtte. Vi vurderer, at vi ikke i forbindelse med vores svar af 19. august 2020 har givet tilsagn om støtte, men derimod vejledt om afstandskrav for at kunne få MOB. Vi lægger vægt på, at vi i svaret skrev, at du kunne søge tilskud til rejsehjælp, hvis betingelserne for MOB var opfyldt, og at du skulle indsende en ansøgning. Vi kan derfor ikke give dig medhold i, at vi med vores svar skulle have givet dig en bekræftelse eller tilsagn om støtte.

Vi lægger vægt på, at du efterfølgende indsendte en ansøgning om dækning af dine rejseudgifter. I din ansøgning har du afkrydset, at du har medsendt en kopi af din uddannelsesaftale (med skolens godkendelsesstempel). Du har dog ikke medsendt en uddannelsesaftale.

Af den årsag var det vores opfattelse, at du ikke skulle påbegynde en praktikplads, men derimod skulle til samtale med såkaldt prøvepraktik. Prøvepraktik kan være en uges arbejde, hvor elev og virksomhed kan se hinanden an ift. at indgå en uddannelsesaftale. Med den formodning udbetalte vi penge for den ene rejse ved afgørelse af 30. september 2020.

Med din besked af 2. oktober 2020 og vores samtale med xx blev vi klar over, at din praktik ikke havde til formål at indgå en uddannelsesaftale, men var en anden form for praktik. På den baggrund traf vi afgørelse af 8. oktober 2020 om tilbagebetaling af pengene.

Det er på baggrund af sagen oplysninger vores vurdering, at din praktik i xx åbenlyst ikke er omfattet af bestemmelsen i § 8 i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Du er derfor ikke berettiget til dækning af dine udgifter til transport til din erhvervspraktik.

Tilbagebetaling

Det følger af § 23 a, stk. 1, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, at har den, der oppebærer ydelser fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag i henhold til loven, givet urigtige oplysninger eller undladt at meddele oplysninger af betydning for udbetalingen af ydelsen, kan Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag bestemme, at ydelsen bortfalder helt eller delvis, og at udbetalte ydelser skal tilbagebetales.

Det er vores vurdering, at du ved modtagelse af vores afgørelse af 30. september 2020 er klar over, at du har fået pengene på et forkert grundlag, idet der fremgår ”rejseudgifter til samtale” i afgørelsen. Vi lægger vægt på, at du i besked af 2. oktober skrev til os, at du har været i en uges ulønnet praktik og ikke til en samtale.

Vi vurderer på baggrund af ovenstående, at du skal tilbagebetale pengene.

At der har været en misforståelse, fordi ordet ”praktik” er anvendt om både praktikuddannelsen i henhold til lov om erhvervsuddannelser og den erhvervspraktik, som du har været i, kan ikke føre til en anden vurdering, idet det må stå dig klart ved modtagelsen af afgørelsen af 30. september, at du får pengene på forkert grundlag. “

Ankenævnets begrundelse

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) finansierer og administrerer en række refusions- og tilskudsordninger på erhvervsuddannelsesområdet med bl.a. det formål at skaffe flere praktikpladser og skabe grundlag for, at fortrinsvis kortuddannede voksne, der er i beskæftigelse, kan deltage i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Det er ubestridt, at der i den konkrete sag er tale om, at klager har deltaget i en obligatorisk, ulønnet erhvervspraktik som led i sit uddannelsesforløb på skolen. Denne type praktik er ikke omfattet af reglerne i AUB-lovens § 8, og der kan derfor heller ikke ydes økonomisk støtte i forbindelse hermed efter disse regler. Det forhold, at AUB og klager har forstået klagers spørgsmål om ”praktik” forskelligt, hvorefter AUB har vejledt klager om reglerne for praktikophold for deltagere i lønnet beskæftigelse, mens klager har opfattet det som vejledning om ulønnet erhvervspraktik under et skoleforløb, kan ikke berettige klager til udbetaling af støtte efter lovens § 8.

Ankenævnet stadfæster herefter AUBs afgørelse om afslag på udbetaling af tilskud til transport efter AUB-lovens § 8.

Det følger af § 23 a, stk. 1, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, at udbetalte ydelser kan kræves tilbagebetalt, hvis den, der oppebærer ydelser fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag i henhold til loven, har givet urigtige oplysninger eller undladt at meddele oplysninger af betydning for udbetalingen af ydelsen.

Det er Ankenævnets opfattelse, at klager ikke har været klar over, at den vejledning, som hun modtog fra AUB, var baseret på en misforståelse af hendes henvendelse, og Ankenævnet finder det derfor ikke godtgjort, at klager måtte vide, at AUBs udbetaling skete på et forkert grundlag. Det forhold, at klager ikke, som angivet i ansøgningen, vedlagde en uddannelsesaftale, kan ikke føre til et andet resultat, da der ikke er grundlag for at antage, at klager har været klar over relevansen heraf. AUB har endvidere selv umiddelbart kunnet konstatere, at der var en diskrepans mellem det angivne på ansøgningsblanketten og det manglende bilag. Det kan heller ikke føre til et andet resultat, at AUB i afgørelsen af 30. september 2020 henviser til, at beløbet udbetales til dækning af rejseudgifter til en samtale, da det ikke kan sidestilles med en oplysning til klager om, at der ikke vil kunne ydes transportbidrag for rejseudgifter til den form for praktik, som hun skulle deltage i.

Ankenævnet ophæver herefter AUBs afgørelse om, at klager skal tilbagebetale det allerede udbetalte beløb på 242. kr.