Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2020-75 / 18-02-2021

Afgørelse vedrørende klage fra xx over afgørelse af 6. oktober 2020 fra Arbejdgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUBs afgørelse af 6. oktober 2020, hvorefter xx (herefter klager) ikke kan få udbetalt økonomisk støtte i forbindelse med praktik i udlandet, da ansøgningsfristen er over-skredet.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen, Steen Müntzberg og Henrik Rothe har deltaget i sagens behandling.

Klagen

I klagen af 16. oktober 2020 anfører klager, at praktikopholdet blev forlænget pga. COVID19-pandemien. På grund af de særlige omstændigheder i 2020 kunne klager ikke huske fristen for ansøgning af rejsehjælp.

AUBs udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 13. november 2020 genvurderet sagen og fastholdt sin afgørelse.  AUB har anført, at klager den 25. september 2020 indsendte ansøgning om økonomisk støtte til dækning af rejseudgifter i forbindelse med påbegyndelse af praktikophold i Colombia fra den 1. marts 2020 til den 30. august 2020. Ansøgningen var vedlagt flybilletter fra Berlin til Colombia og retur. Det fremgår, at klager har fået kvitteringsmail på flybilletterne den 2. februar 2020 og udrejse skete den 20. februar 2020.

Det fremgår af § 21, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 498 af 19. maj 2017 om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, at ansøgning om økonomisk støtte til rejseudgifter og udgifter til visum, skal indsendes til AUB senest 4 måneder efter, at eleven har afholdt den tilskudsberettigede udgift.

AUB kan dog i særlige tilfælde forlænge fristen i op til 2 måneder, jf. bekendtgørelsens § 21, stk. 4, hvis AUB finder, at der er tale om særlige omstændigheder.

Den konkrete dato for afholdelse af udgiften til flybilletter fremgår ikke af ansøgningen, men det er AUBs vurdering på baggrund af dateringen i kvitteringsmailen, at udgiften til flybilletterne sandsynligvis er afholdt den 2. februar og senest den 20. februar 2020, hvor udrejse skete.

Hvis klager har betalt for billetterne den 2. februar 2020, skulle ansøgning være indsendt senest den 2. juni 2020, jf. fristen i § 21, stk. 2, evt. senest den 2. august 2020, jf. fristen i § 21, stk. 4. Billetterne må efter det oplyste være betalt senest den 20. februar 2020, hvorefter fristerne er henholdsvis den 20. juni 2020 og den 20. august 2020.

AUB modtog først ansøgningen den 25. september 2020 og vurderer således, at klager ikke er berettiget til økonomisk støtte, da klager ikke har ansøgt inden for ansøgningsfristen, uanset om ansøgningsfristen forlænges til 6 måneder fra afholdelse af udgiften, jf. bekendtgørelsens § 21, stk. 4.

Det forhold, at klager ikke kunne huske ansøgningsfristen, eller at klagers ophold i Colombia er blevet forlænget pga. COVID19-pandemien, kan ikke føre til et andet resultat.

Ankenævnets begrundelse

Efter § 21, stk. 2, i bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag skal ansøgning om økonomisk støtte indsendes til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag senest 4 måneder efter, at eleven har afholdt den tilskudsberettigede udgift. Denne ansøgningsfrist er også oplyst i ansøgningsblanketten, som man skal bruge i forbindelse med ansøgningen om rejsehjælp, samt på AUBs informationssider om tilskud til praktik i udlandet på www.borger.dk.

Af de grunde, som AUB har anført, tiltræder Ankenævnet, at det i forhold til lovens ansøgningsfrist var for sent, da klager henvendte sig til AUB den 25. september 2020 vedrørende støtte til rejseudgifter i forbindelse med sit praktikpladsophold i Colombia.

Ankenævnet stadfæster herefter AUBs afgørelse.