Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2021-9 / 14-07-2021

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 4. november 2020 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Ankenævnet ændrer AUBs afgørelse af 4. november 2020, således at reglerne om midlertidigt løntilskud i aktstykke 290 tiltrådt af Finansudvalget den 17. september 2020 også omfatter erhvervsfiskeruddannelsen i henhold til lov om maritime uddannelser.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen, Steen Müntzberg og Henrik Rothe har deltaget i sagens behandling.

AUBs afgørelse af 4. november 2020

AUB gav den 4. november 2020 Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation, herefter klager, afslag på, at medlemmerne var berettiget til midlertidigt løntilskud for deres elever på erhvervsfiskeruddannelsen med følgende begrundelse:

”Lovgrundlaget for udbetalingen af midlertidigt løntilskud findes i aktstykke nr. 290 om midlertidigt løntilskud, som blev vedtaget af Folketingets Finansudvalg den 17. september 2020.

Finansudvalget tiltrådte, at der på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2020 blev optaget tekstanmærkning nr. 244 under § 20. Børne- og Undervisningsministeriet. Tekstanmærkningen indeholder reglerne for udbetaling af midlertidigt løntilskud.

Det fremgår af stk. 2 i tekstanmærkningen, at løntilskuddet ydes for lønudgifter for uddannelsesaftaler i henhold til lov om erhvervsuddannelser.

Erhvervsfiskeruddannelsen er ikke reguleret i lov om erhvervsuddannelser. Uddannelsen er derimod reguleret i lov om maritime uddannelser.

I henhold til § 4, stk. 1, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag samt § 2, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse om udbetaling af lønrefusion m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag anses erhvervsfiskeruddannelsen for sidestillet med uddannelser oprettet i henhold til lov om erhvervsuddannelser, hvilket giver mulighed for lønrefusion og befordringstilskud under skoleophold.

Reglerne om midlertidigt løntilskud i aktstykke 290 indeholder ikke en lignende hjemmel, der sidestiller erhvervsfiskeruddannelsen med erhvervsuddannelser efter erhvervsuddannelsesloven.

I er således ikke berettiget til midlertidigt løntilskud for jeres elever på erhvervsuddannelsen, da der ikke er tale om elever med uddannelsesaftaler i henhold til lov om erhvervsuddannelser, jf. tekstanmærkningens stk. 2.

AUB skal beklage, hvis AUB´s telefoniske vejledning har givet anledning til en misforståelse af reglerne.”

Klagen

Klager har ved brev af 24. november 2020 klaget over AUBs afgørelse og har i klagen anført følgende:
”Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation modtog 4. november 2020 afslag på anmodning om udbetaling af midlertidigt løntilskud til lærlinge i fiskeriet.

Aftalen er en del af trepartsaftalen af maj 2020, hvor der blev åbnet op for at søge midlertidigt løntilskud for erhvervsuddannelseselever i lære hos private arbejdsgivere og offentlige virksomheder, der opererer på markedsvilkår, fra 1. maj 2020.

Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation ønsker at klage over afgørelsen, idet det ikke er hensigten, at trepartsaftalen skal være ekskluderende for lærlinge i fiskeriet. Danske fiskeri betaler på lige fod med andre erhverv AUB bidrag, og har således andel i de 6,1 mia. kr., som blev anslået til at være det overskud/den opsparing i AUB, der finansierer løntilskuddet.

Der må være tale om en administrativ fejl i forbindelse med fortolkningen af teksten, hvor fiskeriet er blevet glemt.

Erhvervsfiskeriuddannelsen har fejlagtigt længe været karakteriseret som en sidestillet uddannelse og dermed ikke en ”uddannelsesaftale i henhold til aftale om erhvervsuddannelser”. Det er en fejl, som har betydet mange forviklinger over årene, og eksklusion i forhold til løntilskuddet er den seneste af slagsen.

Det fremgår ikke eksplicit af aktstykke 290, at fiskeriets lærlinge ikke er omfattet.

Det fremgår til gengæld af aktstykket, at bestyrelsen i AUB kan fastsætte nærmere regler om afgrænsning mv. Med udgangspunkt heri anmodes bestyrelsen i AUB om at behandle vores henvendelse med henblik på at give fiskeriets lærlinge mulighed for løntilskud.”


AUBs udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 9. marts 2021 genvurderet sagen og fastholdt sin afgørelse. AUB anfører i brevet bl.a. følgende:
”Klagen
I har i klagen gjort gældende, at det ikke er hensigten med trepartsaftalen af maj 2020, som danner grundlag for reglerne om det midlertidige løntilskud, at lærlinge i fiskeriet ikke skal være omfattet af det midlertidige løntilskud. I har fremført, at dansk fiskeri på lige fod med andre erhverv betaler AUB-bidrag og således har andel i de 6,1 mia. kr., som blev anslået til at være den opsparing, der finansierer løntilskuddet.

I har videre gjort gældende, at der må være tale om en administrativ fejl i forbindelse med fortolkning af teksten, hvor fiskeriet blev glemt.

I har desuden anført, at erhvervsfiskeruddannelsen fejlagtigt længe har været karakteriseret som en sidestillet uddannelse og dermed ikke ”en uddannelse i henhold til lov om erhvervsuddannelser”. I har anført, at det er en fejl, som har medført mange forviklinger over årene.

I har endvidere gjort gældende, at det ikke fremgår eksplicit af aktstykke nr. 290, at fiskeriets lærlinge ikke er omfattet. Derimod fremgår det af aktstykket, at bestyrelsen for AUB kan fastsætte nærmere regler om afgrænsning mv. I har i forlængelse heraf gjort gældende, at I ønsker, at bestyrelsen for AUB skal tage stilling til, om I kan opnå midlertidigt løntilskud for jeres lærlinge.

Begrundelse

Trepartsaftalen af maj 2020 omtaler en række initiativer, der skal holde hånden under lærlinge og elever på ”erhvervsuddannelserne”. Det fremgår ikke udtrykkeligt af trepartsaftalen, at kun elever på erhvervsuddannelser i henhold til lov om erhvervsuddannelser er omfattet af initiativerne.

Initiativet om midlertidigt løntilskud blev i første omgang lovgivningsmæssigt udmøntet ved aktstykke nr. 290 af 17. september 2020 om midlertidigt løntilskud. Aktstykket bortfaldt dog ved finanslovsårets udløb den 31. december 2020, hvorfor bestemmelserne om midlertidigt løntilskud blev genfremsat og vedtaget på finansloven for finansåret 2021.

Det fremgår af stk. 2, i tekstanmærkning nr. 255. ad 20.31.11. i finansloven for 2021, at løntilskuddet ydes for lønudgifter for uddannelsesaftaler i henhold til lov om erhvervsuddannelser.

Erhvervsfiskeruddannelsen er ikke en uddannelse i henhold til lov om erhvervsuddannelser, men derimod i henhold til lov om maritime uddannelser.

AUB fastholder på denne baggrund afgørelsen af 4. november 2020.

AUB bemærker, at AUB’s bestyrelse umiddelbart efter indgåelsen af trepartsaftalen af 28. maj 2020 nedsatte en taskforce med repræsentanter fra AUB’s bestyrelse, der havde til formål at sikre afklaringer til brug for implementeringen af initiativerne i trepartsaftalen. Det blev i taskforcen drøftet, om de sidestillede uddannelser skulle omfattes af ordningen om midlertidigt løntilskud. I taskforcen blev det besluttet, at de sidestillede uddannelser ikke skulle omfattes af denne specifikke ordning.

AUB skal afslutningsvis beklage den lange sagsbehandlingstid.”

 

Ankenævnets begrundelse

Medlemmerne Børge Dahl, Lene Pagter Kristensen og Ejner K. Holst udtaler følgende:
Loven om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag har som overordnet formål at medvirke til at skaffe praktikpladser for uddannelsessøgende gennem refusions- og tilskudsordninger, jf. lovens § 1, stk. 1. Loven omfatter alle arbejdsgivere, der er omfattet af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. § 2, stk. 1, dvs. både private og offentlige arbejdsgivere. Alle arbejdsgivere omfattet af loven yder bidrag, jf. § 18, stk. 1. Arbejdsgivernes årlige bidrag har udgjort omkring 5 mia. kr. Loven og dens refusions- og tilskudsordninger administreres af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). AUB ledes af en bestyrelse bestående af en formand og 16 andre medlemmer, jf. lovens § 3. De 16 medlemmer udpeges af: Dansk Arbejdsgiverforening 5, Fagbevægelsens Hovedorganisation 6, staten 1, kommunerne 1, Danske Regioner 1, Forhandlingsfællesskabet 1 og Centralorganisationernes Fællesudvalg 1. Bestyrelsen vælger selv sin formand, som ikke må have tilknytning til en arbejdsgiver- eller arbejdstagerorganisation.

Efter AUB-lovens § 4, stk. 1, yder Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag lønrefusion til arbejdsgivere omfattet af loven, ”der i henhold til uddannelsesaftale har udbetalt løn under skoleophold til elever under erhvervsuddannelse i overensstemmelse med lovgivningen for disse uddannelser og til elever under uddannelse, der efter beslutning truffet af bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan sidestilles med erhvervsuddannelser”. Bekendtgørelse nr. 1434 af 27. november 2017 om udbetaling af lønrefusion fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag sidestiller i § 2, stk. 1, nr. 2, bl.a. erhvervsfiskeruddannelsen, der er oprettet i henhold til loven om maritime uddannelser, med uddannelser oprettet i henhold til loven om erhvervsuddannelser.

I maj 2020 indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter en såkaldt trepartsaftale ”om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder (håndtering af ubalance i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag)”. Det hedder i aftalen, at den aktuelle økonomiske situation som følge af COVID-19 udgør en stor udfordring for danske arbejdsgivere, og at der er risiko for, at det kommer til at gå hårdt ud over elever og lærlinge, der er i praktik som en del af deres erhvervsuddannelse. Samtidig er der over en årrække oparbejdet en opsparing i AUB, fordi de arbejdsgiverindbetalte bidrag har oversteget udgifterne. Ved udgangen af 2020 forventedes der at være en opsparing på 5,4 mia. kr. I forlængelse heraf anføres i aftalen, at ”Regeringen og arbejdsmarkedets parter er derfor enige om en trepartsaftale med en række initiativer, der med det samme holder hånden under lærlinge og elever på erhvervsuddannelserne og giver en økonomisk håndsrækning til danske virksomheder.” Med aftalen udmøntes samlet set 5,4 mia. kr.

Trepartsaftalens første tiltag er ”Løntilskud til private virksomheder og elever i 2020”. Det hedder herom i aftalen, at det er vigtigt, ”at lærlinge og elever kan beholde deres praktikpladser, selv i den aktuelle økonomiske situation”. Regeringen og arbejdsmarkedets parter er derfor enige om at etablere en midlertidig løntilskudsordning gældende fra 1. maj 2020 til og med 31. december 2020, hvor private virksomheder med lærlinge kan få 75 pct. i løntilskud. Om dette løntilskud hedder det bl.a.:

”… Løntilskuddet gælder for alle igangværende uddannelsesaftaler.”,
og
”Løntilskuddet vil alene skulle ydes i elevernes praktikperioder, da arbejdsgiverne under skoleperioder modtager almindelig lønrefusion fra AUB.”

Den aftalte løntilskudsordning indebærer i øvrigt, at der for uddannelsesaftaler, der indgås efter 1. maj 2020, ydes et løntilskud på 90 pct. for ordinære uddannelsesaftaler, kombinationsaftaler, ny mesterlæreaftaler eller restuddannelsesaftaler, og at der for korte aftaler, der indgås efter 1. maj 2020, ydes et tilskud på 45 pct.

Denne løntilskudsordning vedrørende elevernes praktikperioder forventes ifølge trepartsaftalen at medføre udgifter på 3,1 mia. kr. i 2020. Den suppleres bl.a. af en ordning med ”Forhøjet lønrefusion resten af 2020”, hvorefter lønrefusionen under skoleophold øges med 20 pct. for ordinære uddannelsesaftaler m.v.

Ved aktstykke 290 forelagt for Folketingets Finansudvalg og afgjort den 17. september 2020 anmodede Børne- og Undervisningsministeriet om Finansudvalgets tilslutning til gennem en tekstanmærkning under § 20, Børne- og Undervisningsministeriet, § 20.31.11., i forslag til lov om tillægsbevilling ”at etablere hjemmel til, at Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) hurtigst muligt i 2020 udbetaler et midlertidigt løntilskud for erhvervsuddannelseselever i lære til private arbejdsgivere og offentlige virksomheder, der opererer på markedsvilkår”.

Det fremgår af aktstykket, at der er tale om en midlertidig løntilskudsordning gældende fra 1. maj til og med 31. december 2020 med baggrund i Trepartsaftale fra 28. maj 2020 om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder (håndtering af ubalance i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag), og at der i henhold til trepartsaftalen bl.a. ydes et løntilskud på 75 pct. for ”alle igangværende uddannelsesaftaler, bortset fra uddannelsesaftaler om en delvis praktikuddannelse (delaftaler)”.

Det hedder imidlertid også i aktstykket, at løntilskuddet ydes til lønudgifter til elever ”med uddannelsesaftaler i henhold til lov om erhvervsuddannelser”, og at løntilskuddet ”ydes alene i elevernes praktikperioder, da arbejdsgiverne under skoleperioder modtager almindelig lønrefusion fra AUB”.

I de materielle bestemmelser, Nr. 244 ad § 20.31.11, stk. 2, hedder det, at der ydes løntilskud for lønudgifter for ”uddannelsesaftaler i henhold til lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 187 af 9. marts 2020”, herunder ”alle uddannelsesaftaler, bortset fra uddannelsesaftaler om en delvis praktikuddannelse (delaftaler), med startdato 30. april 2020 eller tidligere”, hvortil der ydes tilskud på 75 pct. af lønudgifterne.

Ordningen er videreført uændret i finansloven for 2021 i tekstanmærkning nr. 255 ad § 20.31.11., men er ikke blevet forlænget efter ordningens udløb den 31. december 2020.

Udtrykket ”i henhold til” i den materielle bestemmelse i stk. 2 forstås sprogligt umiddelbart mest naturligt som en angivelse af, at ordningen omfatter uddannelsesaftaler indgået efter reglerne i erhvervsuddannelsesloven, jf. nærmere bekendtgørelse nr. 1619 af 27. december 2019 om erhvervsuddannelser §§ 98 ff. Ordlyden er imidlertid efter vores opfattelse ikke fuldstændig entydig, når det kommer til, hvad der menes med ”i henhold til”, som sprogligt i den givne sammenhæng kan betyde både ”i medfør af” og ”i forbindelse med”.

En aftale om erhvervsfiskeruddannelse kan ikke anses for indgået i medfør af loven om erhvervsuddannelser, men har i løntilskudsmæssig henseende en klar forbindelse med loven om erhvervsuddannelser derved, at erhvervsfiskeruddannelsen i medfør af AUB-lovens § 4, stk. 1, ved bekendtgørelsen om udbetaling af lønrefusion m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag er sidestillet med uddannelser oprettet efter loven om erhvervsuddannelser.

I de materielle bestemmelser, Nr. 244 ad § 20.31.11, stk. 13, bemyndiges bestyrelsen for AUB til at fastsætte nærmere regler om bl.a. afgrænsning af ordningen. Sådanne regler er ikke udstedt, og det er efter vores opfattelse uden betydning for forståelsen af de materielle bestemmelser, hvad AUB oplyser, at der har været af overvejelser herom i en ”taskforce” nedsat af AUB’s bestyrelse.

Det taler med betydelig vægt for at anlægge en videregående forståelse af udtrykket ”i henhold til”, således at den nævnte forbindelse er tilstrækkelig, at formålet med den midlertidige løntilskudsordning har været at afhjælpe et akut behov for ekstraordinær hjælp, som ikke ses at stille sig anderledes for erhvervsfiskeribranchen med elevuddannelse efter loven om maritime uddannelser end for brancher med elevuddannelse efter erhvervsuddannelsesloven.

Hertil kommer, at de materielle bestemmelser efter indholdet i aktstykket må ses som en implementering af trepartsaftalen, som ikke kan forstås på anden måde end som omfattende alle private virksomheder med lærlinge i uddannelsesforløb, som berettiger til lønrefusion efter de gældende regler i AUB-loven.

Ordningen er en støtte til ”private arbejdsgivere og offentlige virksomheder, der opererer på markedsvilkår”. Ordningen med midlertidigt løntilskud under praktik er efter aktstykket tydeligt tænkt som en ordning, der knytter sig til den eksisterende ordning med løntilskud i skoleperioder – der er ikke et ord til forklaring af eller begrundelse for, at der skulle gælde noget særligt for de uddannelser, som i henseende til ordinært løntilskud er sidestillet med uddannelser efter erhvervsuddannelsesloven. Der er således ingen bemærkning eller begrundelse, som kan tages til indtægt for en forståelse, hvorefter en særbehandling af arbejdsgivere i erhvervsfiskeribranchen for så vidt angår det ekstraordinære, midlertidige tilskud skulle være tilsigtet.

Tværtimod indeholder aktstykket en yderligere materiel bestemmelse, Nr. 169 ad § 17.46.53., der knytter sig til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 23, som også omfatter uddannelsesaftaler efter lov om maritime uddannelser, jf. lovens § 154. Det hedder i tekstanmærkningen: ”Uanset § 158, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsespolitik kan arbejdsgivere i perioden fra den 1. maj 2020 til og med den 31. december 2020 modtage tilskud efter voksenlærlingeordningen i kapitel 23 i lov om en aktiv beskæftigelsespolitik samtidig med, at der i praktikperioden til samme elev modtages løntilskud efter tekstanmærkning nr. 244 ad 20.31.11, stk. 2.” Og det siges i aktstykket, at tekstanmærkningen giver adgang til, ”at private arbejdsgivere og offentlige arbejdsgivere, der opererer på markedsvilkår, der modtager tilskud efter voksenlærlingeordningen i LAB, i en afgrænset periode fra den 1. maj 2020 frem til og med den 31. december 2020, uanset § 158, stk. 3, i LAB, også samtidig kan få det midlertidige løntilskud udbetalt af AUB, for samme elev i praktikperioden”. Dette udsagn omfatter også uddannelser efter den maritime uddannelseslov.

Når alt det anførte tages i betragtning, særligt bestemmelsens baggrund og formål, er det efter vores opfattelse rimelig klart, at det ikke har været meningen, at ordningen ikke skulle omfatte de sidestillede uddannelser. En forståelse i overensstemmelse hermed kan ikke anses for udelukket af ordlyden og tilgodeser bedst hensynet til sammenhæng og konsekvens på området og det dermed forbundne hensyn til virksomhedernes berettigede forventninger.
Det er endvidere efter vores opfattelse i god overensstemmelse med forvaltningsretlige fortolkningsprincipper at fortolke Aktstykke 290 og de hertil knyttede tekstanmærkninger på den anførte måde. Det er ikke sådan, at forvaltningens afholdelse af udgifter som følge af grundlovens § 46, stk. 2, kræver særlig klar hjemmel. Om der er fornøden hjemmel afgøres ud fra teksten under inddragelse af sædvanlige fortolkningsfaktorer. Det er heller ikke sådan, at der gælder noget særligt om fortolkning af tekstanmærkninger i finansloven eller materielle bestemmelser i aktstykker tiltrådt af Folketingets Finansudvalg. Det fremgår af Finansministeriets budgetvejledning 2016 pkt. 3.5.2.5, at der på denne måde kan gives supplerende konkrete bestemmelser til gældende lov, hvilket netop er tilfældet i aktstykke nr. 290 tiltrådt af Folketingets Finansudvalg den 17. september 2020. Ordlyden er selvsagt udgangspunkt for forståelsen, fordi meningen i mangel af holdepunkter for andet må antages at have været, hvad ordlyden tilsiger. Opgaven for AUB er imidlertid som i forvaltningsvirksomhed i almindelighed at realisere lovgivningsmagtens intentioner med vedtagelsen – med fornøden respekt for retssikkerheden, hvilket sætter helt anderledes snævre grænser for udvidende fortolkning og analogi ved straf og indgreb, end hvor det som her drejer sig om afgørelser om støtte til private virksomheder uden umiddelbar ulempe for andre private virksomheder og med midler, alle virksomheder har bidraget til på lige fod. Når der som i den foreliggende sag er så sikre holdepunkter for, hvad meningen har været, som tilfældet er i bestemmelsens forarbejder, baggrund og formål, i hensynet til sammenhæng og konsekvens på området samt forventningsprincippet og lighedsbetragtninger understøttes fortolkningsresultatet af princippet om, at forvaltningen som udgangspunkt skal administrere som tilsigtet af lovgivningsmagten.

Tekstanmærkningen (oprindelig nr. 244, nu nr. 255) ad § 20.31.11, stk. 2, må på denne baggrund skulle forstås i overensstemmelse med det, som må antages at have været meningen, og vi finder derfor, at erhvervsfiskeruddannelsesaftaler skal anses for omfattet af ordningen om midlertidigt løntilskud.

Medlemmerne Henrik Rothe og Steen Müntzberg udtaler:

Efter grundlovens § 46, stk. 2 må ingen udgift afholdes uden hjemmel i en af Folketinget vedtaget finanslov eller en tillægsbevillingslov.
Som anført i Finansministeriets budgetvejledning 2016 afsnit 1.1, som var gældende indtil 2021, gælder dog herudover den retssædvane, at regeringen i stedet for med mellemrum at forelægge forslag til lov om tillægsbevilling indhenter tilslutning fra Folketingets Finansudvalg til de nødvendige ændringer i budgettet. Bevillingsansøgninger til Finansudvalget forelægges i form af aktstykker. De tiltrådte aktstykker formaliseres senere i en tillægsbevillingslov.
Det anføres i budgetvejledningen afsnit 3.4, at hvor en disposition kræver forudgående tilslutning fra Finansudvalget, forelægges den påtænkte disposition for Finansudvalget ved et aktstykke fra vedkommende minister. Tilvejebringelse af bevillingsmæssig hjemmel ved tilslutning fra Folketingets Finansudvalg er et alternativ til tilvejebringelse af hjemmel ved bevillingslov.
Efter budgetvejledningens afsnit 3.4.1 skal den ministerielle behandling af aktstykket inden fremsendelsen til Finansudvalget forelægges i udkast for Finansministeriet. Når Finansministeriets tilslutning foreligger, sendes aktstykket af det pågældende ministerium til Finansudvalget.
Efter budgetvejledningens afsnit 3.5.2 skal sagsfremstillingen i aktstykket i kortfattet form angive begrundelsen for den foreslåede disposition og redegøre for dispositionens enkeltheder. Sagsfremstillingen har samme funktion og betydning som anmærkningerne til et bevillingsforslag på finansloven, og fremstillingen skal derfor indeholde oplysninger svarende til, hvad der fremgår af anmærkninger til denne.
I aktstykke 290 anføres, at løntilskuddet ydes til lønudgifter til elever ”med uddannelsesaftaler i henhold til lov om erhvervsuddannelser”, og tilsvarende anføres i de materielle bestemmelser, Nr. 244 ad § 20.31.11, stk. 2, at der ydes løntilskud for lønudgifter for ”uddannelsesaftaler i henhold til lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 187 af 9. marts 2020”. Disse formuleringer giver klar hjemmel til at afholde udgifter til løntilskud til elever omfattet af lov om erhvervsuddannelser, men ordlyden indeholder efter vores mening ikke den fornødne klare hjemmel til at afholde udgifter til andre uddannelser end de nævnte.

Når henses til, at aktstykket er udarbejdet af det ansvarlige ressortministerium og herefter har været forelagt for Finansministeriet, inden det er fremsendt til Finansudvalget, har det efter vores mening formodningen imod sig, at det beror på en fejl eller en tilfældighed, at ordlyden begrænser tilskuddet til elever omfattet af lov om erhvervsuddannelser. En udvidelse af kredsen af uddannelser vil derfor efter vores opfattelse kræve, at der gennem en sædvanlig politisk beslutningsproces tilvejebringes hjemmel for en sådan disposition.

Som følge af det anførte stemmer vi for at stadfæste AUBs afgørelse om, at der ikke kan ydes tilskud til elever omfattet af lov om maritime uddannelser.

Afgørelsen træffes efter stemmeflertallet.

Ankenævnet træffer herefter afgørelse om at ændre AUBs afgørelse af 4. november 2020, således at reglerne om midlertidigt løntilskud i aktstykke 290 tiltrådt af Finansudvalget den 17. september 2020 og fastholdt senest i finansloven for 2021 i tekstanmærkning nr. 255 ad 20.31.11 også omfatter erhvervsfiskeruddannelsen i henhold til lov om maritime uddannelser.