Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2021-5 / 03-06-2021

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 4. juni 2020 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Ankenævnet stadfæster AUB’s afgørelse af 4. juni 2020 som fastholdt ved genvurdering af 5. februar 2021, hvorefter XX (herefter klager) skal betale xx kr. til Praktikplads-AUB.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Steen Müntzberg og Henrik Rothe har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Klager har i klage af 29. juli 2020 gjort gældende, at der på nuværende tidspunkt ikke findes en godkendt uddannelse inde for virksomhedens arbejdsområde. Klager finder det derfor urimeligt, at virksomheden både skal bekoste egen uddannelse af personale og betale for, at der ikke ansættes tilstrækkeligt med lærlinge i andre fag

AUB’s genvurdering i anledning af klagen

AUB har i genvurdering af 5. februar 2021 fastholdt sin afgørelse af 4. juni 2020. AUB har anført, at Praktikplads-AUB har til formål at skabe flere praktikpladser i virksomhederne, så flere får mulighed for at gennemføre en erhvervsuddannelse. Lovgivningen er udformet med henblik på at få virksomheder, som beskæftiger erhvervsuddannede medarbejdere, til at bidrage til uddannelsen af arbejdskraften. Lovgivningen tager ikke hensyn til, om en virksomhed har mulighed for eller er godkendt til at uddanne elever fra erhvervsuddannelserne. Gør en virksomhed brug af erhvervsuddannet arbejdskraft, men har ikke selv mulighed for at uddanne elever fra erhvervsuddannelserne, må virksomheden betale et bidrag til de virksomheder, som har mulighed herfor. For beregning af bidrag til Praktikplads-AUB har AUB henvist til § 21 a, stk. 2, 1. og 2. pkt., i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB-loven).

Det fremgår af årsopgørelsen på AUB’s selvbetjeningsløsning på virk.dk, at klager ikke havde erhvervselever ansat i 2019, og at klager havde x,xx erhvervsuddannede medarbejdere ansat i 2019.

AUB fastholder på denne baggrund merbidraget til Praktikplads-AUB.

Partshøring

Klager har modtaget kopi af AUB’s genvurdering af 5. februar 2021 og har ikke indsendt yderligere bemærkninger.

Ankenævnets begrundelse

Efter AUB-lovens § 21, stk. 1, skal alle arbejdsgivere, der er omfattet af loven, betale et årligt merbidrag til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til dækning af forskellige udgifter i medfør af praktikpladsordningen.

Alle arbejdsgivere, der har haft mere end 1 fuldtidsansat erhvervsuddannet medarbejder ansat i året forud for bidragsåret, er omfattet af Praktikplads-AUB-ordningen, og merbidraget skal betales, hvis en arbejdsgivers uddannelsesratio er lavere end arbejdsgiverens måluddannelsesratio, jf. § 21 a, stk. 2.

AUB-loven giver ikke mulighed for at fritage eller dispensere fra reglerne om Praktikplads-AUB med henvisning til, at virksomheden fx ikke har mulighed for selv at tage elever ind i et godkendt erhvervsuddannelsesforløb.

Det fremgår af årsopgørelsen på AUB’s selvbetjeningsløsning på virk.dk, at klager havde x,xx erhvervsuddannede medarbejdere ansat i 2019. Virksomheden er derfor omfattet af Praktikplads-AUB i 2020.

Ankenævnet lægger den af AUB foretagne beregning af merbidraget til grund og stadfæster herefter AUBs afgørelse.