Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2021-3 / 31-03-2021

Afgørelse vedrørende klage fra xx over afgørelse af 31. marts 2020 fra AUB (AUB ref. nr. xx)

Ankenævnet stadfæster AUB’s afgørelse af 31. marts 2020 som fastholdt i AUB’s udtalelse af 15. juli 2020, hvori xx (herefter benævnt klager) har fået afslag på VEU-godtgørelse og tilskud til befordring i forbindelse med, at xx deltog i kurset xx i perioden 6. januar til 17. januar 2020.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen, Steen Müntzberg og Henrik Rothe har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Klager har ved brev af 14. april 2020 klaget over, at der er givet afslag med henvisning til, at kursisten ikke har været i beskæftigelse i 14 dage før, under eller efter kurset. Klagers kontaktperson, xx, har ikke omtalt en regel om, at de ansatte skal have været i beskæftigelse 14 dage før, under eller efter kurset. Hertil kommer, at klager som følge af xx Kommunes regler kun må sende medarbejdere, som har gennemført kurset, ud til borgerne, hvorfor han ikke har mulighed for at give dem beskæftigelse forud for deres gennemførelse af kurset. I klagen er endvidere anført, at klager søgte om godtgørelse og tilskud til befordring pga., at xx er en nystartet virksomhed, som er ramt af coronakrisen, hvorfor der er behov for støtte for at kunne få virksomheden op og stå.

AUB’s begrundelse for afgørelsen

AUB har i brev af 15. juli 2020 fastholdt afgørelsen og anført bl.a. følgende:
” …
[kursist]deltog i perioden fra den 6. januar 2020 til den 17. januar 2020 på kurset [xx]. …

I forbindelse med kurset ansøgte I om VEU-godtgørelse og tilskud til befordring. I har angivet, at [kursist]modtager løn under kurset.

Det følger af § 4, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, at det er en betingelse for at opnå godtgørel-se og tilskud til befordring til uddannelsesdeltagere, der er beskæftigede lønmodtagere, at de pågældende er i beskæftigelse hos samme arbejdsgiver i en eller flere perioder på i alt 14 dage umiddelbart før og umiddelbart efter uddannelsen.

I kan således godt være berettiget til godtgørelse og tilskud til befordring, hvis beskæfti-gelsen kun ligger efter kurset.

Vi lægger dog vægt på, at udbetalingen på 3.930,35 kr. for januar måned ikke kan udgø-re løn under kurset og 14 dages beskæftigelse umiddelbart efter kurset.

Vi lægger vægt på, at det fremgår af § 7, stk. 1, lov om godtgørelse og tilskud ved delta-gelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, at arbejdsgiveren skal udbetale løn-kompensation i uddannelsesperioden, der mindst svarer til godtgørelsen for uddannel-sesperioden. Vi lægger i den forbindelse vægt på, at der er tale om et 10-dages kursus og at det fremgår af § 5, stk. 2, 2. pkt., i lov om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i er-hvervsrettet voksen- og efteruddannelse, at godtgørelsen beregnes ud fra dagpengesatsen således, at godtgørelse for 7,4 undervisningstimer svarer til dagpengesatsens højeste be-løb for 1 dag, jf. § 47, stk. 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Vi vurderer derfor, at I ikke er berettiget til godtgørelse og tilskud til befordring.

I fremfører i klagen, at jeres kontaktperson, xx, ikke har nævnt 14-dages reglen. Det fremgår ikke, hvor xx arbejder eller hvilken rådgivning der er givet. Ud fra det oplyste i klagen kan det ikke føre til en anden vurdering af sagen.”

Ankenævnets begrundelse

Det fremgår af § 2, stk. 1, i lov om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 601 af 22. maj 2019, at arbejdsgivere eller deltagere i ud-dannelse, jf. § 1 a, kan opnå godtgørelse og tilskud til befordring samt kost og logi efter §§ 5-9 (jf. dog §§ 3 og 10) for deltagelse i uddannelser, der er omfattet af lovens § 4.

Der kan efter lovens § 5 ydes en nærmere angiven godtgørelse for det tab af arbejdsindtægt, som kur-susdeltagelse medfører, jf. stk. 1. Ifølge § 7, stk. 1, 1. pkt., udbetales godtgørelsen til arbejdsgiveren, hvis arbejdsgiveren udbetaler sædvanlig løn til uddannelsesdeltageren under uddannelsen. Ifølge 4. pkt. skal arbejdsgiveren i så fald udbetale lønkompensation i uddannelsesperioden, der mindst svarer til godtgørelsen for uddannelsesperioden.

Der er med hjemmel i loven, bl.a. lovens § 2, stk. 2, og § 5, stk. 4, udstedt en bekendtgørelse, som indeholder nærmere regler om godtgørelse og tilskud, jf. bekendtgørelse nr. 1797 af 27. december 2018 om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Ifølge § 4, stk. 1, nr. 1, i denne bekendtgørelse er det for så vidt angår kursusdeltagere, der er lønmodtagere, en betingelse for at opnå godtgørelse for løntab og tilskud til befordring, at den pågældende "er i beskæf-tigelse hos samme arbejdsgiver i en eller flere perioder på i alt 14 dage umiddelbart før og umiddelbart efter uddannelsen".

Sagen angår en støtteberettigende uddannelse, kurset "xx", som en medarbejder hos klager i perioden 6. - 17. januar 2020 deltog i. Ifølge e-indkomstregisteret har den pågældende medarbejder i hele januar 2020 fået udbetalt 3.930,35 kr.

Ankenævnet tiltræder, at dette beløb ikke er stort nok til at kunne udgøre dokumentation for, at der både er udbetalt sædvanlig løn til medarbejderen i uddannelsesperioden, og samtidig har været beskæf-tigelse i en 14 dages periode i tilknytning til uddannelsesperioden. Ankenævnet tiltræder derfor AUB's bedømmelse, hvorefter klager ikke er berettiget til godtgørelse og tilskud til befordring.