Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2020-48 /

Afgørelse vedrørende klage fra xx over afgørelse af 27. juli 2020 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet stadfæster ATP’s afgørelse af 27. juli 2020, hvorefter xx (herefter klager) får afslag på at få ATP Livslang Pension udbetalt før tid.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner Holst, Lene Pagter Kristensen, Steen Müntzberg og Henrik Rothe har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Klager har ved brev af 31. juli 2020 klaget over ATP’s afgørelse af 27. juli 2020, hvori hun har fået afslag på at få udbetalt sin ATP Livslang Pension i forbindelse med, at hun vil tage bopæl i USA. Klager mener sig berettiget til at få sine fulde ATP-bidrag tilbagebetalt.

Klager gør gældende, at hun er international expat, og at pensionen yderligere er privat, hvorfor hun har ret til at få pensionen udbetalt.

ATPs udtalelse i anledning af klagen

ATP har i en udtalelse af den 26. august 2020 fastholdt sin afgørelse, hvorefter klager først kan få udbetalt ATP Livslang Pension, når hun når folkepensionsalderen, jf. ATP-lovens § 9, stk. 1.

Om sagens forløb oplyser ATP i udtalelsen, at klager den 23. juli 2020 henvender sig via Digital Post og ønsker sin ATP Livslang Pension udbetalt, da hun flytter til USA.

Den 27. juli 2020 svarer ATP, at det ikke kan lade sig gøre at udbetale ATP Livslang Pension inden folkepensionsalderen. Dette gælder uden undtagelser — også ved fraflytning fra Danmark.

Den 28. juli 2020 henvender klager sig igen og fastholder, at hun ønsker sine indbetalinger til ATP Livslang Pension udbetalt med det samme.

Samme dag sender ATP et svar, hvori ATP fastholder, at ATP Livslang Pension ikke kan udbetales før folkepensionsalderen. ATP henviser i øvrigt til svaret af 27. juli 2020, herunder at ATP i svaret af 27. juli 2020 har oplyst klager om, at da klager flytter til udlandet, er det vigtigt, at hun sørger for, at hendes adresse er opdateret i CPR-registret. Hvis ATP kender hendes adresse nogle måneder forinden, at hun når den danske folkepensionsalder, vil ATP sende hende en orientering/påmindelse, hvorefter hun skal anmode ATP om udbetaling of pensionen.

Samme dag skriver klager igen til ATP og fastholder sit krav på udbetaling af ATP Livslang Pension.

Den 30. juli 2020 henviser ATP skriftligt til sine tidligere svar i sagen.

ATP fremhæver i sin udtalelse, at pensionen ikke fortabes på grund af klagers flytning til USA.

Tværtimod udbetales optjente pensionsrettigheder, uanset om den pågældende bor i Danmark eller i udlandet. Klager skal dog være opmærksom på, at hvis hun ved den danske folkepensionsalder fortsat er bosat i udlandet, skal hun anmode ATP om at starte udbetalingen, da det ikke sker automatisk.

Reglen om, at ATP Livslang Pension tidligst udbetales ved den danske folkepensionsalder fremgår af ATP-lovens § 9, stk. 1. Loven rummer ingen mulighed for at udbetale pensionen på et tidligere tidspunkt.

Den danske folkepensionsalder fastsættes i lov om social pension § 1 a, stk. 1. Klagers pensionsalder vil ifølge bestemmelsens nr. 6 være 68 år, da hun er født efter den 31. december 1962. ATP gør samtidig opmærksom på, at det forventes, at folkepensionsalderen vil stige gennem planlagte reguleringer i forhold til den gennemsnitlige levetid, jf. lov om social pension § 1 a, stk. 3.

På baggrund of ovenstående fastholder ATP, at der med rette er givet afslag på udbetaling af ATP Livslang Pension til klager, da der ikke er lovhjemmel til at udbetale pensionen før folkepensionsalderen.

Partshøring

ATPs udtalelse er sendt i partshøring hos klager. Klager fastholder i den forbindelse, at hun har krav på at få udbetalt sin ATP Livslang Pension, bl.a. fordi hun forlader Danmark permanent.

Ankenævnets begrundelse

Det fremgår af § 9, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1110 af 10. oktober 2014 med senere ændringer, at tillægspension i form af egenpension udbetales efter opnået folkepensionsalder. Loven indeholder ingen mulighed for at dispensere fra denne regel, ligesom loven ikke giver mulighed for at tilbagebetale ATP-bidrag, der er indbetalt af arbejdsgiver efter lovens regler herom.

Det fremgår desuden af § 1 a, stk. 1, nr. 6, i lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 983 af 23. september 2017 med senere ændringer, at folkepensionsalderen er 68 år for personer, der er født efter den 31. december 1962.

Idet klager er født den xx og således endnu ikke har nået folkepensionsalderen, har ATP ikke hjemmel til at foranledige udbetaling af klagers tillægspension.

Ankenævnet stadfæster herefter ATP’s afgørelse, hvorefter klager får afslag på at få ATP Livslang Pension udbetalt før tid. Det af klager anførte kan ikke føre til et andet resultat.