Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2020-42 / 07-01-2021

Afgørelse vedrørende klage fra xx over afgørelse af 27. februar 2020 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUB’s afgørelse af 27. februar 2020, hvorefter xx (herefter klager) ikke under praktikophold i udlandet kan få rejsehjælp til deltagelse ved sin tantes begravelse i Danmark.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen, Steen Müntzberg og Henrik Rothe har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Klager har ved mail af 2. marts 2020 klaget over, at AUB har givet afslag på hans ansøgning om rejsehjælp til deltagelse ved hans tantes begravelse med den begrundelse, at en tante ikke kan henregnes til den nærmeste familie. 

Klager anfører, at hans tante er del af hans nærmeste familie, da hans tante og onkel er næsten alt, hvad han har på den side af familien. Klager tilkendegiver desuden, at han mest af alt klager over AUB’s vurdering af, at nærmeste familie kun betyder forældre, søskende, børn og bedsteforældre, og at det burde stå på AUB’s hjemmeside, hvad begrebet nærmeste familie omfatter.

AUBs genvurdering i anledning af klagen

AUB har i brev af 19. juni 2020 genvurderet sagen og fastholdt sin afgørelse af 27. februar 2020.

AUB henviser til, at det følger af § 9, stk. 2, nr. 4, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, at der kan ydes tilskud til andre særlige udgifter, der er begrundet i udlandsopholdet. Endvidere følger det af § 15, stk. 1, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, at bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag fastsætter størrelsen af den økonomiske støtte efter § 9 samt betingelserne for ydelse og udbetaling af støtten.

AUB oplyser i genvurderingen, at Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrags bestyrelse har besluttet, at der med hjemmel i § 9, stk. 2, nr. 4, kan ydes tilskud til ekstra ud- og hjemrejser, hvis rejserne er begrundet i dødsfald i nærmeste familie. Bestyrelsen har præciseret, at nærmeste familie kun omfatter forældre, søskende, børn og bedsteforældre.

AUB anerkender, at dødsfald for andre familiemedlemmer end forældre, søskende, børn og bedsteforældre kan være meget betydningsfulde for den enkelte. AUB vurderer dog ikke, at der er hjemmel til at yde tilskud til rejseudgifter ud over det, som bestyrelsen har besluttet.

AUB oplyser afslutningsvis, at AUB har noteret sig klagers forslag om, at der på AUB’s hjemmeside burde stå, at nærmeste familie kun omfatter forældre, søskende, børn og bedsteforældre. AUB finder dog ikke, at det forhold, at nærmeste familie ikke er specificeret på hjemmesiden, kan føre til en anden vurdering. AUB bemærker, at begrebet ’nærmeste familie’ i juridisk forstand typisk ikke omfatter tanter og onkler.

AUB fastholder på den baggrund afgørelsen af 27. februar 2020.

Ankenævnets begrundelse

Efter § 9 i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB-loven) yder AUB økonomisk støtte til elever under erhvervsuddannelse med henblik på praktik i udlandet. Støtten ydes bl.a. i form af rejsehjælp til søgning eller overtagelse af en praktikplads og til hjemrejse ved praktikperiodens afslutning. Den ydes endvidere efter § 9, stk. 2, nr. 4, i form af "Tilskud til andre særlige udgifter, der er begrundet i udlandsopholdet". 

Efter AUB-lovens § 15, stk. 1, fastsætter bestyrelsen for AUB betingelserne for ydelse af støtte efter bl.a. § 9. I bekendtgørelse nr. 498 af 19. maj 2017 om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag er det i § 14, stk. 1, bestemt, at tilskud til særlige udgifter "kan ydes i specielle tilfælde efter en konkret vurdering, der foretages af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag". 

AUB har udarbejdet et ansøgningsskema. Det hedder heri om tilskud til "andre særlige udgifter, der er begrundet i udlandsopholdet", at der skal vedlægges en redegørelse for de særlige forhold, der begrunder ansøgningen, "f.eks. rejsehjælp ved dødsfald i nærmeste familie".

Ankenævnet tiltræder, at der med hjemmel i AUB-lovens § 9, stk. 2, nr. 4, kan ydes rejsehjælp ved nærtståendes dødsfald, og finder ikke grundlag for at kritisere, at nærmeste familie afgrænses, således at den familiemæssige forbindelse til ens tante, uanset hvor tætte bånd der måtte være, ikke udløser rejsehjælp til begravelse.