Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2020-34 / 07-01-2021

Afgørelse vedrørende klage fra xx over afgørelse af 25. marts 2020 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) (AUB ref. nr. xx)

Ankenævnet stadfæster AUB’s afgørelse af 25. marts 2020, hvorefter xx ikke har ret til løngodtgørelse under sit skoleophold.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen, Steen Müntzberg og Henrik Rothe har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Klager har i klagen af 1. april 2020 oplyst, at hun tidligere har været ansat som fotografelev i xx, men at hun grundet mangel på arbejde fik flyttet uddannelsen til Italien, hvor hun var i praktik i perioden 1. marts – 30. september 2019. Klagers elevkontrakt blev ophævet pr. 1. oktober 2019, og i perioden 1. oktober - 15. december 2019 søgte hun praktikplads i ind- og udland.

Klager oplyser endvidere, at hun pr. 6. januar 2020 indgik en ny aftale om praktikplads i Italien med henblik på at starte, når skoleforløbet i xx var overstået. Skoleforløbet fandt sted fra den 6. januar – 14. februar 2020; på dette tidspunkt var der konstateret voldsomme udbrud af coronavirus i Italien, hvorfor hun blev bekymret for, om det ville være muligt at starte i praktik i midten af marts som planlagt. Klager valgte derfor at afbryde planen om praktikophold i Italien, da hun fik mulighed for at starte som elev hos en fotograf i xx pr. 1. marts 2020.

Klager anfører afslutningsvis, at hun ikke kan forstå, at hun ikke kan få udbetalt godtgørelse for gennemført skoleforløb, når det ikke var muligt at tage til Italien på grund af coronakrisen.

AUB’s genvurdering i anledning af klagen

AUB har i brev af 6. maj 2020 fastholdt sin afgørelse. AUB har ved genvurderingen lagt vægt på flere artikler om coronavirus’ udbredelse i Italien.

Der er i den forbindelse lagt vægt på, at Italiens patient 1 ifølge artiklerne blev testet positiv den 20. februar 2020, samt at første dødsfald var den 21. februar 2020.  AUB har også lagt vægt på oplysninger fra en hjemmeside, som giver et overblik over coronavirus i Italien.

AUB har ved genvurderingen tillige lagt vægt på, at klager ikke tidligere har oplyst, at det skyldtes coronavirus, at klager afbrød sin praktikaftale med virksomheden i Italien.

AUB lægger videre vægt på, at AUB modtog klagers ansøgning om godtgørelse d. 12. februar 2020. 

AUB finder det på baggrund af ovenstående ikke sandsynligt, at klager afbrød sin praktikaftale i Italien pga. coronavirus, herunder særligt at det allerede var den 14. februar 2020, at klager kom på prøve i den danske virksomhed med den hensigt at opnå en elevkontrakt.

AUB finder ikke, at den omstændighed, at klager tidligere har været udstationeret i Italien fra en dansk virksomhed, kan ændre afgørelsen, da det ikke giver ret til godtgørelse under skoleophold, jf. § 11 i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

AUB fastholder derfor afgørelsen af 25. marts 2020.

Ankenævnets begrundelse

Efter lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag § 9, stk. 1, yder AUB økonomisk støtte til elever under erhvervsuddannelse i medfør af § 5 c, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser "med henblik på praktikuddannelse i virksomheder i udlandet".  Efter AUB-lovens § 11, stk. 1, 1. pkt., yder AUB godtgørelse til sådanne elever i hovedforløbet, når eleverne er optaget på grundlag af praktik i udlandet. Godtgørelsen udgør, jf. § 11, stk. 1, 2. pkt., samme beløb, som en arbejdsgiver efter AUB-lovens § 5, stk. 1, er berettiget til at modtage som lønrefusion for den pågældende elev. Det fremgår af § 16, stk. 1, 1. pkt., i bekendtgørelse nr. 498 af 19. maj 2017 om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, at der til disse elever ydes "obligatorisk godtgørelse under skoleophold på en erhvervsuddannelses hovedforløb", "hvis der foreligger bekræftelse fra skolen på, at eleven er optaget på skoleophold på en erhvervsuddannelses hovedforløb" - det er i 2. pkt. angivet, at beskæftigelsen i udlandet skal være af passende varighed og med uddannelsesformål inden for arbejdsområder og funktioner, som indgår i praktikuddannelsen i erhvervsuddannelsen.

Klagers ansøgning af 12. februar 2020 om godtgørelse under skoleophold er sket med henvisning til en kontrakt af 5. december 2019 med en arbejdsgiver i Italien med skole i perioderne 6.1. - 13.3. 2020, 14.4. - 26.6. 2020 og 4.1. - 5.2. 2021 og praktik hos virksomheden i Italien i perioderne 16.3. - 11.4. 2000 og 29.6. - 31. 12. 2000. Skolen har den 9. december 2019 afgivet en erklæring om forhåndsgodkendelse om merit for praktikophold i udlandet.

Klager valgte imidlertid at bryde kontrakten med den italienske virksomhed ved den 14. februar 2020 at indlede et praktikophold på prøve hos en dansk virksomhed, hvilket indebar en afbrydelse af skoleforholdet og førte til en aftale om praktik hos den danske virksomhed og planlagt færdiggørelse af skolen i 2021 samt opsigelse af kontrakten med den italienske virksomhed.

Ankenævnet tiltræder, at det i almindelighed må være en forudsætning for udbetaling af godtgørelse under skoleophold med henvisning til kommende praktikophold i udlandet, at disse praktikophold ikke i mellemtiden er opgivet, fordi den pågældende med henblik på i stedet at gennemføre praktik i en dansk virksomhed afbryder skoleopholdet og indleder praktik på prøve hos den danske virksomhed.

Forholdet ville være et andet, hvis eleven uforvarende af særlige omstændigheder var blevet bragt i en situation, hvor udlandsophold må opgives, f.eks. som følge af covid 19-risiko og -begrænsninger. Det kan imidlertid ikke lægges til grund, at der allerede den 14. februar 2020 forelå sådanne oplysninger om covid-19-risiko og begrænsninger i Italien, at dette var grunden til, at praktik i udlandet ikke blev til noget.

Ankenævnet stadfæster derfor AUB's afgørelse.