Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2021-10 / 27-06-2021

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 23. oktober 2020 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Ankenævnet stadfæster AUBs afgørelse af 23. oktober 2020, som AUB har fastholdt ved genvurdering af 26. marts 2021, hvorefter XX (herefter klager) ikke har ret til VEU-godtgørelse og tilskud til befordring, da han ikke opfylder kravene til uddannelsesbaggrund i lov om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen, Steen Müntzberg og Henrik Rothe har deltaget i sagens behandling.

Klagen

I klage af 28. oktober 2020 anfører klager, at han var syg en dag under kurset, men han mener sig berettiget til VEU-godtgørelse og tilskud til befordring.

 AUBs udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 26. marts 2021 genvurderet sagen og fastholdt sin afgørelse. AUB anfører i brevet bl.a. følgende:
”I afgørelse af 23. oktober 2020 traf vi afgørelse om, at du ikke kunne få VEU-godtgørelse og tilskud til befordring pga. den uddannelse, som du har oplyst på kursustilmeldingen, er højere end en erhvervsuddannelse.

Du klagede den 28. oktober 2020 over afgørelsen. I klagen skrev du om dit sygefravær fra kurset, og at du ønskede de tider, som du var fraværende, specificeret i vores afslag.

Vi har efterfølgende den 8. december 2020 og den 30. januar 2021 skrevet til dig om din klage. Vi skrev blandt andet til dig, at afslaget ikke var begrundet i dit sygefravær, men at du i ansøgningen havde angivet, at du havde en videregående uddannelse. Vi bad dig derfor vende tilbage med information om dit uddannelsesniveau.

Du har ikke svaret på vores henvendelser.

Begrundelse
Det følger af § 2, stk. 1, nr. 2, i lov om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, at det er et krav for at opnå godtgørelse og tilskud til befordring, at uddannelsesdeltagere ikke har en erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed overstiger niveauet for en erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles hermed, medmindre uddannelsen ikke har været anvendt af den pågældende de sidste 5 år.

I din ansøgning på efteruddannelse.dk har du i et felt markeret, at du har en videregående uddannelse. Videregående uddannelser er i uddannelsesniveau over erhvervsuddannelser, jf. Uddannelses- og Forskningsministeriets kvalifikationsramme. Se typer af kvalifikationer på dette link: https://ufm.dk/uddannelse/anerkendelse-og-dokumentation/dokumentation/kvalifikationsrammer/typer/hardtableview.

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at du i din klage ikke har kommenteret på afslaget om, at du har en videregående uddannelse, og ej heller er vendt tilbage på vores henvendelser af 8. december 2020 og 30. januar 2021.

Vi har derfor lagt din oplysning i din ansøgning på efteruddannelse.dk om, at du har en videregående uddannelse, til grund for afgørelsen.

Vi fastholder derfor, at du ikke er berettiget til VEU-godtgørelse og tilskud til befordring.”

Ankenævnets begrundelse

Efter § 2, stk. 1, nr. 2, i lov om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, er det et krav for at opnå godtgørelse og tilskud til befordring, at uddannelsesdeltagere ikke har en erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed overstiger niveauet for en erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles hermed, medmindre uddannelsen ikke har været anvendt af den pågældende de sidste 5 år.

Klager har i sin tilskudsansøgning angivet, at han har en videregående uddannelse. Dermed er betingelserne for at kunne opnå VEU-godtgørelse eller tilskud til befordring ikke opfyldt.

Ankenævnet har noteret sig, at klager ikke på AUBs opfordringer af 8. december 2020 og 30. januar 2021 har oplyst andet om sin uddannelsesbaggrund, ligesom han heller ikke har givet oplysninger herom i forbindelse med partshøringen over AUBs genvurdering af 26. marts 2021.

Ankenævnet stadfæster herefter AUBs afgørelse.