Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2021-13 / 18-06-2021

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 18. marts 2021 fra ATP Livslang Pension

Ankenævnet stadfæster ATP Livslang Pensions afgørelse af 18. marts 2021, hvorefter XX (hereftter klager) skal betale renter i anledning af for sen indbetaling af opkrævning for 4. kvartal 2020.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Steen Müntzberg og Henrik Rothe har deltaget i sagens behandling.

Sagsfremstilling

ATP Livslang Pension sendte den 18. januar 2021 en opkrævning til klager vedrørende betaling af ATP-bidrag for 4. kvartal 2020 på i alt 11.800.897,64 kr. Kravet havde sidste rettidige betalingsdag den 8. februar 2021.

Klager indbetalte beløbet til Samlet Betaling den 8. februar 2021.

Hos Samlet Betaling indgik beløbet på en afklaringskonto, idet Samlet Betaling ikke kunne knytte indbetalingen til en gæld i deres system. Beløbet blev manuelt opdaget ved gennemgangen af afklaringskontoen. Da det eksakte beløb kunne tilknyttes en gæld på ordningen ATP Livslang Pension, blev beløbet overført til ATP Livslang Pension den 12. februar 2021.

Ved telefonisk henvendelse samt mail af 12. marts 2021 oplyste klager, at man mente at have indbetalt rettidigt og at man forventede et bortfald af renter.

Den 18. marts 2021 sendte ATP Livslang Pension en afgørelse til klager med fastholdelse af de påløbne renter.

Klagen

Klager har i klage af 13. april 2021 anført, at kommunen indbetalte 4. kvartals ATP-bidrag rettidigt den 8. februar 2021, men til den forkerte afdeling i ATP. Klager påpeger, at ATP først flytter pengene til den rette afdeling den 12. februar 2021 og dermed 4 dage efter rettidig indbetaling.

På den baggrund finder klager, at der er særlige omstændigheder i sagen, og anmoder derfor om, at rentekravet eftergives, jf. bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension §13, stk. 2.

ATP Livslang Pensions udtalelse i anledning af klagen
ATP Livslang Pension har i brev af 6. maj 2021 fastholdt sin afgørelse af 18. marts 2021, hvorefter klager ikke har indbetalt opkrævning for 4. kvartal 2020 rettidigt, og hvorefter ATP Livslang Pension ikke har fundet, at der forelå sådanne særlige omstændigheder, at rentekravet kan eftergives.

ATP Livslang Pension anfører i den forbindelse, at det opkrævede ATP-bidrag for 4. kvartal 2020 ikke var modtaget hos ATP Livslang Pension på den senest rettidige betalingsdato den 8. februar 2021.

I medfør af § 11, stk. 2, i ATP-bekendtgørelsen forfalder ATP-bidrag for 4. kvartal til betaling den 1. februar med sidste rettidige betalingsdag den 7. i samme måned – i dette tilfælde dog den 8. februar, da den 7. februar 2021 faldt på en søndag, og derfor var fristen konkret forlænget til nærmest følgende hverdag, jævnfør § 11, stk. 3. Det påhviler arbejdsgiveren at sikre, at betalingen sker rettidigt, jf. ATP-lovens § 17 og ATP-bekendtgørelsens § 12, stk. 4, og til rette konto.

Hvis ATP-bidraget ikke bliver indbetalt rettidigt, skal arbejdsgiveren efter ATP-lovens § 17, stk. 3, og ATP-bekendtgørelsens § 13, stk. 1, betale renter på 1,5 % af det samlede bidrag for hver påbegyndt måned regnet fra forfaldsdagen.

ATP Livslang Pension anfører endvidere, at arbejdsgiver ikke kan betale med frigørende virkning til et andet kreditor-nr. eller en anden konto, der ikke er anvist af ATP.

Hvis der foreligger særlige omstændigheder i en sag, har ATP mulighed for at eftergive renten i det konkrete tilfælde, jf. § 13, stk. 2, i ATP-bekendtgørelsen. Det vil fx principielt tale for at eftergive renter i henhold til denne regel, hvis en arbejdsgivers for sene bidragsindbetaling skyldes fejl begået af ATP.

ATP Livslang Pension fastholder, at der foreligger forsinkelse med klagers betaling af ATP-bidraget for 4. kvartal 2020, og finder, at der ikke er fremkommet oplysninger om sådanne særlige omstændigheder, at ATP Livslang Pension kan eftergive renter ved for sen indbetaling. ATP Livslang Pension har lagt vægt på, at den forsinkede indbetaling skyldes forhold hos klager, samt at ansvaret for korrekt og rettidig indbetaling påhviler arbejdsgiver (i dette tilfælde kommunen).

ATP Livslang Pension henviser til tidligere afgørelse fra Ankenævnet for ATP m.m. i sag med j. nr. 2020-81, som også vedrørte klager, hvorefter rettidig betaling til ATP Livslang Pension ikke kan ske til anden konto i ATP end den af ATP anviste.

Partshøring

Klager er den 6. maj 2021 blevet hørt over ATP’s udtalelse af 6. maj 2021 og har ikke indsendt yderligere bemærkninger.

Ankenævnets begrundelse

De nærmere regler om opkrævning findes i ATP-loven (lovbekendtgørelse nr. 1110 af 10. oktober 2014) og i bekendtgørelse nr. 1385 af 25. november 2015 om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Det fremgår af bekendtgørelsens § 11, at opkrævning af ATP-bidrag sker kvartalsvis, dvs. fire gange årligt. Der er for hver opkrævning angivet en forfaldsdato og en sidste rettidige betalingsdag. Hvis sidste rettidige betalingsdag er en helligdag eller en lørdag, forlænges fristen til den nærmest følgende hverdag. For årets 4. kvartal 2020 var forfaldsdatoen 1. februar og sidste rettidige betalingsdato den 8. februar. Arbejdsgiveren har ifølge bekendtgørelsens § 12, stk. 4, ”ansvaret for rettidig betaling af det samlede ATP-bidrag”. Sker indbetaling af bidrag ikke rettidigt, skal arbejdsgiveren betale renter, jf. ATP-lovens § 17, stk. 3, og bekendtgørelsens § 13, stk. 1. Efter bekendtgørelsens § 13, stk. 2, kan Arbejdsmarkedets Tillægspension, ”når særlige omstændigheder taler derfor, give henstand med indbetaling samt eftergive bidrag og renter”.

I den foreliggende sag er der tale om betaling for 4. kvartal 2020 med sidste rettidige betalingsdag den 8. februar 2021. Klager indbetalte det skyldige beløb inden for fristen, men til Samlet Betaling og dermed til en forkert konto.

Ankenævnet tiltræder den af ATP Livslang Pensions fremførte forståelse af opkrævningsbestemmelserne, hvorefter rettidig betaling ikke kan ske ved betaling til et andet kreditor-nr. eller en anden konto, der ikke er anvist af ATP Livslang Pension.

Indbetaling af beløbet skete først til ATP Livslang Pensions konto den 12. februar 2021 ved manuel overførsel fra den afklaringskonto, beløbet maskinelt var blevet overført til fra Samlet Betaling, der havde modtaget beløbet fra klager den 8. februar 2021.

Ankenævnet tiltræder derfor, at der som følge af for sen betaling skal betales renter, jf. ATP-lovens § 17, stk. 3, og bekendtgørelsens § 13, stk. 1.

Ankenævnet tiltræder endvidere, at det forhold, at klager ved en fejl har indbetalt beløbet til en forkert konto, ikke kan anses for at være en sådan særlig omstændighed, som taler for, at ATP Livslang Pension eftergiver renterne i medfør af bekendtgørelsens § 13, stk. 2.