Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2020-65 / 26-02-2021

Afgørelse vedrørende klage fra xx over afgørelse af 17. marts 2020 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUB’s afgørelse af 17. marts 2020, som AUB har fastholdt ved genvurdering den 7. august 2020, hvorefter xx (herefter klager) skal betale et merbidrag for perioden 2018 til Praktikplads-AUB på i alt 1.357 kr.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen, Steen Müntzberg og Henrik Rothe har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Klager har i mail af 17. marts 2020 anført, at klager er en hjemmearbejdsplads, hvor den ene medarbejder er uddannet maler for over 40 år siden og den anden er uddannet speditør for over 35 år siden. Virksomheden er ikke egnet til at tage en elev, og det er derfor ikke rimeligt, at virksomheden skal betale til elevpladsordningen.

AUB’s genvurdering i anledning af klagen

AUB har i genvurderingen af 7. august 2020 fastholdt sin afgørelse af 17. marts 2020 og anført, at det er en forudsætning for at være omfattet af Praktikplads-AUB-ordningen, at en arbejdsgiver har haft mere end et erhvervsuddannet årsværk i året forud for bidragsåret, jf. § 21 a, stk. 2, 3. pkt., i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB-loven).

Et erhvervsuddannet årsværk er en eller flere medarbejdere med en erhvervsuddannelse som højest fuldførte uddannelse, som til sammen har en beskæftigelsesgrad, som svarer til én persons fuldtidsarbejde i et helt kalenderår, jf. AUB-lovens § 21 h. Beskæftigelsesgraden beregnes på baggrund af arbejdsgiverens ATP-bidrag for hver medarbejder, jf. AUB-lovens § 21 h, sidste pkt.

Til brug for opgørelsen af erhvervsuddannede årsværk, modtager AUB uddannelsesoplysninger fra Danmarks Statistik, jf. § 2, stk. 1, i bekendtgørelse om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrags uddannelsesregister til brug for opgørelse af erhvervsuddannede årsværk ved beregning af praktikpladsafhængigt AUB-bidrag. Nogle af disse uddannelsesoplysninger er selvrapporterede eller imputerede uddannelsesoplysninger, hvilket indebærer en risiko for, at uddannelsesoplysningerne kan være fejlbehæftede. AUB har derfor sendt brev ud til alle erhvervsuddannede medarbejdere, hvis uddannelsesoplysninger er selvrapporterede eller imputerede, med henblik på, at medarbejderne kunne berigtige deres uddannelsesoplysninger.

Den 20. december 2019 sendte AUB således xx et brev, hvori AUB bad hende om at kontrollere og eventuelt berigtige uddannelsesoplysningen. Xx ændrede den 6. januar 2020 sin uddannelsesoplysning fra ikke-erhvervsuddannet til erhvervsuddannet.

AUB havde i forvejen oplysning om, at xx var registreret som erhvervsuddannet i år 2017 og som medarbejder i virksomheden, og med den nye oplysning om, at xx var erhvervsuddannet, blev klager omfattet af Praktikplads-AUB for bidragsåret 2018, idet klager derved havde to fuldtidsansatte erhvervsuddannede medarbejdere i 2017 (året før bidragsåret).

Det er på denne baggrund, at AUB har beregnet og fremsendt årsopgørelse til klager.

Der er i lovgivningen om Praktikplads-AUB ikke hjemmel til at tage hensyn til, om en virksomhed har mulighed for eller er godkendt til at uddanne elever fra erhvervsuddannelserne. Gør en virksomhed derfor brug af erhvervsuddannet arbejdskraft, men har ikke selv mulighed for at uddanne elever fra erhvervsuddannelserne, skal virksomheden betale et bidrag til de virksomheder, som har mulighed herfor.

AUB fastholder på denne baggrund afgørelsen af 17. marts 2020 (årsopgørelsen for 2018).

Ankenævnets begrundelse

Efter AUB-lovens § 21 a, stk. 1, skal alle arbejdsgivere, der er omfattet af loven, betale et årligt merbidrag til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til dækning af forskellige udgifter i medfør af praktikplads- ordningen. Merbidraget opkræves første gang i 2019.

Alle arbejdsgivere, der har haft mere end 1 fuldtidsansat erhvervsuddannet medarbejder ansat i året forud for bidragsåret, er omfattet af Praktikplads-AUB-ordningen, og merbidraget skal betales, hvis en arbejdsgivers uddannelsesratio er lavere end arbejdsgiverens måluddannelsesratio, jf. § 21 a, stk. 2.

AUB-loven giver ikke mulighed for at fritage eller dispensere fra reglerne om Praktikplads-AUB med henvisning til, at virksomheden fx ikke har mulighed for selv at tage elever ind i godkendt erhvervsuddannelsesforløb.

Det fremgår af de oplysninger, som AUB har modtaget, at klager har haft to fuldtidsansatte erhvervsuddannede medarbejdere i 2017. Virksomheden er derfor omfattet af Praktikplads-AUB i 2018.

Ankenævnet lægger den af AUB foretagne beregning af merbidraget til grund og stadfæster herefter AUBs afgørelse.