Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2021-15 / 12-07-2021

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 16. februar 2021 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUB’s afgørelse af 16. februar 2021, som AUB har fastholdt ved genvurdering den 20. april 2021, hvorefter XX (herefter klager) kun er berettiget til xx kr. i tilskud til huslejebetaling, da det samlede tilskudsbeløb for en 12 mdrs. periode ikke kan overstige
32.000 kr., jf. § 5, stk. 2, 1. pkt., i bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen, Steen Müntzberg og Henrik Rothe har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Klager har i klage af 3. marts 2021 anført, at hun senest den 29. november 2020 skulle betale 6 måneders husleje for perioden fra februar til juli 2021 på forskud, hvilket er et krav fra udlejers side, som også fremgår af huslejekontrakten. Klager mener, at det er urimeligt, at hun ikke kan få fuld økonomisk støtte, fordi betalingen er sket den 29. november 2020 og ikke i den følgende tilskudsperiode, som huslejen er betalt for. Klager mener endvidere, at det er urimeligt, da hun kender til en anden PIU-elev, som har stået i samme situation og fået fuld støtte. Klager ønsker derfor at få udbetalt yderligere xx kr. i boligstøtte.

AUBs genvurdering i anledning af klagen

AUB har i genvurderingen af 20. april 2021 fastholdt sin afgørelse af 16. februar 2021. Af AUB’s genvurdering fremgår følgende om sagens forløb:
”Du søgte den 22. januar 2020 om rejsehjælp til søgning/overtagelse af praktikplads (samtale) i [udland].

AUB bad dig den 28. januar 2020 om at sende yderligere dokumentation, herunder bl.a. kvittering med dato for betaling af flybilletten.

Du sendte den 30. januar 2020 en kvittering for flybilletten. Det fremgik heraf, at fly- billetten var betalt den 8. januar 2020.

Du fik ved afgørelse af 4. februar 2020 udbetalt [xx] kr. i rejsehjælp til din samtale i [udland]. Du fik endvidere ved afgørelse af 21. august 2020 udbetalt [xx] kr., som dækkede over rejseudgifter, huslejetilskud samt tilskud til boligindskud.

Ved afgørelse af 16. oktober 2020 fik du udbetalt [xx] kr. i refusion for afholdte ud- gifter til vaccination, visum og rejseforsikring.

Du søgte den 1. februar 2021 om tilskud til boligudgifter. Du oplyste i den forbindelse, at du søgte om tilskud for det maksimale tilskudsbeløb på 2.500 kr. pr. måned for 6 måneders husleje, i alt 15.000 kr.

AUB bad dig den 9. februar 2021 bl.a. om at fremsende kvitteringer for huslejebeta- lingen med årstal. Du sendte den 10. februar 2021 kvitteringer for huslejebetaling med datoangivelse inkl. årstal.

Ved afgørelse af 16. februar 2021 fik du udbetalt [xx] kr. i huslejetilskud. Det frem- gik af afgørelsen, at du var berettiget til 15.000 kr. i huslejetilskud, men at dette beløb var nedsat med [xx] kr., idet du maksimalt kunne få 32.000 kr. i økonomisk støtte fra AUB om året.”

I forhold til retten til huslejetilskud fremgår følgende af AUB’s genvurdering:

”Det følger af § 5, stk. 2, 1. pkt., i bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, at Arbejds- givernes Uddannelsesbidrag højst yder 32.000 kr. i støtte om året til den enkelte elev.

Det følger endvidere af bekendtgørelsens § 5, stk. 3, at den årlige støtte efter stk. 2, opgøres inden for perioder på 12 måneder regnet fra datoen for elevens første afholdelse af en tilskudsberettigende udgift. Datoen for elevens afholdelse af de enkelte tilskudsberettigende udgifter afgør, hvilken periode efter 1. pkt. de respektive udgifter i givet fald er omfattet af.

Dit tilskudsår startede den 8. januar 2020, hvor du afholdt udgiften til flybilletten til samtalen i [udland]. Du kan således i henhold til bekendtgørelsens § 5, stk. 2, 1. pkt., få 32.000 kr. i økonomisk støtte for udgifter afholdt i perioden fra den 8. januar 2020 til og med den 7. januar 2021.

Du havde i perioden fra den 8. januar 2020 til og med den 16. oktober 2021 fået udbetalt [xx] kr. i økonomisk støtte i forbindelse med dit praktikophold i udlandet. Du havde dermed i perioden frem til den 8. januar 2021 kun mulighed for at søge om til- skud for [xx] kr. (32.000 kr. – [xx] kr.) for udgifter afholdt i dit første tilskudsår, idet du derved ramte grænsen på 32.000 kr. pr. tilskudsår.

Den 1. februar 2021 søgte du om 15.000 kr. i huslejetilskud. Det fremgik af den frem- sendte dokumentation, at huslejen var betalt henholdsvis den 26. og 28. november 2020. AUB udbetalte på denne baggrund ved afgørelsen af 16. februar 2021 et beløb på [xx] kr., som udgjorde det resterende tilskudsbeløb op til grænsen på 32.000 kr. for dit første tilskudsår.

Det forhold, at der var tale om husleje for februar 2021 til og med juli 2021, kan ikke føre til et andet resultat, idet datoen for din afholdelse af de enkelte tilskudsberettigende udgifter afgør, hvilket tilskudsår, udgifterne skal henføres til, jf. bekendtgørelsens § 5, stk. 3.

Det forhold, at en anden elev PIU-elev i samme situation angiveligt har fået fuld økonomisk støtte, kan heller ikke føre til et andet resultat. AUB kender ikke de konkrete omstændigheder i den omtalte sag, og har derfor ikke mulighed for at forholde sig til det anførte herom. AUB forholder sig på denne baggrund alene til forholdene i din sag.

AUB fastholder på denne baggrund afgørelsen af 16. februar 2021.”


Ankenævnets begrundelse

Af de grunde, som AUB har anført, stadfæster Ankenævnet den påklagede afgørelse.