Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2021-2 / 07-04-2021

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 14. oktober 2020 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Ankenævnet ændrer AUBs afgørelse af 14. oktober 2020, således at XX (herefter klager) får ret til tilskud til egne coranatests i forbindelse med et praktikophold i udlandet efter § 2, stk. 2, nr. 7, i bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (PIU-bekendtgørelsen).

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen, Steen Müntzberg og Henrik Rothe har deltaget i sagens behandling.

Klagen

I klage af 19. oktober 2020 oplyses, at klager i weekenden den 19.-20. september 2020 havde besøg af sine forældre og sin søster. Besøget foregik under overholdelse af alle danske og tyske corona-retningslinjer, hele familien var således testet inden besøget. Efter hjemkomst blev moderen og sene-re søsteren imidlertid testet positive, hvorfor klager gik i selvisolation og orienterede praktikvirk-somheden, som stillede krav om to negative tests, før han måtte møde ind på arbejde, og som samtidig oplyste, at han ikke ville få løn i perioden, hvis han ikke lod sig teste. Han blev testet to gange, og begge tests var heldigvis negative. Af hensyn til praktikpladsens sikkerhed foranledigede han, at den, som han deler lejlighed med, en anden dansk PIU-elev, også blev testet - denne blev dog testet den ene gang under besøg i Danmark. Han har således haft en udgift til testning i Tyskland på 3 gange 59 EUR svarende til 1.317,24 kr. Det fremgår af retningslinjerne på nettet for udsendelse i praktik i udlandet, at der kan gives tilskud til ekstraudgifter som følge af COVID19, f.eks. hvis det har været nødvendigt at afbryde praktikopholdet i en periode. Det viste sig heldigvis ikke nødvendigt, men jo kun fordi klager lod sig teste efter krav fra arbejdspladsen, og udgiften hertil må kunne dækkes efter de samme regler.

AUBs udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 21. januar 2021 genvurderet sagen og fastholdt sin afgørelse. AUB anfører i brevet bl.a. følgende:
”Sagsfremstilling
Du ansøgte den 6. oktober 2020 om dækning af udgifter til coronatests. Du skrev i din henvendelse, at du havde besøg af din familie i Tyskland, hvor du er på PIU-ophold. Ved din families hjemkomst til Danmark blev din mor testet positiv for COVID19. På den baggrund krævede din praktikplads, at du skulle have to test før, at du kunne komme tilbage på arbejdet. Du skrev, at du også lagde ud for din roomie, som også skulle testes, dog blev han kun testet én gang i Tyskland. Du har med ansøgningen vedlagt regning for tre coronatests.

I afgørelse af 14. oktober 2020 skrev vi, at vi ikke yder tilskud til coronatests og af den årsag ikke kunne imødekomme din ansøgning.

Begrundelse

AUB giver efter § 2, stk. 2, nr. 7, i bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til prak-tikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (PIU-bekendtgørelsen) til-skud til andre særlige udgifter, der er begrundet i udlandsopholdet. Tilskuddet gives efter en konkret vurdering, jf. § 14.

I forbindelse med udbrud af COVID19 besluttede Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag at dispensere fra gældende regler for PIU-ordningen og tillade dækning af ekstra udgifter, som PIU-elever har ved deres ophold i udlandet grundet corona. Dækningen er der-for ikke omfattet af loftet på 32.000 kr.

Dækning af ekstra udgifter sker på baggrund af en konkret vurdering i hver sag. Det er et krav, at udgiften er direkte relateret til og nødvendigt for gennemførelsen af praktikopholdet, og at udgiften ikke kan dækkes fra anden side, fx via en rejseforsikring. Som udgangspunkt dækker vi ekstra udgifter grundet corona, som følger de udgifter vi i forvejen dækker efter PIU-bekendtgørelsen, fx ekstra udgifter i forbindelse med ud- og hjemrejse.

Vi har lagt vægt på, at den udløsende faktor for, at din tyske arbejdsgiver krævede en coronatest, er besøget af din familie. Vi vurderer, at det under COVID19-omstændighederne er al-mindeligt at blive testet efter deltagelse i sociale sammenhænge, hvor en anden deltager senere viser sig positiv for COVID19.

Vi har videre lagt vægt på, at der ikke gives tilskud til besøg af familie eller rejser hjem til familiebesøg efter PIU-bekendtgørelsen.

Vi har på denne baggrund vurderet, at udgiften ikke direkte er relateret til dit praktikophold, og at du derfor ikke kan få dækket udgifter til coronatests.

Vi fastholder derfor vores afslag.”


Ankenævnets begrundelse

Efter § 2 i PIU-bekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 498 af 19. maj 2017 om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) - udstedt af bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag i medfør af § 11, stk. 3, og § 15 i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lovbekendtgørelse nr. 95 af 26. januar 2017 - yder AUB økonomisk støtte med henblik på praktikuddannelse i virksomheder i udlandet til elever under uddannelse i henhold til lov om erhvervsuddannelser, der har afsluttet erhvervsuddannelsens grundforløb. Støt-te ydes efter stk. 2 i form af bl.a. rejsehjælp, flyttehjælp, tilskud til dobbelt husførelse, tilskud til befordring, tilskud til boligudgifter og refusion af afholdte udgifter til vaccination, visum og rejse-forsikring. Endvidere ydes økonomisk støtte i form af tilskud til "andre særlige udgifter, der er begrundet i udlandsopholdet", jf. § 2, stk. 2, nr. 7. Efter § 14 kan tilskud til særlige udgifter ydes "i specielle tilfælde efter en konkret vurdering, der foretages af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag". Efter § 5, stk. 2, yder AUB højst 32.000 kr. i støtte om året til den enkelte elev.

AUB har oplyst, at bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag som følge af COVID-19 pandemien har valgt at dispensere fra gældende regler for PIU-ordningen og tillade dækning af ekstra udgifter, som PIU-elever har ved deres ophold i udlandet grundet COVID-19. Dækningen er derfor ikke omfattet af loftet på 32.000 kr. Dækning af ekstra udgifter sker på baggrund af en konkret vurdering i hver sag. Udgiften skal være direkte relateret til og nødvendig for gennemførelsen af praktikopholdet.

På AUB's side på Borger.dk fremgår under ”Praktik i udlandet”, at man kan få dækket ekstra-udgifter efter følgende kriterier:

"I forbindelse med covid-19 kan du søge tilskud til ekstra udgifter ud fra en konkret vurdering. Dette gælder dog kun inden for de ydelser, AUB normalt giver tilskud til under praktikophold i udlandet (PIU):
Eksempler på ekstraudgifter:
- Rejseudgifter
- Flytteudgifter
- Husleje
Rejser eller andre udgifter i forbindelse med ferie er ikke en del af PIU."

På denne baggrund bemærker Ankenævnet, at PIU-bekendtgørelsen er udstedt af bestyrelsen for AUB, som derfor også kan dispensere fra den. Når bestyrelsen imidlertid bemyndiger administrationen til, for så vidt angår ekstraudgifter vedrørende COVID-19 til praktikophold i udlandet, at bevillige tilskud herom og herved se bort fra maksimeringen i bekendtgørelsen på 32.000 kr., bør der af hensyn borgernes retssikkerhed og ligelige behandling indsættes en formel bestemmelse herom i bekendtgørelsen og ikke blot orienteres derom ved opslag på borger.dk.

I den foreliggende sag er spørgsmålet, om den afholdte udgift til coronatest i Tyskland kan anses for begrundet i udlandsopholdet. AUB har formuleret det som et krav om, at udgiften skal være direkte relateret til og nødvendig for gennemførelsen af praktikopholdet. AUB har ikke fundet det-te opfyldt og har herved lagt vægt på, at den udløsende faktor for arbejdsgiverens krav om corona-test var et familiebesøg, som AUB ikke yder støtte til.

Det er imidlertid Ankenævnets bedømmelse, at udgiften må anses for begrundet i udlandsopholdet, hvorunder eleven ikke er afskåret fra sædvanlig social omgang, herunder familiebesøg. Det er den udenlandske arbejdsgiver, som forlanger test foretaget som betingelse for at vende tilbage til prak-tikpladsen, og i Tyskland kan dette efter det oplyste kun ske ved elevens egenbetaling. Udgiftens afholdelse er således nødvendig for praktikopholdets gennemførelse og må uanset, hvem der som nær tilknytning har udløst isolation og dermed forbundet krav om test, anses for således relateret til udlandsopholdet, at der efter oplysningerne om tilskud til udgifter vedrørende COVID-19 ikke kan nægtes klager tilskud til klagers egne test. Der er derimod ikke oplyst omstændigheder, som kan begrunde tilskud til udgiften til test af den, som klager deler lejlighed med.

Ankenævnet ændrer derfor den påklagede afgørelse, således at klager er berettiget til tilskud til egne coranatests.