Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2020-70 / 04-03-2021

Afgørelse vedrørende klage fra [klager] over afgørelser af 6. april, 28. april og 19. maj 2020 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Ankenævnet stadfæster AUB’s afgørelser af 6. april, 28. april og 19. maj 2020, som AUB har fastholdt ved genvurdering den 21. august 2020, hvorefter [klager] ikke er berettiget til VEU-godtgørelse og befordringstilskud i forbindelse med deltagelse i kurserne ”[titel]” i perioden fra den 6. januar 2020 til den 10. januar 2020, ” [titel]” i perioden fra den 3. februar 2020 til den 7. februar 2020 og ” [titel]” i perioden fra den 24. februar 2020 til den 28. februar 2020.

Ankenævnet ændrer samtidig AUB’s afgørelse af 6. april 2020 om tilbagebetaling af udbetalt VEU-godtgørelse og befordringstilskud for deltagelse i kurset ”[titel]” i perioden fra den 6. januar 2020 til den 10. januar 2020, hvilket betyder, at tilbagebetalingskravet på 3.779,20 kr. bortfalder.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Steen Müntzberg og Henrik Rothe har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Klager har i mail til AUB den 27. maj 2020 klaget over AUB’s afgørelse af 6. april 2020 om tilbagebetaling af VEU-godtgørelse og befordringstilskud for deltagelse i kurset ”[titel]” i perioden fra den 6. januar 2020 til den 10. januar 2020, AUB’s afgørelse af 28. april 2020 om afslag på VEU-godtgørelse og befordringstilskud for deltagelse i kurset ”[titel]” i perioden fra den 3. februar 2020 til den 7. februar 2020, samt AUB’s afgørelse af 19. maj 2020 om afslag på VEU-godtgørelse og befordringstilskud for deltagelse i kurset ”[titel]” i perioden fra den 24. februar 2020 til den 28. februar 2020.

I klagen er anført bl.a. følgende:
”På borger.dk fremgik, at jeg kunne få VEU-godtgørelse, såfremt jeg var fritstillet og forinden havde aftalt med min arbejdsgiver, at jeg skulle på kursus. …

Da jeg har dokumentation på, at jeg forinden min afskedigelse havde aftalt med min arbejdsgiver, at jeg skulle på kursus. (har fremsendt tilmeldings kvittering til AUB )

Jeg forventede derfor at få godtgørelse, da jeg opfylder betingelserne, som beskrevet på borger.dk under afsnittet ”Afskediget eller har du sagt op”: Du kan også få VEU-godtgørelse, hvis du er i gang med et kursus, der strækker sig ud over din opsigelsesperiode. Det kræver, at du er blevet optaget på kurset, inden du blev afskediget eller opsagde din stilling.

28. april 2020 modtog jeg afgørelser, hvoraf det fremgik, at jeg ikke kunne få VEU-godtgørelse og tilskud til befordring for mine kurser i perioden fra den 20.-31. januar 2020 samt i perioden fra den 3. – 7. februar 2020. Afslagene blev begrundet med, at det ikke fremgik af min løn, at jeg havde været beskæftiget i 14 dage omkring kurset.

Det fremgik i midlertidigt ikke af borger.dk under afsnittet ”Afskediget eller har du sagt op” at der var et krav om beskæftigelse 14 dage inden kursusstart, men blot at jeg skulle have aftalt med min arbejdsgiver inden kursusstart, og inden at jeg blev afskediget, at jeg skulle på kursus.”


AUB’s genvurdering i anledning af klagen

AUB har i genvurdering af 21. august 2020 fastholdt sin afgørelse af 6. april 2020 om tilbagebetaling af udbetalt VEU-godtgørelse og befordringstilskud for deltagelse i kursus i perioden fra den 6. til 10. januar 2020 samt afgørelserne af 28. april og 19. maj 2020, hvorefter klager ikke er berettiget til VEU-godtgørelse og befordringstilskud i forbindelse med deltagelse i kurser i perioderne fra den 3. til den 7. februar 2020 og fra den 24. februar til den 28. februar 2020.

Af genvurderingen fremgår følgende om sagens forløb:

“Du har i perioden fra januar 2020 til marts 2020 deltaget i følgende kurser:
• ”[titel]” i perioden fra den 6. januar 2020 til den 10. januar 2020.
• ”Boringer på land – Anvendt boreteknik” i perioden fra den 20. januar 2020 til den 31. januar 2020.
• ”[titel]” i perioden fra den 3. februar 2020 til den 7. februar 2020.
• ”[titel]” i perioden fra den 9. marts 2020 til den 13. marts 2020.

Den 10. januar 2020 sendte AUB en automatisk afgørelse til dig, hvoraf det fremgik, at du var berettiget til VEU-godtgørelse og befordringstilskud for din deltagelse i kurset ”[titel]” i perioden fra den 6. januar 2020 til den 10. januar 2020.

Den 24. februar 2020 sendte du en mail til AUB, hvori du oplyste, at du flere gange havde kontaktet os for at få udbetalt VEU-godtgørelse for et […kursus]. Du henviste i den forbindelse til teksten på www.borger.dk/aub. Du oplyste, at du blev tilmeldt kurset den 31. oktober 2019, og at du blev opsagt af din arbejdsgiver den 22. december 2019.

Den 4. marts 2020 bad vi dig om at sende yderligere oplysninger omkring din opsigelse og din tilmelding til de kurser, som lå efter din opsigelse.

Den 8. marts 2020 skrev du til os, at du ikke havde fået en skriftlig opsigelse. Du vedhæftede nogle filer, som vi ikke kunne åbne.

Den 13. marts 2020 bad vi dig om at genfremsende de vedhæftede filer. Samme dato genfremsendte du de vedhæftede filer, som indeholdt kopier af dine kursustilmeldinger samt et brev fra Dansk Metal, hvoraf det fremgik, at du havde ret til dagpenge fra den 2. december 2019.

Den 24. marts 2020 ringede vi til dig og skrev samtidig, at vi manglede yderligere oplysninger omkring din opsigelse, tidspunktet for ophør af dit ansættelsesforhold samt oplysninger om, hvorvidt du havde indgået aftale med din arbejdsgiver om deltagelse i alle kursusmoduler.

Den 6. april 2020 sendte vi en automatisk afgørelse til dig om tilbagebetaling af VEU-godtgørelse og tilskud til befordring, som du havde fået udbetalt for kurset ”[titel]” i perioden fra den 6. til den 10. januar 2020.

Ved telefonsamtale med AUB af 7. april 2020 oplyste du, at du blev opsagt mundtligt den 28. november 2019 med 14 dages opsigelsesvarsel. Dit ansættelsesforhold ophørte således den 13. december 2019. Du bekræftede, at du meldte dig ledig fra den 2. december 2019.
Ved telefonsamtalen den 7. april 2020 anmodede du om aktindsigt i dine sager vedrørende VEU-godtgørelse og tilskud til befordring. Du anmodede også om at få tilsendt de relevante regler for udbetaling af VEU-godtgørelse i forbindelse med en opsigelse. Du anmodede ligeledes om at få tilsendt en klagevejledning, da du ønskede at klage over, at du ikke havde fået udbetalt VEU-godtgørelse for de kursusperioder, der lå efter din opsigelse. Du anførte i den forbindelse, at vejledningen på www.borger.dk var misvisende, og at du derfor var i god tro om din mulighed for at få VEU-godtgørelse. Endelig klagede du ved telefonsamtalen den 7. april 2020 over sagsbehandlingstiden.

Den 7. april 2020 sendte vi et uddrag af VEU-bekendtgørelsen til dig for at imødekomme din anmodning om at få tilsendt de relevante regler for udbetaling af VEU-godtgørelse i forbindelse med en opsigelse.

Den 16. april 2020 sendte vi en automatisk afgørelse til dig, hvoraf det fremgik, at du ikke kunne få VEU-godtgørelse og tilskud til befordring for din deltagelse i kurset ”[titel]” i perioden fra den 20.-31. januar 2020. Det fremgik af afgørelsen, at du havde fået afslag på VEU-godtgørelse, fordi vi ud fra den løn din arbejdsgiver havde indberettet for perioden havde vurderet, at du ikke havde været i beskæftigelse i 14 dage omkring kurset.

Den 20. april 2020 sendte vi sagens akter til dig, idet vi imødekom din anmodning om aktindsigt af 7. april 2020.

Den 28. april 2020 sendte vi en automatisk afgørelse til dig, hvoraf det fremgik, at du ikke kunne få VEU-godtgørelse og tilskud til befordring for din deltagelse i kurset ”[titel]” i perioden fra den 3. – 7. februar 2020. Det fremgik af afgørelsen, at du havde fået afslag på VEU-godtgørelse, fordi vi ud fra den løn din arbejdsgiver havde indberettet for perioden havde vurderet, at du ikke havde været i beskæftigelse i 14 dage omkring kurset.

Den 4. maj 2020 besvarede vi din klage af 7. april 2020 over vejledningen på borger.dk og over sagsbehandlingstiden.

Den 19. maj 2020 sendte vi en automatisk afgørelse til dig, hvoraf det fremgik, at du ikke kunne få VEU-godtgørelse og tilskud til befordring for din deltagelse i kurset ”[titel]” i perioden fra den 24. februar 2020 til den 28. februar 2020. Det fremgik af afgørelsen, at du havde fået afslag på VEU-godtgørelse, fordi vi ud fra den løn din arbejdsgiver havde indberettet for perioden havde vurderet, at du ikke havde været i beskæftigelse i 14 dage før eller efter kurset.”


I forhold til retten til VEU-godtgørelse og befordringstilskud henviser AUB til § 1, stk. 1, i bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, hvorefter ”Uddannelsesdeltagere, der har reel og faktisk beskæftigelse i Danmark som lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende, kan opnå godtgørelse for tab af indtægt som følge af deltagelse i uddannelse, der er omfattet af § 5, stk. 1, og tilskud til befordring ved deltagelse i uddannelse, der er omfattet af § 5, stk. 2.”

Kravet om, at man skal være i beskæftigelse, er et grundlæggende krav for at få VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Det fremgår af bekendtgørelsens § 1, stk. 3, nr. 1, at man også anses for at være beskæftiget, hvis man er afskediget og påbegynder et kursus i umiddelbar forlængelse af ansættelsesforholdets ophør, hvis man har indgået aftale med sin arbejdsgiver om deltagelse i kurset, inden man blev opsagt.

AUB lægger til grund, at klager indgik aftale med arbejdsgiver om deltagelse i kurserne, inden klager blev opsagt den 28. november 2019 med ophør af ansættelsesforholdet den 13. december 2019.

Der er imidlertid ikke tale om kurser, som ligger i umiddelbar forlængelse af ophøret af klagers ansættelsesforhold den 13. december 2019, idet kurserne startede henholdsvis den 6. januar, den 3. februar og den 24. februar 2020.

AUB fastholder på denne baggrund, at klager ikke opfylder beskæftigelseskravet i bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse § 1, stk. 3, nr. 1, og derfor ikke er berettiget til VEU-godtgørelse og befordringstilskud i forbindelse med kurserne.

I forhold til kravet om tilbagebetaling af udbetalt VEU-godtgørelse og befordringstilskud vedrørende kursusdeltagelse i perioden fra den 6. til 10. januar 2020 henviser AUB til § 16, stk. 1, i lov om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, hvorefter ”En arbejdsgiver eller deltager, der uberettiget har modtaget godtgørelse eller tilskud til befordring eller kost og logi efter denne lov, skal betale det modtagne beløb tilbage, hvis den pågældende har afgivet urigtige eller mangelfulde oplysninger, ikke har korrigeret fejlagtige oplysninger ved udbetalingen eller har fortiet omstændigheder, som er af betydning for retten til godtgørelse eller tilskud, eller hvis den pågældende i øvrigt indså eller burde have indset, at modtagelse af beløbet var uberettiget.”

AUB lægger ved afgørelsen om tilbagebetaling vægt på, at oplysninger om ansættelsesforholdets ophør den 13. december 2019 er af betydning for klagers ret til godtgørelse og tilskud, og at oplysningerne først er tilgået sagen den 24. februar 2020 og dermed efter AUB’s afgørelse om udbetaling af VEU-godtgørelse og befordringstilskud den 10. januar 2020. AUB fastholder på denne baggrund afgørelsen af 6. april 2020 om tilbagebetaling.

Partshøring

Klager har modtaget kopi af AUB’s genvurdering af 21. august 2020 og har ikke indsendt yderligere bemærkninger.

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår klagers deltagelse i kurser i perioderne 6.-10. januar, 3.-7. februar og 24.-28. februar 2020, som er omfattet af lovbekendtgørelse nr. 601 af 22. maj 2019 om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Der kan efter denne lovs § 5 ydes en nærmere angiven godtgørelse for det tab af arbejdsindtægt (VEU-godtgørelse), som kursusdeltagelse medfører. Godtgørelsen kan udbetales til kursusdeltageren, hvis denne ikke modtager sædvanlig løn fra arbejdsgiveren under uddannelsen, jf. lovens § 7, stk. 1. Der kan endvidere efter § 8 fås tilskud til befordring og til kost og logi.

Der er med hjemmel i loven, bl.a. lovens § 2, stk. 2, og § 5, stk. 4, udstedt en bekendtgørelse, som indeholder nærmere regler om godtgørelse og tilskud, jf. bekendtgørelse nr. 1797 af 27. december 2018 om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Ifølge § § 1, stk. 1, i denne bekendtgørelse kan lønmodtagere med reel og faktisk beskæftigelse opnå godtgørelse for tab af indtægt som følge af deltagelse i uddannelse samt opnå tilskud til befordring ved kursusdeltagelsen. Som beskæftiget efter § 1, stk. 1, anses efter § 1, stk. 3, nr. 1, uddannelsesdeltagere, der er afskediget, og som påbegynder en uddannelse i umiddelbar forlængelse af ansættelsesforholdets ophør, hvis den pågældende og dennes arbejdsgiver har indgået aftale om deltagelse i uddannelsen, før den pågældende blev afskediget.

Klager indgik aftale med arbejdsgiver om deltagelse i kurserne, inden han blev afskediget den 28. november til fratræden den 13. december 2019, og det første kursus blev påbegyndt den 6. januar 2020.

Ankenævnet finder, at påbegyndelse af kursus den 6. januar 2020 ikke er i umiddelbar forlængelse af ansættelsesforholdets ophør den 13. december 2019.

Ankenævnet tiltræder på den baggrund, at beskæftigelseskravet ikke kan anses for opfyldt, og at klager derfor ikke har krav på VEU-godtgørelse og tilskud til befordring for deltagelse i kursus afholdt i perioden 6.-10. januar 2020 samt for deltagelse i de efterfølgende kurser i perioderne 3.-7. februar og 24.-28. februar 2020.

Sagen angår endvidere AUB’s krav om tilbagebetaling af 3.779,20 kr., som er udbetalt til klager i VEU-godtgørelse og tilskud til befordring for deltagelse i kursus i perioden 6.-10. januar 2020.

Det følger af § 16, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 601 af 22. maj 2019 om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, at ”En arbejdsgiver eller deltager, der uberettiget har modtaget godtgørelse eller tilskud til befordring eller kost og logi efter denne lov, skal betale det modtagne beløb tilbage, hvis den pågældende har afgivet urigtige eller mangelfulde oplysninger, ikke har korrigeret fejlagtige oplysninger ved udbetalingen eller har fortiet omstændigheder, som er af betydning for retten til godtgørelse eller tilskud, eller hvis den pågældende i øvrigt indså eller burde have indset, at modtagelse af beløbet var uberettiget.”

Det fremgår ikke af sagen, hvornår og med hvilke oplysninger klager har ansøgt om VEU-godtgørelse og befordringstilskud for deltagelse i kursus i perioden 6.-10. januar 2020. I AUB’s afgørelse af 10. januar 2020, hvor klager får tilkendt 2.571,85 kr. i VEU-godtgørelse og 1.207,35 kr. i befordringstilskud (i alt 3.779,20 kr.), oplyses det, at afgørelsen er truffet på baggrund af oplysninger fra kursustilmeldingen fra efteruddannelse.dk, klagers registrerede fravær fra skolen, klagers indkomst fra Skattestyrelsen og klagers adresse fra CPR-registret. Det fremgår ikke af afgørelsen, at klager har pligt til at korrigere urigtige, mangelfulde eller fejlagtige oplysninger af betydning for retten til godtgørelse eller tilskud.

AUB har i sin udtalelse af 4. maj 2020 bekræftet, at oplysningerne om VEU-godtgørelse og befordringstilskud på borger.dk har været upræcise, og oplysningerne er efterfølgende blevet præciseret.

Klager har som nævnt ikke haft krav på VEU-godtgørelse og tilskud til befordring for kurset afholdt i perioden 6.-10. januar 2020, idet kursusdeltagelsen ikke er sket i umiddelbar forlængelse af ansættelsesforholdets ophør den 13. december 2019. Det er derfor med urette, at klager har oppebåret VEU-godtgørelse og befordringstilskud med i alt 3.779,20 kr.

Det er imidlertid Ankenævnets bedømmelse, at klager har modtaget beløbet i god tro, og at der derfor ikke har været grundlag for i medfør af lovens § 16, stk. 1, at træffe afgørelse om tilbagebetaling. Det ses ikke, at klager i ansøgningen har afgivet urigtige eller mangelfulde oplysninger. Det ses heller ikke, at klager ved udbetalingen er blevet præsenteret for fejlagtige oplysninger, som han havde anledning til at korrigere. Det ses endeligt ikke, at han har fortiet omstændigheder af betydning for retten til godtgørelse eller tilskud. Det bemærkes herved, at oplysningen på borger.dk om, at man kan få støtte, selv om man er blevet afskediget, hvis kursusdeltagelse er aftalt med arbejdsgiveren inden afskedigelsen, understøtter, at klager har været i god tro.

Ankenævnet ændrer således AUB’s afgørelse af 6. april 2020 om tilbagebetaling af udbetalt VEU-godtgørelse og befordringstilskud for deltagelse i kurset ”[kurset]” i perioden fra den 6. januar 2020 til den 10. januar 2020 således, at tilbagebetalingskravet på 3.779,20 kr. bortfalder.