Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2021-21 / 16-08-2021

Afgørelse vedrørende klage fra [klager] over afgørelse af 9. december 2020 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet ændrer AUBs afgørelse af 9. december 2020, fastholdt ved genvurdering af 25. juni 2021, således at [klager] (herefter klager) skal have godtgørelse for hoteludgifter afholdt i forbindelse med praktikophold i udlandet til opfyldelse af COVID-19 isolationskrav.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen, Steen Müntzberg og Henrik Rothe har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Klager har i klagen af 10. december 2020 anført, at rejsen til Danmark var arbejdsrelateret, fordi hun holdt fri fra et arbejde, som hun havde fået gennem PIU. Da hun rejste til Danmark, var der ingen indrejserestriktioner eller karantænekrav i forhold til Danmark. Det kom, efter at hun havde været to dage i Danmark. Hun kunne efter sin tilbagekomst til [land] ikke isolere sig på sin sædvanlige bopæl, fordi hun delte den med en roomie. Denne ekstra udgift til bolig er udelukkende forårsaget af corona. Var hun ikke rejst tilbage og havde opfyldt isolationskravet, ville hun have mistet sin praktikplads.

AUB’s genvurdering i anledning af klagen

AUB har i brev af 25. juni 2021 genvurderet sagen og fastholdt afgørelsen af 9. december 2020.
AUB anfører i brevet bl.a. følgende:
”Sagsfremstilling
Du søgte den 27. november 2020 om tilskud til ekstra huslejeudgifter som følge af covid-19.

Du oplyste i din ansøgning, at du var nødsaget til at rejse til Danmark den 5. november 2020 af arbejdsrelaterede årsager. Du oplyste videre, at den [nationalitet] regering natten til den 7. november 2020 annoncerede et forbud mod indrejse fra Danmark til [land], at kun danskere med fast bopæl i [land] kunne indrejse, og at det nu var påkrævet, at indrejsende gik i 14 dages isolation.

Du oplyste endvidere, at du havde en flybillet til [land] den 9. november 2020. Du benyttede denne flybillet, da dit arbejde ikke tillod flere fridage. Du oplyste også, at du ikke havde medbragt din arbejdscomputer og at du derfor ikke kunne arbejde fra Danmark, hvorfor du var nødsaget til at rejse tilbage til [land] for ikke at miste dit arbejde.

Du oplyste herudover, at det ikke var muligt for dig at vende tilbage til din lejlighed, da din værelseskammerat følte, at du udgjorde en risiko, og da hun ikke ønskede at gå i karantæne. Du var derfor nødsaget til med kort varsel at finde et sted at bo alene i 14 dage.

Du søgte derfor om at få dækket dine udgifter til hotelophold under dine 14 dages karantæne på i alt [beløb], svarende til ca. 10.330 kr.

Den 9. december 2020 gav vi afslag på din ansøgning, fordi vi ikke fandt, at din rejse til Danmark og dit efterfølgende hotelophold var sket som led i dit praktikophold i [land].

Samme dato ringede du til os, da du ikke forstod afgørelsen. Du oplyste, at du var rejst tilbage til [land] for at kunne bibeholde din praktikplads. Vi forklarede, at du havde fået afslag, fordi din rejse til Danmark efter det oplyste var selvvalgt og ikke relateret til dit praktikophold i [land]. Du oplyste, at en anden elev i [land] havde fået udbetalt tilskud ud fra de samme kriterier.

Den 10. december 2020 klagede du over vores afgørelse af 9. december 2020.

Den 26. januar 2021 rykkede du for en afgørelse på baggrund af din klage.

Den 3. februar 2021 kvitterede vi for modtagelsen af din klage og vi oplyste, at vi i øjeblikket havde et stort antal sager, men at vi ville behandle din klage hurtigst muligt.

Den 15. april 2021 skrev vi til dig og anmodede dig om at indsende dokumentation fra dit praktiksted på, at du rejste til Danmark som led i dit praktikophold i [land].

Den 8. juni 2021 rykkede vi dig for at sende dokumentation fra dit praktiksted på, at du rejste til Danmark som led i dit praktikophold i [land]. Vi anmodede dig om at fremsende dokumentation senest 10 dage efter modtagelsen af vores rykker, hvorefter vi ville træffe afgørelse i sagen på det foreliggende grundlag.

Vi har ikke modtaget dokumentation fra dig.

Begrundelse

Det fremgår af § 14, stk. 1, i bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (PIU-bekendtgørelsen), at der i særlige tilfælde kan ydes tilskud til særlige udgifter efter en konkret vurdering, der foretages af AUB.

Det fremgår endvidere af borger.dk, at man som PIU-elev har mulighed for at søge om tilskud, hvis man har haft ekstra udgifter som følge af covid-19. Det fremgår også af borger.dk, at der er tale om en konkret vurdering, og at det kun drejer sig om de ydelser, som AUB normalt giver tilskud til under praktikophold i udlandet, eksempelvis rejseudgifter, flytteudgifter og husleje. Ligeledes fremgår det, at rejser eller andre udgifter i forbindelse med ferie ikke er en del af PIU-ordningen.

Vi finder, at du ikke har dokumenteret, at din rejse til Danmark er sket som led i dit praktikophold i [land]. Vi kan derfor ikke dække dine udgifter til hotel i [land], som du har fået som følge af din rejse til Danmark. Vi har ved vurderingen lagt vægt på, at du i din ansøgning den 27. november 2020 oplyste, at du rejste til Danmark af arbejdsrelaterede årsager. Vi har videre lagt vægt på, at du samtidig oplyste, at du ikke havde medbragt din arbejdscomputer, og at du derfor ikke kunne arbejde fra Danmark. Vi har endvidere lagt vægt på, at du i ansøgningen også oplyste, at du var nødt til at rejse tilbage til [land], fordi dit arbejde ikke tillod flere fridage.

På baggrund af ovenstående finder vi, at din rejse til Danmark ikke er relateret til dit praktikophold i [land]. Dit hotelophold i [land] er en følge af din rejse til Danmark, og det fremgår af borger.dk, at rejser eller andre udgifter i forbindelse med ferie ikke er en del af PIU-ordningen. Vi kan derfor ikke dække dine udgifter til hotelophold i [land].

Det forhold, at du i klagen har anført, at du i din ansøgning har refereret til det arbejde, som du har fået gennem PIU, og at fuldtidsarbejde i 1 år samt skolearbejde er påkrævet for at imødekomme kravene for den uddannelse, der tages gennem PIU, kan ikke føre til en ændret vurdering.

Det forhold, at en anden PIU-elev efter det oplyste har fået udbetalt støtte efter de samme kriterier, kan heller ikke føre til et andet resultat. AUB kender ikke de konkrete omstændigheder i den omtalte sag og har derfor ikke mulighed for at forholde sig til det anførte herom. AUB forholder sig på denne baggrund alene til forholdene i din sag.

På baggrund af ovenstående fastholder vi vores afgørelse af 9. december 2020.”

Indstilling til AUB's bestyrelse om dispensation fra PIU-bekendtgørelsen i forbindelse med elevers og arbejdsgiveres ekstra udgifter grundet covid-19

I indstilling af 20. marts 2020 fra AUB's administration til AUB's bestyrelse om dispensation fra PIU-bekendtgørelsen i forbindelse med elevers og arbejdsgiveres ekstra udgifter grundet covid-19 hedder det bl.a.:
”Resumé og indstilling
Grundet henvendelser til administrationen vedr. ekstraordinære udgifter for elever i praktik i udlandet (PIU- elever og udstationerede elever) foreslås det, at bestyrelsen dispenserer fra den udstedte bekendtgørelse om PIU, da bestyrelsen som regeludstedende myndighed kan dispensere fra sine egne regler, og tillader dækning af disse ekstra udgifter, der kan henføres til situationen omkring covid-19.

Det indstilles, at bestyrelsen:
• godkender, at PIU-elever og virksomheder, der udstationerer elever i udlandet, efter en konkret vurdering kan få dækket ekstra udgifter grundet covid-19.
• at sådanne udbetalte beløb ikke omfattes af det årlige maksimale loft på 32.000 kr., der er fastsat af bestyrelsen og gælder for PIU-elever.
• at administrationen behandler ansøgninger efter den i notatet beskrevne løsning, så længe denne ekstraordinære situation står på.

Baggrund/løsning
Administrationen foreslår, at alle ansøgninger om ekstra udgifter relateret til covid-19 for både PIU-elever og udstationerede elever dækkes af AUB, hvis de ikke er dækket fra anden side (fx elevens rejseforsikring). Dette omfatter alle udgifter i forbindelse med ekstraordinær hjemrejse, men også eventuelle nye udgifter i forbindelse med fornyet udrejse, hvis eleven bevarer sin praktikplads i udlandet, og derfor rejser ud igen, når det bliver muligt. Der kan således være tale om flere forskellige typer af ekstraordinære covid-19- relaterede udgifter, som svarer til dem, PIU-elever normalt får dækket af AUB (dvs. ikke kun rejseudgifter).

Konklusion

Bestyrelsen kan dispensere fra egne udstedte regler og dermed godkende, at administrationen behandler ansøgninger om tilskud til ekstra udgifter pga. covid-19 som særlige udgifter, der godkendes efter konkret sagsbehandling, jf. bekendtgørelsens § 14. Disse særlige udgifter skal desuden ikke indgå i det beløb på 32.000 kr., som bekendtgørelsen fastsætter som det maksimale tilladte tilskud inden for en 12 måneders periode til en elev. Ekstraordinære udgifter i forbindelse med hjemrejser og senere evt. genudrejser pga. covid-19 dækkes uden beløbsgrænse.

Det er administrationens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt med en bekendtgørelsesændring, der giver administrationen mulighed for i force majeurelignende situationer med bestyrelsens accept at fravige beløbsgrænsen i tilfælde at ekstra rejseudgifter for PIU-elever. Dette foreslås, dels for at indføje en dispensationsmulighed til bekendtgørelsen, samt for at sikre mod evt. fremtidige lignende situationer. Administrationen vil drøfte forslaget med AUB’s forretningsudvalg, når situationen er normaliseret.”

Ankenævnets begrundelse

Efter § 2 i PIU-bekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 498 af 19. maj 2017 om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) – udstedt af bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag i medfør af § 11, stk. 3, og § 15 i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lovbekendtgørelse nr. 95 af 26. januar 2017 – yder AUB økonomisk støtte med henblik på praktikuddannelse i virksomheder i udlandet til elever under uddannelse i henhold til lov om erhvervsuddannelser, der har afsluttet erhvervsuddannelsens grundforløb. Støtte ydes efter stk. 2 i form af bl.a. rejsehjælp, flyttehjælp, tilskud til dobbelt husførelse, tilskud til befordring, tilskud til boligudgifter og refusion af afholdte udgifter til vaccination, visum og rejseforsikring. Endvidere ydes økonomisk støtte i form af tilskud til "andre særlige udgifter, der er begrundet i udlandsopholdet", jf. § 2, stk. 2, nr. 7. Efter § 14 kan tilskud til særlige udgifter ydes "i specielle tilfælde efter en konkret vurdering, der foretages af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag". Efter § 5, stk. 2, yder AUB højst 32.000 kr. i støtte om året til den enkelte elev.

AUB har oplyst, at bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag som følge af COVID-19 pandemien har valgt at dispensere fra gældende regler for PIU-ordningen og tillade dækning af ekstra udgifter, som PIU-elever har ved deres ophold i udlandet grundet COVID-19. Dækningen er derfor ikke omfattet af loftet på 32.000 kr. Dækning af ekstra udgifter sker på baggrund af en konkret vurdering i hver sag. Udgiften skal være direkte relateret til og nødvendig for gennemførelsen af praktikopholdet.

På AUB's side på Borger.dk fremgår under ”Praktik i udlandet”, at man kan få dækket ekstra-udgifter efter følgende kriterier:

"I forbindelse med covid-19 kan du søge tilskud til ekstra udgifter ud fra en konkret vurdering. Dette gælder dog kun inden for de ydelser, AUB normalt giver tilskud til under praktikophold i udlandet (PIU):
Eksempler på ekstraudgifter:
- Rejseudgifter
- Flytteudgifter
- Husleje
Rejser eller andre udgifter i forbindelse med ferie er ikke en del af PIU."

På denne baggrund bemærker Ankenævnet, at PIU-bekendtgørelsen er udstedt af bestyrelsen for AUB, som derfor også kan dispensere fra den. Når bestyrelsen imidlertid bemyndiger administrationen til, for så vidt angår ekstraudgifter vedrørende COVID-19 til praktikophold i udlandet, at bevillige tilskud herom og herved se bort fra maksimeringen i bekendtgørelsen på 32.000 kr., bør der af hensyn til borgernes retssikkerhed og ligelige behandling indsættes en formel bestemmelse herom i bekendtgørelsen og ikke blot orienteres derom ved opslag på borger.dk.

I den foreliggende sag er spørgsmålet, om de afholdte hoteludgifter i forbindelse med klagers 14 dages karantæne ved indrejse til [land] – efter at klager havde benyttet nogle fridage til hjemrejse til Danmark – kan anses for begrundet i udlandsopholdet. AUB har formuleret det som et krav om, at udgiften skal være direkte relateret til og nødvendig for gennemførelsen af praktikopholdet.

AUB har ikke fundet dette krav opfyldt og har herved lagt vægt på, at udgifter til rejser eller andre udgifter i forbindelse med ferie ikke er en del af PIU-ordningen.

Det er imidlertid Ankenævnets bedømmelse, at udgiften til karantæneopholdet på et hotel i praktiklandet efter et ferieophold i Danmark nødvendiggjort af indførelse af COVID- 19-restriktioner under opholdet i Danmark må anses for begrundet i udlandsopholdet. Eleven er under udlandsopholdet ikke afskåret fra at afholde ferie i Danmark eller benytte nogle fridage til en hjemrejse. Udgifter forbundet hermed er ikke omfattet af PIU-ordningen. Eleven kan således ikke få udgiften til tilbagerejse dækket, selv om tilbagerejse er nødvendig for gennemførelsen af praktikopholdet. Udgiften til karantæneophold på hotel kan imidlertid ikke anses som en naturlig del af de ferierelaterede udgifter, der er holdt uden for PIU-ordningen. Denne udgift må derimod anses som en ekstraordinær boligudgift i praktiklandet som følge af dettes indførelse under klagerens ferie af særlige COVID-19-foranstaltninger. Afholdelsen af udgiften må endvidere anses for at have været nødvendig for gennemførelsen af praktikopholdet.

Ankenævnet ændrer derfor den påklagede afgørelse, således at klager er berettiget til tilskud til hotelopholdet.