Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2021-16 / 16-08-2021

Afgørelse vedrørende klage fra [klager] over afgørelse af 3. marts 2021 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet ændrer AUBs afgørelse af 3. marts 2021, som AUB delvist har fastholdt ved sin genvurdering af 5. maj 2021. Ændringen indebærer, at [klager] (herefter klager) får ret til tilskud til flyrejse fra Danmark til [land] i forbindelse med et praktikophold i udlandet efter § 2, stk. 2, nr. 7, i bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (PIU-bekendtgørelsen).

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen, Steen Müntzberg og Henrik Rothe har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Klager har i klagen af 3. marts 2021 bl.a. anført, at hjemrejsen til Danmark under corona-pandemien var nødvendig for hans mentale helbred, da han ellers skulle sidde alene i en lejlighed under nedlukningen i [land] uden mulighed for at komme på arbejde og socialisere sig.

AUB’s genvurdering i anledning af klagen

AUB har i brev af 5. maj 2021 genvurderet sagen og delvist ændret afgørelsen af 3. marts 2021, således at klager får økonomisk støtte til covid-19 tests og til fragt af computer. AUB giver imidlertid afslag på økonomisk støtte til flyrejse fra Danmark til [land].

AUB anfører i brevet bl.a. følgende:
”Sagsfremstilling
Du ansøgte den 19. februar 2021 om dækning af ekstra udgifter som følge af coronavirus/covid-19 i forbindelse med dit praktikophold i [land]. Du skrev i ansøgningen, at du anmodede om hjælp til husleje og tilbageflytning til [land].

Du oplyste, at du var nødt til at returnere til din arbejdsplads i [land], så du havde bestilt en flybillet. Du oplyste endvidere, at du på denne rejse også havde brug for at medbringe en computer til hjemmearbejde under din karantæne, samt i perioden indtil du kunne komme tilbage på kontoret på fuld tid. Du havde derfor bestilt fragt med UPS […].

Du oplyste desuden, at [land] med virkning fra dagen før din afrejse til [land] indførte lovpligtige coronatests ved ankomsten til [land] for tilrejsende […]. Der var tale om 2 covid-19-tests med egenbetaling.

Du anmodede endelig om tilskud til husleje for januar og februar 2021.

Du vedlagde med ansøgningen dokumentation for udgifter til fragt af computer med UPS, told, covid-19-tests samt husleje.

AUB bad dig den 26. februar 2021 om at redegøre for årsagen til, at du var rejst til Danmark. AUB udbetalte samtidig tilskud til husleje i henhold til din ansøgning herom.

Du oplyste den 27. februar 2021, at din hjemrejse til Danmark skyldtes, at [by] blev
lukket ned. Du havde egentligt regnet med at blive, men da dine 3 roommates tog hjem, valgte du også at tage hjem for at undgå at sidde alene i lejligheden i flere måneder og for at have nogle at snakke med og være en smule social. Du oplyste endvidere, at grunden til, at du tog tilbage til [by] skyldtes, at du fik mulighed for at komme ind på kontoret en gang imellem, og da det meste af din dag gik med arbejde, syntes du umiddelbart, at du kunne være mest social i [by]. Du tog din stationære computer med, idet du nogle af dagene skulle arbejde hjemme.

AUB gav dig ved afgørelse af 3. marts 2021 afslag på din ansøgning om tilskud til ekstra udgifter i forbindelse med din hjemrejse til Danmark.

AUB gav i afgørelsen følgende begrundelse for afslaget:

”I forbindelse med Covid-19, kan der søges tilskud ud fra en konkret vurdering, men kun in-denfor de ydelser vi normalt yder tilskud til som er: Rejser i forbindelse med et obligatorisk skoleophold i Danmark, eller rejser ved påbegyndelse og afslutning af praktik i udlandet.”

Begrundelse
Efter § 2, stk. 2, nr. 7, i bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (PIU-bekendtgørelsen) yder AUB tilskud til andre særlige udgifter, der er begrundet i udlandsopholdet. Tilskuddet ydes i specielle tilfælde efter en konkret vurdering, der foretages af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. § 14, i PIU-bekendtgørelsen.

I forbindelse med udbrud af corona/covid-19 besluttede Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag den 20. marts 2020 at dispensere fra egne udstedte regler og godkende, at administrationen behandler ansøgninger om tilskud til ekstra udgifter på grund af covid-19 som særlige udgifter, der godkendes efter konkret sagsbehandling, jf. PIU-bekendtgørelsens § 14. Bestyrelsen besluttede endvidere, at sådanne udgifter ikke skulle være omfattet af det årlige tilskudsloft på 32.000 kr., jf. § 5, stk. 2, i PIU-bekendtgørelsen. Det er desuden ifølge bestyrelsesbeslutningen et krav, at de ekstraordinære covid-19-relaterede udgifter svarer til dem, PIU-elever normalt får dækket af AUB, og at udgiften ikke kan dækkes fra anden side, fx via en rejseforsikring.

På borger.dk/aub har AUB skrevet følgende om disse særlige covid-19-udgifter:

”I forbindelse med covid-19, kan du søge tilskud til ekstra udgifter ud fra en konkret vurdering. Dette gælder dog kun inden for de ydelser, AUB normalt giver tilskud til under praktikophold i udlandet (PIU).”

Ved vurderingen af din klage over afslag på udgiften til en flybillet fra Danmark til [land] har AUB lagt vægt på, at det ikke var nødvendigt for dig at rejse hjem til Danmark, men at du valgte at gøre det, da du ikke ville sidde alene i lejligheden i [by] under nedlukningen. Udgiften til en flybillet retur til [land] er således ikke en direkte følge af nedlukningen på grund af corona, men en følge af, at du ønskede at komme hjem til familie og venner i en ekstraordinær situation. Vi har endvidere lagt vægt på, at AUB efter de almindelige regler om økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. PIU-bekendtgørelsen, kun yder rejsehjælp til søgning eller overtagelse af en praktikplads samt rejsehjælp til rejsen til Danmark ved praktikperiodens afslutning og ved påbegyndelse af dansk skoleophold. AUB yder således almindeligvis ikke støtte til rejser under praktikopholdet, som skyldes andre forhold, fx rejser på grund af familiemæssige forhold eller ferie.

AUB har på den baggrund vurderet, at udgiften til flybilletten – selv om denne var udløst af corona-forhold i praktiklandet – ikke var en direkte følge af corona-restriktioner og ikke nødvendig for gennemførelsen af dit praktikophold, idet du kunne være blevet i [by] under nedlukningen. Vi fastholder derfor afgørelsen af 3. marts 2021 om afslag på dækning af udgiften til en flybillet til [land].

I forhold til din klage over afslag på økonomisk støtte til covid-19-tests har AUB lagt vægt på, at denne udgift var nødvendig for gennemførelsen af dit fortsatte praktikophold i [by], idet disse 2 covid-19-tests med egenbetaling var et lovkrav for at returnere til [by]. AUB ændrer derfor afgørelsen af 3. marts 2021 vedrørende denne udgift fra et afslag til en godkendelse.

For så vidt angår din klage over afslag på økonomisk støtte til fragt af din stationære computer har AUB lagt vægt på, at denne udgift ligeledes var nødvendig for gennemførelsen af dit fortsatte praktikophold i [by], idet du efter din ankomst til [by] skulle arbejde hjemmefra i karantæneperioden samt delvist i en periode herefter. AUB antager, at du ville have haft udgiften, selvom du var blevet i [by], idet du, uanset om du var rejst til Danmark, skulle have fragtet din computer til [by] til brug for hjemmearbejde som følge af covid-19-pandemien.”

Indstilling til AUB's bestyrelse om dispensation fra PIU-bekendtgørelsen i forbindelse med elevers og arbejdsgiveres ekstra udgifter grundet covid-19

I indstilling af 20. marts 2020 fra AUB's administration til AUB's bestyrelse om dispensation fra PIU-bekendtgørelsen i forbindelse med elevers og arbejdsgiveres ekstra udgifter grundet covid-19 hedder det bl.a.:
”Resumé og indstilling
Grundet henvendelser til administrationen vedr. ekstraordinære udgifter for elever i praktik i udlandet (PIU- elever og udstationerede elever) foreslås det, at bestyrelsen dispenserer fra den udstedte bekendtgørelse om PIU, da bestyrelsen som regeludstedende myndighed kan dispensere fra sine egne regler, og tillader dækning af disse ekstra udgifter, der kan henføres til situationen omkring covid-19.

Det indstilles, at bestyrelsen:
• godkender, at PIU-elever og virksomheder, der udstationerer elever i udlandet, efter en konkret vurdering kan få dækket ekstra udgifter grundet covid-19.
• at sådanne udbetalte beløb ikke omfattes af det årlige maksimale loft på 32.000 kr., der er fastsat af bestyrelsen og gælder for PIU-elever.
• at administrationen behandler ansøgninger efter den i notatet beskrevne løsning, så længe denne ekstraordinære situation står på.

Baggrund/løsning
Administrationen foreslår, at alle ansøgninger om ekstra udgifter relateret til covid-19 for både PIU-elever og udstationerede elever dækkes af AUB, hvis de ikke er dækket fra anden side (fx elevens rejseforsikring). Dette omfatter alle udgifter i forbindelse med ekstraordinær hjemrejse, men også eventuelle nye udgifter i forbindelse med fornyet udrejse, hvis eleven bevarer sin praktikplads i udlandet, og derfor rejser ud igen, når det bliver muligt. Der kan således være tale om flere forskellige typer af ekstraordinære covid-19- relaterede udgifter, som svarer til dem, PIU-elever normalt får dækket af AUB (dvs. ikke kun rejseudgifter).

Konklusion
Bestyrelsen kan dispensere fra egne udstedte regler og dermed godkende, at administrationen behandler ansøgninger om tilskud til ekstra udgifter pga. covid-19 som særlige udgifter, der godkendes efter konkret sagsbehandling, jf. bekendtgørelsens § 14. Disse særlige udgifter skal desuden ikke indgå i det beløb på 32.000 kr., som bekendtgørelsen fastsætter som det maksimale tilladte tilskud inden for en 12 måneders periode til en elev. Ekstraordinære udgifter i forbindelse med hjemrejser og senere evt. genudrejser pga. covid-19 dækkes uden beløbsgrænse.

Det er administrationens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt med en bekendtgørelsesændring, der giver administrationen mulighed for i force majeurelignende situationer med bestyrelsens accept at fravige beløbsgrænsen i tilfælde at ekstra rejseudgifter for PIU-elever. Dette foreslås, dels for at indføje en dispensationsmulighed til bekendtgørelsen, samt for at sikre mod evt. fremtidige lignende situationer. Administrationen vil drøfte forslaget med AUB’s forretningsudvalg, når situationen er normaliseret.”

Ankenævnets begrundelse

Efter § 2 i PIU-bekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 498 af 19. maj 2017 om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) – udstedt af bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag i medfør af § 11, stk. 3, og § 15 i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lovbekendtgørelse nr. 95 af 26. januar 2017 – yder AUB økonomisk støtte med henblik på praktikuddannelse i virksomheder i udlandet til elever under uddannelse i henhold til lov om erhvervsuddannelser, der har afsluttet erhvervsuddannelsens grundforløb. Støtte ydes efter stk. 2 i form af bl.a. rejsehjælp, flyttehjælp, tilskud til dobbelt husførelse, tilskud til befordring, tilskud til boligudgifter og refusion af afholdte udgifter til vaccination, visum og rejseforsikring. Endvidere ydes økonomisk støtte i form af tilskud til "andre særlige udgifter, der er begrundet i udlandsopholdet", jf. § 2, stk. 2, nr. 7. Efter § 14 kan tilskud til særlige udgifter ydes "i specielle tilfælde efter en konkret vurdering, der foretages af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag". Efter § 5, stk. 2, yder AUB højst 32.000 kr. i støtte om året til den enkelte elev.

AUB har oplyst, at bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag som følge af COVID-19 pandemien har valgt at dispensere fra gældende regler for PIU-ordningen og tillade dækning af ekstra udgifter, som PIU-elever har ved deres ophold i udlandet grundet COVID-19. Dækningen er derfor ikke omfattet af loftet på 32.000 kr. Dækning af ekstra udgifter sker på baggrund af en konkret vurdering i hver sag. Udgiften skal være direkte relateret til og nødvendig for gennemførelsen af praktikopholdet.

På AUB's side på Borger.dk fremgår under ”Praktik i udlandet”, at man kan få dækket ekstra-udgifter efter følgende kriterier:

"I forbindelse med covid-19 kan du søge tilskud til ekstra udgifter ud fra en konkret vurdering. Dette gælder dog kun inden for de ydelser, AUB normalt giver tilskud til under praktikophold i udlandet (PIU):
Eksempler på ekstraudgifter:
- Rejseudgifter
- Flytteudgifter
- Husleje
Rejser eller andre udgifter i forbindelse med ferie er ikke en del af PIU."

På denne baggrund bemærker Ankenævnet, at PIU-bekendtgørelsen er udstedt af bestyrelsen for AUB, som derfor også kan dispensere fra den. Når bestyrelsen imidlertid bemyndiger administrationen til, for så vidt angår ekstraudgifter vedrørende COVID-19 til praktikophold i udlandet, at bevillige tilskud herom og herved se bort fra maksimeringen i bekendtgørelsen på 32.000 kr., bør der af hensyn til borgernes retssikkerhed og ligelige behandling indsættes en formel bestemmelse herom i bekendtgørelsen og ikke blot orienteres derom ved opslag på borger.dk.

I den foreliggende sag blev klager i november 2020 af praktikvirksomheden i [by] som led i bekæmpelsen af COVID-19 i [land] på ubestemt tid afskåret fra fremmøde i virksomheden og henvist til at arbejde for virksomheden hjemmefra. Klager rejste i denne situation hjem og arbejdede hjemmefra i perioden fra november 2020 til februar 2021. Da det blev muligt at genoptage arbejdet ved fysisk fremmøde i virksomheden, rejste klager tilbage til [land]. Sagen angår udgiften til flyrejsen fra Danmark til [land] efter nedlukningen i [land].

Det er Ankenævnets bedømmelse, at udgiften må anses for begrundet i udlandsopholdet og de særlige COVID-19-foranstaltninger og som værende nødvendig for praktikopholdets gennemførelse. Da fremmøde på virksomheden blev afskåret på ubestemt tid, faldt begrundelsen for ophold i udlandet bort. Hjemrejsen må derfor anses for at være en COVID-19 udløst ekstraordinær hjemrejse. Da det var muligt at genoptage fremmøde på arbejdspladsen, til at begynde med i et vist omfang, var tilbagerejse nødvendigt for praktikopholdets gennemførelse.

Ankenævnet ændrer derfor den påklagede afgørelse, således at klager er berettiget til tilskud til flyrejse fra Danmark til [land].