Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2021-100 / 20-10-2021

Afgørelse om afvisning på grund af fristoverskridelse af klage over afgørelse truffet den 5. november 2020/23. november 2020 af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) samt om admittering af klage over afgørelse truffet af AUB den 18. februar 2021

[Klager] har i brev dateret 24. maj 2021 klaget til Ankenævnet over to afgørelser truffet af AUB henholdsvis den 5. november/23. november 2020 (klagepunkt 1) og den 18. februar 2021 (klagepunkt 2). Afgørelserne indeholdt behørig klagevejledning, herunder om klagefristen på 4 uger.

Klagen blev i overensstemmelse med den meddelte klagevejledning indgivet til AUB med henblik på AUB’s revurdering af de trufne afgørelser (remonstration).

AUB, som efter det oplyste modtog klagen den 27. maj 2021, har ved sin revurdering lagt til grund, at klagefristen på 4 uger er overskredet i relation til såvel klagepunkt 1 som klagepunkt 2, og har på den baggrund ved afgørelse af 27. juli 2021 fastholdt de trufne afgørelser samt videresendt klagen til Ankenævnet.

Hvad angår klagepunkt 1 tiltræder Ankenævnet AUB’s vurdering, hvorefter klagen over AUB’s afgørelse truffet den 5. november/23.november 2020 er indgivet efter klagefristens udløb, og træffer derfor afgørelse om, at dette klagepunkt afvises.

Hvad angår klagepunkt 2 finder Ankenævnet, at klagen under de konkret foreliggende omstændigheder er indgivet rettidigt, og træffer derfor afgørelse om, at dette klagepunkt admitteres.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ad klagepunkt 1:

Dette klagepunkt angår udbetaling af yderligere økonomisk støtte fra AUB til praktikophold i udlandet for perioden 1. august til 6. november 2020.

AUB ydede den 5. november 2020 støtte for denne periode med 8.315 kr. og ydede den 23. november 2020 – efter henvendelse fra klager – yderligere støtte for perioden med 3.348 kr.

Klager har den 8. februar 2021 rejst et yderligere krav på 433 kr. for den pågældende periode. Kravet herom blev af klager fremsat i en ansøgning om støtte for perioden 7. november 2020 til 6. marts 2021, idet klager i denne ansøgning gjorde opmærksom på, at der i afgørelsen vedrørende den tidligere periode manglede refusion af et resterende beløb på 433 kr.

Klager har i udtalelser af 6. august og 20. august 2021 til Ankenævnet anført bl.a., at de beregninger, som lå bag udbetalingerne fra november 2020, ikke fremgik af de trufne afgørelser, og at sagen først var fuldt oplyst den 19. maj 2021 efter en dialog med AUB, som strakte sig over februar, marts, april og maj 2021. Klager mener derfor, at klagefristen først kan regnes fra den 19. maj 2021.

Efter AUB-lovens § 27, stk. 1, kan klage over AUB’s afgørelser efter denne lov indbringes for Ankenævnet for ATP mv. inden for en frist på 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen blev meddelt. Klagen indgives til AUB, som vurderer, om der er grundlag for at give klageren helt eller delvist medhold, og som videresender sagen til Ankenævnet, hvis klager ikke gives fuldt medhold, jf. AUB-lovens § 27, stk. 2.

Klagepunkt 1 vedrører en afgørelse modtaget af klager den 5. november/23. november 2020.

Klager forholdt sig passiv over for denne afgørelse indtil 8. februar 2021, hvor han i en ansøgning vedrørende en ny støtteperiode fremsatte krav over for AUB på yderligere støtte for den tidligere støtteperiode. På dette tidspunkt var klagefristen på 4 uger imidlertid overskredet. Under hensyn hertil og da der ikke foreligger sådanne undskyldende omstændigheder, at der er grundlag for at dispensere fra klagefristen på ulovbestemt grundlag, afviser Ankenævnet herefter klagen over AUB´s afgørelse af 5. november/23. november 2020 som for sent indgivet.

Det forhold, at klager efterfølgende har haft en dialog med AUB om afgørelsen, kan ikke føre til en anden vurdering.

Ad klagepunkt 2:

Dette klagepunkt vedrører et efterbetalingskrav på 449,72 kr., idet klager gør gældende, at AUB har anvendt en forkert vekselkurs på engelske pund ved sin afgørelse af 18. februar 2021 om udbetaling af 9.532 kr. i økonomisk støtte til praktikophold i udlandet for perioden 7. november 2020 til marts 2021.

Der fandt efter denne afgørelse en dialog sted mellem klager og AUB, som AUB i en udtalelse af 11. august 2021 til Ankenævnet har beskrevet bl.a. således:

”I henvendelse af 20. februar 2021, anmodede [klager] om en specifikation af beløbene i afgørelsen dateret den 18. februar 2021. AUB besvarede henvendelsen den 26. februar 2021 …

Den 28. februar henvendte [klager] sig igen, og bad om yderligere specifikation samt oplysning om, hvilken valutakurs AUB havde anvendt ved afgørelsen af 18. februar 2021.

AUB forsøgte den 3. marts 2021 at kontakte [klager]. Den 4. marts 2021 anmodede [klager] om, at kommunikation skete skriftligt, med henblik på en eventuel klagesag.

Den 10. marts 2021 specificerede AUB indholdet i afgørelsen fra den 18. februar 2021. AUB oplyste her, hvordan AUB foretager kursomregning i forbindelse med udbetaling af støtte. …

Den 6. april 2021 skrev [klager], at AUB havde anvendt en forkert kurs ved beregning af tilskud til husleje. [klager] angav, at AUB havde anvendt kurs 820, hvorimod det fremgår af www.nationalbanken.dk, at kursen i perioden, hvor sagen blev behandlet, lå mellem 843 og 865.

AUB anmodede den 19. april 2021 [klager] om dokumentation for hvor meget han havde betalt i husleje i danske kroner.

[klager] indsendte den 26. april 2021, et screenshot fra www.nationalbanken.dk som dokumentation og oplyste, at han betalte husleje fra sin britiske lønkonto i pund. [klager] anførte, at kursen den 18. februar 2021 var 859,28 GBP, og han anmodede om at få udbetalt differencen i forhold til det tidligere udbetalte beløb.

Den 5. maj 2021 skrev AUB til [klager] og oplyste, at AUB modtager oplysninger om valutakurser fra Nationalbanken, og at AUB benytter den kurs, der fremgår af AUB’s system den dag, hvor udbetalingen finder sted.

Den 6. maj 2021 skrev AUB til [klager], at AUB ikke kunne udbetale en eventuel difference i det udbetalte tilskud til huslejeudgifter uden dokumentation for udgiften i danske kroner.”

Det kan således lægges til grund, at klager umiddelbart efter at have modtaget AUB’s afgørelse af 18. februar 2021 rettede henvendelse til AUB med henblik på at få yderligere specifikationer vedrørende afgørelsens indhold, og at der herefter fandt en dialog sted mellem klageren og AUB, hvorunder klageren blev bedt om at indsende yderligere dokumentation. Efter modtagelse af den af klageren indsendte dokumentation tilkendegav AUB i breve af 5. og 6. maj 2021 sin stillingtagen hertil.

Ankenævnet finder, at AUB ved det beskrevne forløb har været således inde i sagens materie, at klagefristen for så vidt angår spørgsmålet om vekselkurs må regnes fra den 6. maj 2021.

Ankenævnet admitterer herefter klagen for så vidt angår klagepunkt 2, og denne del af sagen tilbagesendes herefter til AUB med henblik på AUB’s genvurdering af dette klagepunkt, jf. herved AUB-lovens § 27, stk. 2.