Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2020-24, 2020-25 og 2020-33 / 21-06-2020

Afgørelse vedrørende klager fra xx over tre afgørelser af 30. juli 2019 og to afgørelser af 10. december 2019 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet ændrer AUBs tre afgørelser af 30. juli 2019 om befordringstilskud og stadfæster AUBs to afgørelser af 10. december 2019 om befordringstilskud, således at xx ikke er berettiget til befordringstilskud i forbindelse med kurserne i perioderne 5.-28. februar 2019, 17.-21. juni 2019, 24.-28. juni 2019, 14.-18. oktober 2019 og 21.-25. oktober 2019. Ankenævnet bemærker, at der ikke herved er taget stilling til om allerede udbetalt befordringstilskud kan kræves tilbagebetalt af klager.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Steen Müntzberg og Henrik Rothe har deltaget i sagens behandling.

Klagen

xx (herefter klager) har den 31. juli, den 7. august og den 11. december 2019 klaget til AUB over tre afgørelse af 30. juli og to afgørelser af 10. december 2019 vedrørende befordringstilskud i forbindelse med kurser i perioderne henholdsvis fra den 5. til den 28 februar, fra den 17. til den 21. juni, fra den 24. til den 28. juni, fra den 14. til den 18. oktober og fra den 21. til den 25. oktober 2019.

Klager anfører, at han har fast bopæl i Douala i Cameroon. Klager anfører endvidere, at første led i § 9, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1797 af 27. december 2018 om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse tillægger indkvarterede kursister et retskrav på tilskud til befordring ved uddannelsens begyndelse, ved uddannelsens afslutning samt på søgnehelligdage og i weekender. Bestemmelsens andet led indeholder ifølge klagers en objektiv beregningsforskrift, og udmåling af tilskud beror derfor ikke på et skøn.

Klager gør på denne baggrund gældende, at han er berettiget til befordringstilskud for 3 udrejser henholdsvis den 5., 18. og 25. februar 2019 samt 3 hjemrejser henholdsvis den 7., 21. og 28. februar 2019, for 2 udrejser henholdsvis den 17. og den 24. juni 2019 samt 2 hjemrejser henholdsvis den 21. og 28. juni 2019, for udrejse den 14. oktober 2019 og hjemrejse den 18. oktober 2019 samt for udrejse den 21. oktober 2019 og hjemrejse den 25. oktober 2019.

Klager anfører endvidere, at afgørelsen lider af begrundelsesmangler, idet afgørelsen ikke lever op til kravene i forvaltningslovens kapitel 6 om begrundelse. Det er således ikke muligt at vurdere, om afgørelsen beror på et skøn, og såfremt der er tale om et skøn, mangler der en redegørelse for de bestemmende hovedhensyn. Afgørelsen savner desuden en specifik henvisning til de konkret anvendte retsregler. Derudover ønsker klager en vurdering af, om der er redegjort tilstrækkeligt for de oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, som har været tillagt væsentlig betydning
for afgørelsens udfald.

Klager finder endvidere, at der er tale om vejledningsfejl, idet AUB ikke har vejledt om, hvordan klager i forbindelse med ansøgning om godtgørelse og befordringstilskud kunne dokumentere, at han var berettiget til befordringstilskud for samtlige ud- og hjemrejser. Klager mener derfor, at han bør stilles, som han ville have handlet, hvis han havde fået en fornuftig og korrekt vejledning om, hvordan han kunne dokumentere retten til befordringstilskud for rejser mellem kursusstedet og Cameroon.

AUBs genvurdering af klagerne

AUB har i breve af 21. februar 2020 genvurderet og fastholdt afgørelserne om befordringstilskud af 30. juli og 10. december 2019.

Partshøring

Klager er den 21. februar 2020 blevet hørt over AUBs genvurderinger af afgørelserne og har ikke indsendt yderligere bemærkninger.

Ankenævnets begrundelse

De påklagede afgørelser er truffet i medfør af bekendtgørelse nr. 1797 af 27. december 2018 om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Ifølge bekendtgørelsens § 1, stk. 1, kan uddannelsesdeltagere, "der har reel og faktisk beskæftigelse i Danmark som lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende", bl.a. opnå tilskud til befordring ved deltagelse i uddannelse omfattet af bekendtgørelsen. Beskæftigelse efter § 1, stk. 1, "skal foregå i en fysisk eller juridisk persons virksomhed eller i egen virksomhed, der udøves fra fast forretningssted i Danmark eller i en anden persons private husholdning i Danmark", og beskæftigelsen "kan kun betragtes som reel og faktisk, hvis uddannelsesdeltageren ud over deltagelsen i uddannelsen skal præstere ydelser eller udøve aktivitet, der normalt henhører under arbejdsmarkedet, i virksomheden", jf. bekendtgørelsens § 2.

Om tilskud til befordring er det i bekendtgørelsens § 9, stk. 2 og 3, bestemt, at uddannelsesdeltageren har ret til tilskud til daglig befordring mellem bopæl og undervisningssted for de kilometer, der ligger ud over de første 24 km, dog højst for 576 km pr. dag, at der ikke kan opnås tilskud til daglig befordring, hvis uddannelsesdeltageren er indkvarteret under uddannelsen, og at uddannelsesdeltageren, hvis denne er indkvarteret under uddannelsen, har ret til tilskud til befordring ved uddannelsens begyndelse og afslutning, på søgnehelligdage og i weekender, hvilket tilskud ydes for afstanden mellem uddannelsesdeltagerens bopæl og undervisningsstedet. Ifølge bekendtgørelsens § 9, stk. 5, fastsættes befordringstilskud således, at det følger kilometersatsen for fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads over 120 km pr. arbejdsdag, som fastsættes for hvert år af Skatterådet efter ligningslovens § 9 C.

Det følger af disse regler om tilskud til befordring, at fastsættelse af tilskud til befordring forudsætter oplysning om, hvor uddannelsesdeltageren har sin bopæl.

Klager har oplyst, at han har fast bopæl i Douala i Cameroon, og han har indsendt papirer til angivelse af rejse fra Tel Aviv til København den 22. januar 2019, rejse fra Paris via Bruxelles til Douala den 16. marts 2019 og rejse fra Douala via Bruxelles til Paris den 22. maj 2019. Folkeregisteret indeholder oplysning om, at klager er udrejst af Danmark.

Klager har ikke med disse oplysninger dokumenteret eller sandsynliggjort, at han har fast bopæl i Douala i Cameroon, hvorved bemærkes, at en registrering i CPR-registeret om, at klager er udrejst af Danmark, ikke i sig selv udgør fornøden dokumentation vedrørende bolig i relation til beskæftigelse i Danmark i en virksomhed, der udøves fra fast forretningssted i Danmark eller i en anden persons private husholdning i Danmark.

Betingelserne for befordringstilskud efter bekendtgørelsens § 9, stk. 3, findes herefter ikke at være opfyldt, og klager er derfor ikke berettiget til befordringstilskud i forbindelse med deltagelsen i de fem kurser, som sagen angår.

På denne baggrund ændrer Ankenævnet AUBs afgørelser af 30. juni 2019 om befordringstilskud som fastholdt af AUB ved afgørelser af 21. februar 2020, således at klager ikke er berettiget til befordringstilskud i forbindelse med kurser i perioderne 5.-28. februar 2019, 17.-21. juni 2019, 24.-28. juni 2019, 14.-18. oktober 2019 og 21.-25. oktober 2019. Ankenævnet bemærker, at der ikke hermed er taget stilling til, om udbetalt tilskud til befordring kan kræves tilbagebetalt af klager.

Endvidere stadfæster Ankenævnet AUBs afgørelser af 10. december 2019 om befordringstilskud som fastholdt af AUB ved afgørelse af 21. februar 2020, hvorefter klager ikke er berettiget til befordringstilskud i forbindelse med kurser i perioderne 14.-18. oktober 2019 og 21.-25. oktober 2019.

Ankenævnet bemærker, at det, som klager har anført om manglende vejledning om dokumentation af flyrejser og mangelfuld begrundelse, ikke kan føre til et andet resultat.