Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2020-29 / 22-07-2020

Afgørelse vedrørende klage fra xx over afgørelse af 4. november 2019 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Ankenævnet stadfæster AUBs afgørelse af 4. november 2014, hvorefter xx ikke kan få udbetalt økonomisk støtte til hjemrejse i forbindelse med praktik i udlandet, da ansøgningsfristen er overskredet.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen, Steen Müntzberg og Henrik Rothe har deltaget i sagens behandling.

Klagen

I klagen af 22. november 2019 anfører klager, at hun købte flybilletten den 6. juni 2019 til hjemrejse den 13. september 2019. Hun har fået oplyst, at fristen først begyndte at løbe, når billetten blev brugt. Hun har søgt om støtte i oktober måned og har derfor overholdt ansøgningsfristen.

AUBs udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 11. marts 2020 genvurderet sagen og fastholdt sin afgørelse. AUB har anført, at klager den 28. oktober 2019 ansøgte om rejsehjælp til rejsen til Danmark i forbindelse med afslutningen af praktikophold i Irland. Ansøgningen var vedlagt kopi af kvitteringen for flyrejsen fra Irland til Danmark, som var betalt den 6. juni 2019.
Det følger af § 21, stk. 2, i bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, at ansøgning om økonomisk støtte skal ind-sendes til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag senest 4 måneder efter, at eleven har afholdt den tilskudsberettigede udgift.
Denne ansøgningsfrist er også oplyst i ansøgningsblanketten, hvori det er anført:
”Ansøgningen skal sendes til AUB senest 4 måneder efter, at dine udgifter har været afholdt”.
Fristen for at ansøge om økonomisk tilskud er således overskredet.
Ifølge bekendtgørelsens § 21, stk. 4, kan Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag dog i særlige tilfælde forlænge fristen i op til 2 måneder.
Klager har anført, at hun er blevet oplyst om, at tidsfristen startede, når billetten blev brugt. Det fremgår ikke, hvem der har oplyst dette.
AUB finder, at der ikke foreligger sådanne særlige omstændigheder, som kan begrunde en forlængelse af fristen i op til 2 måneder efter bekendtgørelsens § 21, stk. 4. AUB har herved lagt vægt på, at ansøgningsfristen fremgår af ansøgningsblanketten. Heraf fremgår det også, at fristen løber fra afholdelse af udgiften. Det forhold, at en unavngiven kilde har oplyst, at ansøgningsfristen løb fra tidspunktet for rejsen, kan ikke føre til et andet resultat.

Partshøring

Klager er den 11. marts 2020 blevet hørt over AUB’s genvurdering af afgørelsen og har ikke indsendt yderligere bemærkninger.

Ankenævnets begrundelse

Efter § 21, stk. 2, i bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag skal ansøgning om økonomisk støtte indsendes til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag senest 4 måneder efter, at eleven har afholdt den tilskudsberettigede udgift. Dette fremgår tillige af ansøgningsblanketten.
Af de grunde, som AUB har anført, tiltræder Ankenævnet, at det i forhold til lovens ansøgningsfrist var for sent, da klager henvendte sig til AUB den 28. oktober 2019 vedrørende støtte til rejseudgif-ter afholdt den 6. juni 2019.


Ankenævnet stadfæster herefter AUBs afgørelse.