Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2020-30 / 22-07-2020

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 4. marts 2020 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet stadfæster ATP's afgørelse af 4. marts 2020, hvorefter XX (heref ter klager) får afslag på at få ATP Livslang Pension udbetalt før tid.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Steen Müntzberg og Henrik Rothe har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Klager har klaget over ATP's afgørelse ved telefonisk henvendelse den 11. marts 2020 til Kommune og ved mail af den 17. marts 2020 til Ankestyrelsen. Klagerne er videresendt til Ankenævnet.

ATPs udtalelse i anledning af klagen

ATP har i en udtalelse af den 8. april 2020 fastholdt sin afgørelse, hvorefter klager først kan få udbetalt ATP Livslang Pension, når han når folkepensionsalderen, jf. ATP-lovens § 9, stk. 1.

ATP henviser til, at det følger af ATP-lovens§ 9, stk. 1, 1. pkt. at "Tillægspension i form af egenpension udbetales månedsvis forud fra den 1. i måneden efter opnået folkepensionsalder."

ATP-loven rummer ingen dispensationsmuligheder i denne henseende.

ATP henviser endvidere til, at ovenstående regel alene er et alderskriterium og ikke et krav om, at man skal modtage dansk folkepension for at være berettiget til udbetaling fra ATP Livslang Pension. Modtagelse af øvrige sociale sikringspensioner udgør således hverken en betingelse for eller en berettigelse til at modtage udbetaling fra ATP Livslang Pension.

ATP oplyser, at pensionsalderen reguleres i pensionsloven, og at det fremgår af denne lovs § 1 a, stk. 1, nr. 6, at klagers folkepensionsalder efter den nuværende lovgivning er 68 år. I forlængelse heraf bemærker ATP, at folkepensionsalderen kan forventes forhøjet, hvis den gennemsnitlige levetid forlænges, jf. pensionslovens § 1 a, stk. 3.

ATP anfører i udtalelsen, at klager er født i 1984 og dermed endnu ikke har nået sin folkepensionsalder. Det faktum, at klager modtager førtidspension, ændrer ikke på, at hans folkepensionsalder på nuværende tidspunkt er 68 år, og indebærer derfor ikke, at pensionen kan udbetales tidligere end ellers.

Samlet er det derfor ATP’s opfattelse, at der med rette er givet afslag på udbetaling af ATP Livslang Pension til klager, og afgørelsen af 4. marts 2020 fastholdes således.

Partshøring

ATP’s udtalelse er sendt i partshøring hos klager, der har afgivet sit partshøringssvar mundtligt til Ankenævnets sekretariat ved telefonsamtale den 5. maj 2020. Klager fastholder i partshøringssvaret, at han skal have udbetalt supplerende ATP pension nu, og anfører blandt andet, at han har været pensionist i mange år og tilhører den gamle ordning.

Ankenævnets begrundelse

Det fremgår af§ 9, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1110 af 10. oktober 2014 med senere ændringer, at tillægspension i form af egenpension udbetales efter opnået folkepensionsalder. Loven indeholder ingen mulighed for at dispensere fra denne regel, ligesom loven ikke giver mulighed for at tilbagebetale ATP-bidrag, der er indbetalt af arbejdsgiver efter lovens regler herom.

Det fremgår desuden af§ 1 a, stk. 1, nr. 6, i lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 983 af 23. september 2017 med senere ændringer, at folkepensionsalderen er 68 år for personer, der er født efter den 31. december 1962.

Idet klager er født den 19. april 1984 og således endnu ikke har nået folkepensionsalderen, har ATP ikke hjemmel til at foranledige udbetaling af klagers tillægspension.

Ankenævnet stadfæster herefter ATP's afgørelse, hvorefter klager får afslag på at få ATP Livslang Pension udbetalt før tid. Det af klager anførte kan ikke føre til et andet resultat.