Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2020-19 / 13-05-2020

Afgørelse vedrørende klage fra xx over afgørelse af 4. juni 2019 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUB’s afgørelse af 4. juni 2019, som AUB har fastholdt ved genvurdering den 22. januar 2020, hvorefter xx (herefter klager) ikke kan fritages for betaling af merbidrag på 253.355,98 kr. som ansøgt med henvisning til fire stillingsopslag i 2018.

Ankenævnets medlemmer Steen Müntzberg, Ejner K. Holst, Børge Dahl, Henrik Rothe og Lene Pagter Kristensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Klager har i klage af den 11. juni 2019 søgt om fritagelse for at betale 253.355,98 kr. for 2018.

Klager anfører, at kommunen uden held har forsøgt at rekruttere elever på kommunens egen hjemmeside og i tre forskelige lokalaviser. Dertil har klager i første halvår af 2018 haft opslag på platformen praktikpladsen.dk i en måned ad gangen. Det var ikke muligt for kommunen at søge efter elever på praktikpladsen.dk i 3 måneder før august 2018, idet samkøringen af stillingsopslag på praktikpladsen.dk med klagers rekrutteringssystem ikke var foreneligt.

Klager anfører endvidere, at der herudover er forsøgt rekruttering ved events på grundforløbene på SOSU-skolerne med henblik på at tiltrække ansøgere.

Klager oplyser, at kommunen i hele 2018 har haft ansøgere til samtale, men det har ikke været muligt at ansætte tilstrækkeligt med elever til at opfylde elevmålet for 2018. Kommunen finder det på baggrund af denne indsats uberettiget at skulle betale bidrag til Praktikplads-AUB.

AUB har den 18. juni 2019 telefonisk kontaktet kommunen v/uddannelseskonsulent xxx, der har bekræftet, at klagen skal forstås som en klage over afslag på fritagelse for merbidrag for ubesatte praktikpladser omfattet af fire stillingsopslag i 2018 på Børne- og Undervisningsministeriets centrale praktikpladsportal.

AUBs genvurdering i anledning af klagen

AUB har i brev af 22. januar 2020 fastholdt sin afgørelse af den 4. juni 2019.

AUB oplyser i genvurderingsbrevet, at Styrelsen for It og Læring (STIL) indberetter alle opslåede stillingsopslag på Børne- og Undervisningsministeriets portal, praktikpladsen.dk, til AUB. Disse indberetninger offentliggøres på AUB’s selvbetjening i forbindelse med Praktikplads-AUB, og de danner grundlag for AUB’s afgørelse om retten til fritagelse for merbidrag for ubesat praktikplads, jf. AUB-lovens § 21 b.

Det fremgår videre af brevet, at AUB har modtaget følgende oplysninger om stillingsopslag, der blev offentliggjort af klager på praktikpladsen.dk i 2018:

• Stillingsopslaget ”Social- og sundhedsassistentelever august 2018”, er offentliggjort på praktikpladsen.dk den 9. april 2018 med ansøgningsfrist den 6. maj 2018.
• Stillingsopslaget ”Social- og sundhedsassistentelever august 2018”, er offentliggjort på praktikpladsen.dk den 9. april 2018 med ansøgningsfrist den 6. maj 2018.
• Stillingsopslaget ”Social- og sundhedshjælperelever januar 2019”, er offentliggjort på praktikpladsen.dk den 17. september 2018 med ansøgningsfrist den 21. oktober 2018.
• Stillingsopslaget ”Pædagogiske assistentelever jan 2019”, er offentliggjort på praktikpladsen.dk den 17. september 2018 med ansøgningsfrist den 21. oktober 2018.

Da ingen af de fire opslag har ligget synligt og aktuelt på praktikpladsen.dk i mere end 3 måneder, er det ikke muligt at ansøge om fritagelse for merbidrag for disse opslag i AUB’s selvbetjening. AUB har derfor givet afslag på fritagelse for merbidrag, og afgørelsen for de enkelte opslag fremgår af selvbetjeningen.

En repræsentant for klager har henholdsvis den 15. og 21. maj 2019 været logget ind på AUB´s selvbetjeningsløsning og har tilkendegivet at have læst afgørelserne vedrørende stillingsopslagene ”Social- og sundhedshjælperelever januar 2019” og ”Pædagogisk assistentelever jan 2019”.

AUB henviser til, at det følger af § 21 b, stk. 1, i lov om AUB, at en arbejdsgiver, der skal betale merbidrag efter § 21 a, stk. 2, efter ansøgning til AUB kan fritages for at betale merbidrag. Fritagelsen kan ske for den periode, hvor arbejdsgiveren har søgt en elev via et synligt og aktuelt opslag på Undervisningsministeriets centrale praktikpladsportal uden at indgå en uddannelsesaftale. En arbejdsgiver kan dog ikke ansøge om fritagelse for at betale merbidrag for en periode med en varighed af mindre end 3 måneder, jf. § 21 b, stk. 2, 3. pkt., og stk. 3.

AUB henviser desuden til, at følgende fremgår af ”bemærkningerne til L 104 Lov om ændring af lov om AUB m.fl.” (der er tale om uddrag af bemærkningerne til § 1, nr. 18 (forslag til nyaffattelse af AUB-lovens § 21 b) i lovforslag L 104 (forslag til ændring af bl.a. AUB-loven) fremsat 15. november 2018):

”Med Undervisningsministeriets centrale praktikpladsportal menes ministeriets til enhver tid værende centrale praktikpladsportal. Det følger af § 112, stk. 1, 1. pkt., i bekendtgørelse nr. 286 af 18. april 2018 om erhvervsuddannelser, at Undervisningsministeriet til brug for elever og virksomheder driver det elektroniske mødested praktikpladsen.dk. Praktikpladsen.dk anvendes af elever til at søge praktikplads og af virksomheder til at søge elever. Styrelsen for It og Læring er databehandler for praktikpladsen.dk, mens skolerne er dataansvarlige. …

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag vil til brug for administrationen af den foreslåede ordning indhente alle stillingsopslag fra praktikpladsen.dk fra Styrelsen for It og Læring, når ansøgningsfristen for opslaget er overskredet (dvs. opslaget er udløbet), eller opslaget er taget ned af virksomheden, og dermed ikke længere kan ændres af den enkelte arbejdsgiver. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag vil offentliggøre alle arbejdsgiverens egne stillingsopslag i selvbetjeningsløsningen for arbejdsgiveren. Det vil dog alene være muligt for arbejdsgiveren at søge om fritagelse for merbidrag for en periode på mere end 3 måneder, jf. neden for det foreslåede § 21 b, stk. 2, 3. pkt..

De 3 måneder regnes som 90 kalenderdage.”

AUB oplyser, at på denne baggrund administreres fritagelse for merbidrag ved ubesat praktikplads ved, at AUB fra STIL modtager oplysning om de opslåede stillinger på praktikpladsen.dk, og disse opslag udstilles på AUB’s selvbetjening. Her fremgår ud over detaljer om stillingsopslaget også, om det enkelte opslag ud fra disse detaljer er vurderet at give arbejdsgiver mulighed for at ansøge om fritagelse for merbidrag, ligesom arbejdsgiver kan vælge at se AUB’s afgørelse i tekst.

AUB henviser til, at AUB i vurderingen af det enkelte stillingsopslag ikke kan inddrage oplysninger om rekrutteringsforsøg ved stillingsopslag på andre portaler, medier eller ved events. Klagers rekrutteringsforsøg via andre kanaler end ved opslag på praktikpladsen.dk kan derfor ikke ændre AUB´s afgørelse.

AUB har indhentet oplysninger hos STIL om de opslag, klager har haft på praktikpladsen.dk i 2018. Ud fra oplysningerne fra STIL har AUB beregnet det antal dage, hvor klagers opslag har været synlige på praktikpladsen.dk. Denne beregning har vist, at klagers stillingsopslag på praktikpladsen.dk i 2018 hver har været synlige i ca. en måned. Dermed er kravet om, at stillingsopslagene skal have været synlige på praktikpladsen.dk i mindst 90 kalenderdage, ikke opfyldt. Det indebærer, at klager ikke kan søge om fritagelse for merbidrag på grundlag af disse opslag.

AUB finder ikke, at det forhold, at det ikke var muligt for kommunen at søge efter elever i 3 måneder før august 2018, fordi samkøring af stillingsopslag mellem kommunens rekrutteringssystem og praktikpladsen.dk ikke var forenelig, kan føre til en ændret vurdering. AUB bemærker i den forbindelse, at de pågældende vanskeligheder må skyldes den måde, som klager konkret valgte at oprette opslagene på, da AUB´s oplysninger fra STIL viser, at der findes andre arbejdsgivere, som har haft stillingsopslag, der har været offentliggjort i løbet af 1. halvår af 2018 og har været synlige og aktive på praktikpladsen.dk i en sammenhængende periode, der udgør mindst 90 kalenderdage.

For arbejdsgivere, som har haft synlige og aktuelle stillingsopslag på praktikpladsen.dk i mindst 90 kalenderdage, kan AUB give fritagelse for merbidrag, hvis arbejdsgiverne opfylder en af flere yderligere betingelser, jf. § 21 b, stk. 4 og 5, herunder bl.a. udbuddet af elever og antallet af ansøgere. I tilfælde som det konkrete, hvor stillingsopslagene ikke opfylder det grundlæggende krav om at have været synlige og aktuelle i mindst 90 dage, finder AUB ikke, at disse yderligere betingelser er relevante. Klagers oplysninger om antal ansøgere mv. har således ikke betydning for sagen.

AUB henviser afslutningsvis til, at AUB ikke har hjemmel til at dispensere fra lovens krav.

På den baggrund fastholder AUB, at der ikke er grundlag for at give fritagelse for merbidraget for 2018 på grundlag af de pågældende opslag.

Partshøring

Klager er den 22. januar 2020 blevet hørt over AUB’s genvurdering af afgørelsen og har ikke indsendt yderligere bemærkninger.

Ankenævnets begrundelse

Efter AUB-lovens § 21 a, stk. 1, skal alle arbejdsgivere, der er omfattet af loven, betale et årligt merbidrag til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til dækning af forskellige udgifter i medfør af praktikpladsordningen.

Alle arbejdsgivere, der har haft mere end 1 fuldtidsansat erhvervsuddannet medarbejder ansat i året forud for bidragsåret, er omfattet af Praktikplads-AUB-ordningen, og merbidraget skal betales, hvis en arbejdsgivers uddannelsesratio er lavere end arbejdsgiverens måluddannelsesratio, jf. § 21 a, stk. 2.

Ifølge lovens § 21 b, stk. 1, kan en arbejdsgiver, som opfylder betingelsen i § 21 a, stk. 2, efter ansøgning til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag fritages for at betale merbidrag efter § 21 a, stk. 1, for den periode, hvor arbejdsgiveren har søgt en elev via et synligt og aktuelt opslag på Børne- og Undervisningsministeriets centrale praktikpladsportal uden at indgå en uddannelsesaftale, jf. § 21 b, stk. 2-5. Der kan efter § 21 b, stk. 3, 1. pkt., alene ske fritagelse for merbidrag svarende til den periode, hvor opslaget har været synligt og aktuelt på praktikpladsportalen.

Efter § 21 b, stk. 2, 3. pkt., kan en arbejdsgiver ikke ansøge om at fritages for at betale merbidrag for en periode efter stk. 3 med en varighed af mindre end 3 måneder.

AUB-lovens § 21 b blev nyaffattet ved lov nr. 1737 af 27. december 2018, jf. lovens § 1, nr. 23, som svarer til § 1, nr. 18, i lovforslaget til ændringsloven. Af bemærkningerne hertil fremgår, at nyaffattelsen i hovedsagen indebærer en præcisering og kodificering af gældende ret. Af ændringslovens § 5, stk. 6, fremgår, at bl.a. § 21 b, stk. 1-3, har virkning for stillingsopslag, som er opslået den 1. januar 2018 eller senere.

AUB-loven giver ikke mulighed for at fritage eller dispensere fra reglerne om Praktikplads-AUB med henvisning til, at egne it-systemer ikke har kunne sammenkøres med praktikpladsportalen, og at man derfor har anvendt andre rekrutteringskanaler.

AUB har oplyst til sagen, at klagers stillingsopslag på praktikpladsen.dk i 2018 hver har været synlige i ca. en måned. Dette er bekræftet af klager i klagen af 11. juli 2019.

Da klagers stillingsopslag i 2018 således har været synlige på praktikpladsportalen i mindre end 3 måneder, kan klager ikke ansøge om fritagelse for at betale merbidrag.

Ankenævnet stadfæster derfor AUBs afgørelse af 4. juni 2019, hvorefter klager ikke kan fritages for merbidrag på grund af ubesatte praktikpladser i 2018. Det af klager anførte kan ikke føre til et andet resultat.