Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2019-40 / 18-06-2020

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 3. februar 2020 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension

Ankenævnet stadfæster ATP's afgørelse af 3. februar 2020, hvorefter ATP ikke har mulighed for at tage stilling til, om der skulle have været indberettet og registreret ATP-bidrag for klager for perioden august 1967 til februar 1972, ud over de 43,20 kr. som er indberettet i 1969, da klager ikke har henvendt sig til ATP før udløbet af indsigelsesfristerne i ATP-loven, jf. denne lovs § 36, stk. 1.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Klager har i mail af 19. februar 2020 anført, at han i 1968-1971 arbejdede fuld tid i to forskellige virksomheder i By. Derfor undrer det ham, at der kun er indbetalt 43,20 kr. i ATP-bidrag i 1969, og at dette synes at være fra en virksomhed, som han ikke har været ansat i. Han oplyser, at han siden har skiftet navn, og at det måske kan forklare fejlen.

ATPs udtalelse i anledning af klagen

ATP har i brev af 3. april 2020 fastholdt sin afgørelse af 3. februar 2020. Det fremgår heraf, at ATP på baggrund af klagers cpr-nummer har undersøgt, hvilke bidrag der måtte være blevet indberettet i perioden 1967-1972. For perioden 1967-1968, hvor indberetninger ikke var knyttet til cpr-nummer, har ATP tillige undersøgt, om der måtte være indbetalinger, som ikke er registreret under den konkrete persons cpr-nummer, såkaldt ”ukoblede bidrag”. Dette ses ikke at være tilfældet.

ATP har således kun registreret bidrag på 43,20 kr. i 1969 til klager. Det har ikke været muligt at finde yderligere oplysninger om den arbejdsgiver, der har indbetalt bidraget, herunder hvorfor der er registreret indbetaling, når klager ikke mener at have været ansat hos arbejdsgiveren.

Medlemmer af ATP kan gøre indsigelse over registrerede ATP-bidrag eller manglende indbetaling af bidrag, hvis medlemmet henvender til ATP inden udløbet af de lovbestemte frister på henholdsvis 3 og 5 år, jf. ATP-lovens § 36, stk. 1. 

Da klager først har henvendt til ATP i 2019 vedrørende indbetalinger for perioden 1967-1972, er fristerne på henholdsvis 3 og 5 år for at gøre indsigelse over ATP-bidrag for disse år udløbet.

ATP har derfor ikke mulighed for at tage stilling til, om der skulle have været indberettet, indbetalt og registreret ATP-bidrag for perioden 1967-1972 ud over det allerede registrerede bidrag fra 1969 på 43,20 kr.

Ankenævnets begrundelse

Efter ATP-lovens § 36, stk. 1, 1. pkt., kan indsigelse mod størrelsen af de bidrag, der er konteret for et medlem, ikke fremsættes, når der er forløbet 3 år efter modtagelsen af kontoudskrift fra ATP vedrørende bidraget. I andre tilfælde kan indsigelse ikke fremsættes, når der er forløbet 5 år fra det tidspunkt, hvor et eventuelt bidrag skulle være indbetalt til ATP, jf. ATP-lovens § 36, stk. 1, 2. pkt.

Af de grunde, som ATP har anført, tiltræder Ankenævnet, at det i forhold til lovens indsigelsesfrister var for sent, da klager henvendte sig til ATP ved brev af 8. august 2019 vedrørende indbetaling af ATP-bidrag for perioden 1967-1972.

Ankenævnet stadfæster herefter ATPs afgørelse.