Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2020-79 / 26-08-2021

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 28. oktober 2020 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet ophæver AUB’s afgørelse af 28. oktober 2020, som AUB har fastholdt ved genvurdering den 7. december 2020. Ankenævnets afgørelse betyder, at XX (herefter klager) ikke skal tilbagebetale et beløb på […] kr., som han har fået udbetalt for sin deltagelse fra den […] i kurset […].

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen, Steen Müntzberg og Henrik Rothe har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Klager har i mails af 7. november og 16. december 2020 anført, at han mener at være fuld berettiget til VEU-godtgørelse, da han ikke har modtaget løn eller dagpenge i kursusperioden og ikke vidste, at han var ansat i løntilskud. Klager mener således at have været i god tro.

Sagsforløb

Sagen vedrører klagers deltagelse i et […]-kursus ved uddannelsescenter […] i perioden […].

AUB traf den 24. august 2020 følgende afgørelse:
”Vi skriver til dig, fordi du får VEU-godtgørelse for kurset […].

Du får følgende beløb:

VEU-godtgørelse: […] kr.

Pengene udbetales om 2-4 hverdage til din Nemkonto.

Du får pengene udbetalt nu ud fra en forudsætning om, at du har ret til at få
VEU-godtgørelse. Hvis det senere viser sig, at du alligevel ikke har ret til det, kan det
betyde, at du skal betale penge tilbage.”

AUB ændrede sin afgørelse ved afgørelse af 28. oktober 2020, hvori er anført følgende:
”Du skal betale VEU-godtgørelse tilbage

Vi skriver til dig, fordi du får VEU-godtgørelse for kurset […].

Vi har fået nye oplysninger om dit kursus, som betyder, at du skal betale penge tilbage.

Resultat af beregning:

VEU-godtgørelse: -[…] kr.”

Klager klagede ved mail af 7. november 2020 over afgørelsen om tilbagebetaling. Klagen var vedlagt et brev af 20. oktober 2020 fra […] Kommunes Jobcenter til klageren, hvori var anført bl.a. følgende:
”Du har den 18. oktober 2020 klaget til borgmesteren over sagsbehandlingen i forbindelse med betalingen af et kursusforløb. …

Det fremgår af din klage, at du er påbegyndt ansættelse med løntilskud ved […] den […], og at du i perioden […] deltager i et kursus ved […], jf. aftale med Jobcenter […].

Du har søgt VEU-godtgørelse i kursusperioden, idet du ikke har modtaget løn fra din arbejdsgiver under forløbet, og har modtaget en faktura på kr. […] fra […]. …

Jobcenter […] kan ikke betale en faktura udstedt i dit navn, og kan ej heller vælge at betale det lave tilmeldingsgebyr, som man som selvbetaler eller arbejdsgiver skal betale for kurset. Jobcentret er underlagt krav om at betale den fulde takst jf. "Lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats mv" nr. 598 af 16. maj 2019.

Jobcenter […] er fortsat indforstået med at betale det fulde beløb for uddannelsen, idet dette fremgår af ”Min plan” og vurderes at understøtte din fastholdelse på arbejdsmarkedet.”

Klager anførte i sin klage, at han i kursusperioden hverken havde modtaget løn eller understøttelse fra kommunen, og at han med henvisning til brevet fra kommunens jobcenter mente at være berettiget til den modtagne støtte.

AUB har i genvurderingen af 7. december 2020 fastholdt sin afgørelse af 28. oktober 2020. Af AUB’s genvurdering fremgår bl.a. følgende:
”Sagsfremstilling

Vi har den 3. december 2020 været i telefonisk kontakt med din sagsbehandler i […] Kommune. Din sagsbehandler har bekræftet, at du fra den […] til og med […] har været ansat med løntilskud hos […]. Din sagsbehandler har således bekræftet, at din arbejdsgiver har modtaget tilskud til din løn i denne periode efter de almindelige løntilskudsregler. Din sagsbehandler oplyste, at du har været i ordinær beskæftigelse hos […] fra […].

Begrundelse

Det følger af § 1, stk. 2 i bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, at det for lønmodtagere er ”en betingelse for at opnå godtgørelse og tilskud til befordring, at arbejdsgiveren ikke modtager offentlige ydelser som tilskud til pågældendes løn, dog undtaget tilskud i forbindelse med fleksjob.”

Det fremgår af brevet af 20. oktober 2020 fra jobcenterchefen i […] Kommune, at du den […] påbegyndte ansættelse med løntilskud hos […]. Dette er også bekræftet af din sagsbehandler i […] Kommune ved telefonsamtale den […], hvor det blev oplyst, at du var ansat med løntilskud fra den […] til og med […], hvorefter du har været i ordinær beskæftigelse.

Du opfylder derfor ikke betingelsen i bekendtgørelsens § 1, stk. 2, og du er derfor ikke berettiget til VEU-godtgørelse.

Det forhold, at […] Kommune har meddelt dig, at du er berettiget til VEU-godtgørelse kan ikke føre til en ændret vurdering.

Vi bemærker i den forbindelse, at det er AUB, der varetager administration af VEU-godtgørelse og befordringstilskud og ikke kommunerne. Dette følger af § 1, stk. 3, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Det forhold, at du har anført, at det må være et mellemværende mellem […] Kommune og AUB, hvordan sagen skal håndteres, kan heller ikke føre til en ændret vurdering.

Vi lægger i den forbindelse vægt på, at […] Kommune ikke er part i sagen, da det er dig, der har søgt om VEU-godtgørelse, og AUB har derfor udbetalt VEU-godtgørelsen til dig og kan derfor også kræve, at du tilbagebetaler det modtagne beløb, da du ikke opfylder betingelserne for at få VEU-godtgørelse.

I forbindelse med ansøgningen om VEU-godtgørelse blev du præsenteret for denne pop-up:

Vi lægger derfor vægt på, at du allerede ved ansøgningen blev gjort opmærksom på reglen om, at du ikke kan få VEU-godtgørelse, hvis din arbejdsgiver modtager tilskud til din løn.
Det fremgik af vores afgørelse af 24. august 2020 om udbetaling af VEU-godtgørelse, at du fik pengene udbetalt ud fra en forudsætning om, at du var berettiget til VEU-godtgørelse, men at du skulle tilbagebetale pengene, hvis det senere skulle vise sig, at du alligevel ikke var berettiget til VEU-godtgørelse.

Det følger af § 16, stk. 1 i lov om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, at kursisten skal betale det modtagne beløb tilbage, ”hvis den pågældende har afgivet urigtige eller mangelfulde oplysninger, ikke har korrigeret fejlagtige oplysninger ved udbetalingen eller har fortiet omstændigheder, som er af betydning for retten til godtgørelse eller tilskud, eller hvis den pågældende i øvrigt indså eller burde have indset, at modtagelse af beløbet var uberettiget.

Vi lægger vægt på, at du ikke i forbindelse med ansøgningen om VEU-godtgørelse eller ved udbetalingen af VEU-godtgørelse har oplyst, at du var ansat med løntilskud hos […].

Vi vurderer på baggrund af ovenstående, at du har fortiet omstændigheder, som er af betydning for din ret til godtgørelse og at du burde have indset, at du ikke var berettiget til at få VEU-godtgørelse.

På baggrund af ovenstående fastholder vi vores afgørelse af 28. oktober 2020 om tilbagebetaling af VEU-godtgørelse på […] kr.”

Den 10. december 2020 skrev […], […], følgende i et brev til klageren:
”Løntilskud i forbindelse med […]-kursus arrangeret af […] Kommune

Hej […],

Jeg forstår at du og […] Kommune har en uenighed omkring aflønning i den periode kommunen havde sendt dig på kursus.

Det er jeg ked af og vil her beskrive den aftale der blev lavet med […] fra […] jobcenter.

Det blev oplyst af […], at vi skulle søge om 3 måneders løntilskud via Vitas, og for at gøre det nemmest skulle vi søge fra […] september selvom du blev ansat hos os […].

Da kommunen havde arrangeret dit […]-kursus med start […], blev vi enige om at vi IKKE skulle søge Nem refusion om løntilskud under dit kursus […], så skulle du modtage dagpenge i den periode.

Vi har derfor søgt og modtaget løntilskud for følgende periode:
[…]

Som det fremgår, har vi ikke modtaget løntilskud og ej heller udbetalt dig løn for de 7 arbejdsdage. Derfor står vi uforstående overfor at du ikke kan få udbetalt dagpenge for perioden - det var klart en aftale.”

Klager har i sin e-mail af 16. december 2020 protesteret mod, at klager skulle have fortiet oplysninger om løntilskud. Klager anfører i e-mailen, at klager først flere uger efter at have søgt om VEU-tilskud blev klar over, at klager var i et job med løntilskud. Klager anfører videre med henvisning til udtalelsen fra arbejdsgiveren i brevet af 10. december 2020, at der ikke blev ydet noget løntilskud i kursusperioden.

AUB har den 4. maj 2021 udtalt følgende:
”Svar på høring over bemærkninger fra klager

AUB’s bemærkninger til brev fra […] af 10. december 2020

AUB kan oplyse, at AUB den 28. april 2021 anmodede […] Kommune om at fremsende dokumentation for udbetalinger af løntilskud til […] vedr. […], født den […].

[…] Kommune har den 29. april 2021 bekræftet, at de oplysninger om udbetaling af løntilskud for uge […], som […] har oplyst i brev af 10. december 2020, er korrekte. […] Kommune har i den forbindelse oplyst, at de i øjeblikket har problemer med at sende sikker post, hvorfor kommunen ikke har fremsendt dokumentation for udbetalingerne.

Det fremgår af brevet af 10. december 2020, at […] ikke har betalt løn til klager under kursusperioden fra den […], og at […] ej heller har søgt eller modtaget løntilskud for klager under kursusperioden.

AUB vurderer imidlertid, at dette ikke ændrer ved, at klager er ansat i en løntilskudsstilling, og dermed er at betragte som ledig, og at klager derfor ikke er omfattet af personkredsen i kapitel 1 i bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. nærmere § 1, stk. 2. AUB bemærker i den forbindelse, at det fremgår af brevet fra […], at […] Kommune havde oplyst, at […] skulle søge 3 måneders løntilskud fra […] til […]. Dette fremgår ligeledes af brev af 20. oktober 2020 fra jobcenterchef i […] Kommune […], som indgår i sagens akter. AUB bemærker endvidere, at […] Kommune den 3. december 2020 oplyste telefonisk til AUB, at klager var i ordinær beskæftigelse hos […] fra […].

AUB finder, at en eventuel løn- eller dagpengeudbetaling til klager er et mellemværende mellem […] Kommune og […].

AUB’s bemærkninger til klagers bemærkninger af 16. december 2020

Klager oplyser, at han først blev bekendt med, at han var ansat i en løntilskudsstilling flere uger efter, at han var påbegyndt stillingen.

AUB har på baggrund heraf indhentet oplysninger fra […] Kommune. Kommunen har den 3. maj 2021 fremsendt kopi af et samtalenotat af 26. juni 2020 mellem klager og dennes sagsbehandler i […] Kommune. Følgende fremgår af notatet: ”Du fortæller du har fået job på […] i […] på deres lager. Det er aftalt at du tager […]certifikat fra […] og er ansat fra […] dog i privat løntilskud i de første 3 måneder. Du glæder dig til jobbet og synes det er rigtig fint med kort transport.”

AUB finder det ikke sandsynliggjort, at klager ikke har været bekendt med, at han var ansat i en løntilskudsstilling. AUB lægger i den forbindelse vægt på, at det fremgår af samtalenotat af 26. juni 2020, at klager og dennes sagsbehandler i […] Kommune har talt om, at klager er ansat i privat løntilskud i de første 3 måneder af ansættelsen.

AUB finder således fortsat, at betingelserne for at tilbagesøge VEU-godtgørelse for klagers deltagelse i kurset […] i perioden fra den […] til den […], er opfyldte.”

Klager har hertil i brev af 20. maj 2021 fastholdt, at han først fik kendskab til løntilskud flere uger efter at være blevet ansat, og i øvrigt anført, at […]-kurset var noget, som kommunen arrangerede på egen hånd, efter at han var blevet ansat.

AUB har den 23. juni 2021 supplerende anført følgende:
”Supplerende bemærkninger

Ankenævnet for ATP m.m. har den 23. juni 2021 fremsendt en anmodning om supplerende bemærkninger i sagen vedrørende […], jeres j.nr. 2020-79.

AUB har den 22. juni 2021 videresendt en mail fra […] Kommune af samme dato til Ankenævnet for ATP m.m. med oplysninger om udbetaling af løntilskud til […]s arbejdsgiver, […].

Ankenævnet anmoder om at få oplyst, hvoraf det fremgår, at kommunen har udbetalt løntilskud i perioden før og efter kurset, men ikke i selve ugen, hvor kurset lå. Ankenævnet anmoder AUB om at forholde sig til, om man kan få VEU-godtgørelse, hvis kommunen ikke har udbetalt løntilskud, eller om det er ansættelsen, der er afgørende og ikke selve udbetalingen.
På baggrund af Ankenævnets anmodning har AUB den 23. juni 2021 anmodet […] Kommune om at indsende oplysninger om løntilskud på ugebasis eller anden form for dokumentation på, om der er udbetalt løntilskud i kursusperioden fra den […].

[…] Kommune har den 23. juni 2021 fremsendt vedlagte mail med lønseddel for […], anmodning af 11. august 2020 om løntilskud fra klagers arbejdsgiver, og et skema med beregning af løntilskud.

AUB kan oplyse, at vi har lagt til grund, at klager er ansat i en løntilskudsstilling hos […] i perioden fra den […] til den […].

AUB har i den forbindelse lagt vægt på, at det fremgår af brevet af 20. oktober 2020 fra jobcenterchefen i […] Kommune til klager, at klager er påbegyndt ansættelse med løntilskud ved […] den […]. Ligeledes fremgår det af samtalenotat af 26. juni 2020 vedr. samtale mellem […] Kommune og klager, at klager er ansat fra […] i løntilskud i de første 3 måneder. Endvidere fremgår det af brevet fra […] af 10. december 2020, at […] havde aftalt med […] Kommune, at de skulle søge om 3 måneders løntilskud fra […] til […], selvom klager blev ansat den […]. Det fremgår endvidere af brevet, at […] aftalte med […] Kommune, at de ikke skulle søge lønrefusion under kursusperioden.

[…] Kommune har ved mail af 23. juni 2021 oplyst, at de ikke har oplysninger om udbetaling af løntilskud på ugebasis.

Det fremgår imidlertid af lønsedlen fra […], at der er udbetalt løn til klager for 133 timer for […]. […] har i brevet af 10. december 2020 redegjort for, hvor mange timer, de har søgt løntilskud for i uge […], hvilket svarer til de 133 timer, som fremgår af lønsedlen, og løntilskudsbeløbet, som er udbetalt til […] for […], svarer til 133 timer (sats 81,27 kr. x 133 timer = 10.808,91 kr.). Herudover har […] Kommune den 29. april 2021 bekræftet, at de oplysninger om udbetaling af løntilskud for uge 27 til uge 31 2020, som […] har oplyst i brev af 10. december 2020 er korrekte.

AUB har på baggrund af ovenstående lagt til grund, at […] ikke har modtaget løntilskud under klagers kursusperiode fra den […].

AUB finder fortsat, at klager ikke er berettiget til VEU-godtgørelse. AUB lægger herved vægt på, at det fremgår af den nu historiske vejledning om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEJ nr. 9469 af 09/09/2013) punkt 2.2.1., at personer ”i jobtræning med løntilskud efter reglerne i kapitel 10-12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, betragtes således ikke som beskæftigede lønmodtagere i godtgørelsessammenhæng, og de har ikke mulighed for at modtage godtgørelse og tilskud til befordring.” Der er ikke udarbejdet en ny vejledning og AUB har ikke ændret praksis på dette punkt, hvorfor AUB fortsat administrerer VEU-ordningen i overensstemmelse med punkt 2.2.1. i vejledningen.

AUB kan derfor henholde sig til vores svar af 4. maj 2021 på høring over klagers bemærkninger, hvoraf det fremgik, at vi lagde til grund, at klager ikke har modtaget løn under kurset, at […] ikke har søgt om løntilskud under kursusperioden, men at klager fortsat var at betragte som ansat i en løntilskudsstilling, og at klager derfor ikke var omfattet af personkredsen i kapitel 1 i bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. nærmere § 1, stk. 2.

AUB skal beklage, at ovenstående ikke fremgik af vores genvurdering af 7. december 2020.”

Ankenævnets begrundelse

Efter VEU-lovens § 5 ydes godtgørelse for det tab af arbejdsindtægt, som kursusdeltagelse medfører. Godtgørelsen kan udbetales til kursusdeltageren, hvis denne ikke modtager sædvanlig løn fra arbejdsgiveren under uddannelsen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Det følger af § 1, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1797 af 27. december 2018 om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, at det for så vidt angår kursusdeltagere, der er lønmodtagere, er en betingelse for at opnå godtgørelse for løntab og tilskud til befordring, at arbejdsgiveren ikke modtager offentlige ydelser som tilskud til pågældendes løn, dog undtaget tilskud i forbindelse med fleksjob.

Efter det oplyste blev klager ansat hos […] mandag den […] med løntilskud fra […]. Klager deltog på grundlag af tilmelding foretaget af […] Kommune i kurset […]i perioden fra den […] til […]. Efter aftale med kommunen søgte arbejdsgiveren ikke om og modtog ikke løntilskud for kursusperioden, hvori der heller ikke blev udbetalt løn til klager.

AUB har lagt til grund, at klager, uanset aftalen mellem kommunen og arbejdsgiveren om, at der ikke skulle ansøges om eller udbetales løntilskud i kursusperioden, må anses for at have været ansat med løntilskud i kursusperioden. Ankenævnet tiltræder denne bedømmelse, og er af de grunde, som AUB har anført, enig i, at klager derfor ikke opfyldte betingelserne for at modtage den udbetalte støtte.

Det modtagne beløb kan imidlertid som anført af AUB i genvurderingen kun kræves tilbagebetalt, hvis betingelserne i § 16, stk. 1, i lov om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse er opfyldt.

AUB har vurderet, at klager har fortiet omstændigheder af betydning for hans ret til godtgørelse og burde have indset ikke at være berettiget til godtgørelse. Efter AUBs opfattelse burde klager have oplyst, at han var ansat hos […] med løntilskud.

Hertil bemærker Ankenævnet:

Kurset var som nævnt arrangeret af kommunen, som med arbejdsgiveren havde aftalt, at der ikke skulle ansøges om løntilskud i kursusperioden. Klager modtog hverken løn eller offentlige ydelser i kursusperioden, og hans arbejdsgiver modtog heller ikke løntilskud.

I den pop-up, som klager blev præsenteret for ved ansøgningen om godtgørelse, er det anført, at "Din arbejdsgiver må ikke modtage offentligt tilskud til din løn (med undtagelse af tilskud til fleksjob)".

På denne baggrund finder Ankenævnet, at der ikke er fornødent grundlag for at statuere, at klager har været i ond tro og fortiet omstændigheder, som han burde have oplyst, idet han burde have indset, at han ikke var berettiget til godtgørelse. Med aftalen mellem kommunen og arbejdsgiveren og heraf følgende manglende lønudbetaling i kursusperioden kan det ikke bebrejdes klager, at denne ikke havde forstået, at han i kursusperioden måtte anses som ansat med løntilskud og derfor ikke var berettiget til godtgørelsen på […] kr.

Ankenævnet ophæver herefter AUB's afgørelse af 28. oktober 2020 om, at klager skal tilbagebetale beløbet.