Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2020-45 / 27-10-2020

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 28. maj 2020 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension

Ankenævnet stadfæster ATP’s afgørelse af 28. maj 2020, hvorefter klager ikke kan få udbetalt noget engangsbeløb efter sin afdøde samlever, der døde den 7. maj 2020.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Steen Müntzberg og Henrik Rothe har deltaget i sagens behandling.

Klagen

XX (herefter klager) har i digital besked til ATP den 10. juni 2020 og i mail til Ankenævnet den 8. juli 2020 klaget over ATP’s afgørelse af 28. maj 2020. Klager anfører, at hendes samlever har indbetalt ATP-bidrag før 2002, og at det derfor ikke er rimeligt, at klager ikke får udbetalt et engangsbeløb. Klager og afdøde har haft samliv i 42 år. Klager henviser til, at afdøde er født efter 30. juni 1925, og at der derfor skal udbetales 35 pct. af den afdødes løbende pension, som afdøde har optjent før 2002.

ATP’s udtalelse i anledning af klagen

ATP har i brev af 9. september 2020 fastholdt sin afgørelse med henvisning til, at der ikke er indbetalt ATP-bidrag for klagers samlever efter 2002.

ATP henviser til, at der frem til den 1. januar 2002 ikke var mulighed for udbetaling til en efterlevende samlever ved et ATP-medlems død. Engangsbeløb til efterlevende samlever blev indført i 2002 og fremgår af ATP-lovens § 14 b. Det er en betingelse for udbetaling til en efterlevende samlever, at der fra den 1. januar 2002 er indbetalt bidrag til ATP i mindst 2 år, samt at indbetalingerne skal svare til mindst 2 års fulde ATP-bidrag.

Da der ikke er indbetalt ATP-bidrag for afdøde siden 1986, er betingelserne for udbetaling af engangsbeløb til klager ikke opfyldt.

Partshøring

Klager er blevet hørt over ATP’s udtalelse og har ikke afgivet yderligere bemærkninger.

Ankenævnets begrundelse

Efter § 14 b i ATP-loven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1110 af 10. oktober 2014 med senere ændringer, har efterlevende samlevere efter medlemmer af tillægspensionsordningen ret til udbetaling af et engangsbeløb ved medlemmets død. Det er blandt andet en betingelse for engangsbeløb til samlever, at afdøde siden 1. januar 2002 har været medlem af tillægspensionsordningen i sammenlagt mindst 2 år og derudover har betalt bidrag svarende til 2 årsbidrag.

ATP-lovens § 14 b blev indført ved lov nr. 332 af 16. maj 2001. Det følger af denne lovs § 2, stk. 2, at det kun er medlemsperioder og bidragsperioder, der vedrører tiden fra den 1. januar 2002, der medregnes.

Det fremgår af sagens oplysninger, at der ikke er indbetalt ATP-bidrag for afdøde siden 1986. Betingelserne i ATP-lovens § 14 b om indbetaling af bidrag svarende til 2 årsbidrag siden 1. januar 2002 er derfor ikke opfyldt, og klager har dermed ikke ret til engangsbeløb efter bestemmelsen.

Det bemærkes, at indbetaling af ATP-bidrag før den 1. januar 2002 kun har betydning for udbetaling af engangsbeløb til ægtefælle og ikke til samlever.

Ankenævnet stadfæster herefter ATP’s afgørelse.