Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2019-33 / 2020

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 27. august 2019 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet stadfæster ATPs afgørelse af 27. august 2019, hvorefter XX’s (herefter klager) pension fra ATP Livslang Pension udbetales som et kapitaliseret engangsbeløb på 30.372 kr. før afgift.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen, Steen Müntzberg og Henrik Rothe har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Klager har i brev af 24. september 2019 klaget over udbetalingen fra ATP Livslang Pension. Klager anfører i den forbindelse, at der ikke er taget højde for, at han skulle have haft udbetalt pension, fra han fyldte 65 år og nåede folkepensionsalderen.

Der klages endvidere over, at den udbetalte engangssum også omfatter fremtidige udbetalinger, idet klager ville foretrække, at disse udbetales periodisk.

Klager anfører, at han i forbindelse med sin afrejse fra Danmark i 1980 ikke blev informeret om sine pensionsrettigheder, ligesom han er af den opfattelse, at ATP kunne og skulle have kontaktet ham ikke senere end 2005. Klager finder samlet ikke, at den udbetalte engangssum dækker den ret til pension, som han har optjent i forbindelse med sin beskæftigelse i Danmark.

ATPs udtalelse i anledning af klagen

ATP har i brev af 27. november 2019 fastholdt, at klagers pension fra ATP Livslang Pension skal udbetales som et kapitaliseret engangsbeløb på 30.372 kr. før afgift, sådan som udbetaling er sket den 27. august 2019. Det er videre ATP’s afgørelse, at ATP ikke har været forpligtet til at udbetale pension til klager, før ATP modtog en anmodning herom den 10. oktober 2018. Mangelfulde oplysninger om klagers bankkonto har herefter medført, at udbetaling først er sket i august 2019.

ATP henviser i udtalelsen til, at ifølge ATP-lovens § 14 a, stk. 1, 2. pkt., udbetales pension fra ATP efter anmodning, når medlemmet bor i udlandet. Det er derfor medlemmet selv, som skal være opmærksom på at kontakte ATP for at få udbetalt sin pension.

ATP forsøger dog at kontakte medlemmer i udlandet, hvis medlemmet har efterladt en adresse hos ATP eller det danske centralregister for personoplysninger (CPR).

Om sagens forløb har ATP oplyst, at ATP den 20. december 2005 sendte et brev til klager, fordi han nåede den danske folkepensionsalder på 65 år. Det fremgik af brevet, at klager var berettiget til et engangsbeløb på 8.778 kr. før afgift på 40 pct. Brevet blev sendt til en adresse i Holland.

Den 28. oktober 2015 sendte ATP endnu et brev til Holland, da klager nærmede sig 75 år og dermed ikke længere kunne få forhøjet sin pension forhøjet yderligere på grund af senere igangsætning af udbetalingen.

Den 11. april 2016 sendte ATP endnu et brev til klagers adresse i Holland med oplysning om hans ATP-pension.

Den 24. oktober 2017 modtog ATP en mail fra International Pension (Udbetaling Danmark), fordi klagerens tidligere ægtefælle havde oplyst, at hun ikke længere var gift med klager. Derved fik ATP oplyst klagers adresse i Italien, hvortil ATP sendte et brev for at oplyse om, at der i tilfælde af hans død kunne blive udbetalt en ægtefællesum til hans nye ægtefælle. ATP bemærker i udtalelsen, at man i den forbindelse desværre ikke er opmærksom på, at klager ikke modtager pension.

Den 10. marts 2018 blev klagers adresse i Italien opdateret i CPR af en anden myndighed i Danmark, hvorefter ATP sendte et brev til klagers nye adresse om muligheden for at anmode om pension fra ATP.

Den 17. oktober 2018 modtog ATP svar fra klager; imidlertid med forkerte bankoplysninger, og ATP sendte derfor en anmodning til klager om korrekte bankoplysninger den 26. oktober 2018.

Den 3. januar 2019 modtog ATP brev fra klager med en række spørgsmål til klagers pension. Brevet indeholdt ikke de efterspurgte bankoplysninger.

Den 7. februar 2019 svarede ATP, at der var tale om et engangsbeløb på 29.993,06 kr. før afgift på 40 pct. ATP bemærker i udtalelsen, at ATP ved den lejlighed kunne have besvaret klagers spørgsmål mere præcist med udgangspunkt i klagers antagelse om efterbetaling af pension for en længere periode.

Den 17. juli 2019 rykkede ATP klager for de manglende bankoplysninger.

ATP modtog oplysningerne den 26. august 2019 og udbetalte den 27. august 2019 klagers pension som et engangsbeløb. Samme dag sendte ATP et brev til klager med en opgørelse over udbetalingen.

I forhold til klagers optjening af pensionsrettigheder hos ATP Livslang Pension har ATP oplyst, at der i 1978 og i 1979 blev indbetalt 432 kr. for klager til ATP. For hvert af disse bidrag opnåede klager en årlig pensionsydelse på 109,09 kr., fra han fyldte 67 år, jf. ATP-lovens § 6, stk. 2 og § 7. Ultimo 1979 havde klager således opnået en årlig pensionsydelse på 218,18 kr., fra han fyldte 67 år.

For alle bidrag før 1992 optjentes bidragsbonus på en såkaldt bonussaldo. Bonussaldoen blev konverteret til en såkaldt bonuspension i 1992. Herefter er der løbende blevet tildelt bonus regnet som en procentsats af den optjente pension. Som følge af bonusudlodning steg klagers årlige pensionsydelse i alt 682,59 kr. i perioden fra 1992 til 2004. Ultimo 2004 havde klager således opnået en årlig pensionsydelse på 900,77 kr., fra han fyldte 67 år.

Ultimo 2005 nåede klager sin folkepensionsalder på 65 år. Den årlige pensionsydelse var på dette tidspunkt en 67-års-pension, og den blev derfor omregnet til en 65-års-pension via en nedsættelsesprocent på 0,8 pr. måned, jf. § 9, stk. 5, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. Således havde klager ved sin folkepensionsalder opnået en årlig pensionsydelse på 743,98 kr.                   

I perioden fra 2006 til 2015 forhøjes pensionen som følge af udskydelse af udbetaling, jf. ATP-lovens § 9 a. Herudover blev der løbende tildelt bonus. I perioden 2006 til 2015 steg den årlige pension således med 119,55 kr. som følge af bonusudlodning, mens selve udskydelsen af pensionen, inklusive allerede tildelt bonus, gav en forhøjelse på 1.169,26 kr. Dermed opnåede klager et betydeligt løft af sin pension ved netop at udsætte denne til det fyldte 75. år.

Ultimo 2015 havde klager således opnået en årlig pensionsydelse på 2.032,75 kr.

I perioden 2016 til 2019 steg den årlige pension med yderligere 20,33 kr. som følge af bonusudlodning. Pr. 1. september 2019 havde klager således opnået en årlig pensionsydelse på 2.053,12 kr.

Kapitalisering   

ATP henviser til, at ifølge ATP-lovens § 9, stk. 1, 3. pkt., kan ATP’s bestyrelse bestemme, at mindre pensioner kapitaliseres og udbetales som et engangsbeløb.

Da klager har en årlig pensionsydelse på 2.053,08 kr., hvilket ligger under kapitaliseringsgrænsen på 2.950 kr., skal pensionen udbetales som et kapitaliseret engangsbeløb, jf. ATP-lovens § 9 og § 5 i bekendtgørelse nr. 1419 af 28. november 2018 om garantibidrag, tarif og kapitaliseringsgrænse i 2019 i Arbejdsmarkedets Tillægspension. Bekendtgørelsens § 5 har følgende ordlyd:

”§ 5. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension har for medlemmer, der bliver pensioneret i 2019, jf. § 9, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, fastsat følgende grænse for, om pensionen udbetales som en løbende månedlig pension eller som et kapitaliseret engangsbeløb:

1) Hvis den årlige pension med tillæg af bonuspension er beregnet til 2.950 kr. eller derunder, udbetales der et engangsbeløb beregnet som kapitalværdien af alle de fremtidige egenpensionsrettigheder.”

Engangsbeløbet beregnes som den årlige pension ganget med en såkaldt kapitaliseringsfaktor. Kapitaliseringsfaktoren regnes således, at engangsbeløbet kommer til at svare til den forventede værdi af den pension, ATP ellers skulle have udbetalt hver måned resten af medlemmets liv. I beregningen indgår bl.a. den forventede overlevelsessandsynlighed og renten. Den forventede overlevelsessandsynlighed angiver sandsynligheden for, at medlemmet er i live på de forskellige udbetalingstidspunkter. Renten indgår i beregningen, da alle de forventede udbetalinger skal omregnes til nutidskroner.

Kapitaliseringsfaktoren for én på klagers alder er i 2019 på 11,1266. Således fås et engangsbeløb på 22.844,31 kr. (2.053,12 kr. x 11,1266).

At engangsbeløbet i orienteringsbrevet er højere skyldes, at dette beløb også indeholder værdien af de ikke udbetalte månedlige pensionsudbetalinger fra det tidspunkt, hvor klager opnåede den maksimale udsættelsesalder på 75 år, og indtil det kapitaliserede engangsbeløb blev beregnet. 

Beregning af forskel mellem de 22.844,31 kr. og engangsbeløbet på 30.372,42 kr. fra orienteringsbrevet er som følger:

Der er 44 måneder fra den maksimale udsættelsesalder på 75 år og indtil beregningsdatoen 1. september 2019 fra orienteringsbrevet. Summen af de ikke udbetalte månedlige pensionsudbetalinger er dermed 7.528,11 kr. (44 x 2.053,12 kr. / 12). Engangsbeløbet inklusive summen af de ikke udbetalte månedlige pensionsudbetalinger pr. 1. september 2019 giver i alt 30.372,42 kr. (22.844,31 + 7.528,11).

ATP henviser til, at klager har modtaget en markant forhøjelse af sin pensionsudbetaling som følge af udskydelse af pensionen mellem folkepensionsalderen og til det fyldte 75. år. Derudover er den årlige pension efter det fyldte 75. år og indtil beregningsdatoen også udbetalt. Forhøjelsen som følge af udskydelse af pensionen kan ikke tages med ved en eventuel beregning af en månedlig ydelse, der starter ved folkepensionsalderen (65 år). Hvis engangsbeløbet blev tilbagedateret til folkepensionsalderen, ville den årlige pension være på 743,98 kr. akkumuleret til i dag (sammen med en del af bonussen på 119,55 kr. i perioden 2006-2015). Dette ville resultere i et lavere samlet engangsbetaling end det, der er oplyst i orienteringsbrevet.

ATP bemærker endvidere, at uanset om regler for kapitalisering skulle anvendes ud fra regler i 2006 eller i 2019, så har klagers pension skullet udbetales som et engangsbeløb.

Det engangsbeløb, klager kunne få udbetalt ved årsskiftet 2005/2006, var på de 8.778 kr., som er nævnt i ATP’s brev fra 2005. Det beløb, som er udbetalt i 2019 er som følge af den senere udbetaling og forhøjelse steget til 30.372 kr. før afgift.

Samlet er det ATP’s opfattelse, at klagers pension fra ATP skal udbetales som et kapitaliseret engangsbeløb og med den størrelse, som det er sket.

Ankenævnets begrundelse

Efter § 9, stk. 1, 2. pkt., i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (herefter ATP-loven), jf. lovbekendtgørelse 1110 af 10. oktober 2014 med senere ændringer, kan bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension bestemme, at mindre pensionsbeløb med tillæg af bonuspension udbetales enten for længere perioder ad gangen eller som kapitaliserede engangsbeløb.

Efter § 5 i bekendtgørelse nr. 1419 af 28. november 2018 om garantibidrag, tarif og kapitaliseringsgrænse i 2019 i Arbejdsmarkedets Tillægspension udbetales der et engangsbeløb beregnet som kapitalværdien af alle de fremtidige egenpensionsrettigheder for medlemmer, der bliver pensioneret i 2019, hvis den årlige pension med tillæg af bonuspension er beregnet til 2.950 kr. eller derunder.

ATP har oplyst til sagen, at klager pr. 1. september 2019 havde opnået en årlig pensionsydelse på 2.053,12 kr., hvilket er under den fastsatte kapitaliseringsgrænse for mindre pensionsbeløb, der var gældende i 2019.

Udbetaling af klagers tillægspension i form af et kapitaliseret engangsbeløb skete dermed i henhold til reglerne herom, og ATP har ikke hjemmel til at udbetale klagers pension periodisk, som ønsket af klager. 

Ankenævnet bemærker, at det følger af ATP-lovens § 9, stk. 4, at tillægspension, jf. § 9, stk. 1, ydes efter anmodning til medlemmer bosat i udlandet. Efter det oplyste modtog ATP først korrekte bankoplysninger fra klager den 26. august 2019. Nævnet finder derfor ikke, at ATP burde have udbetalt tillægspension til klager, førend det skete den 27. august 2019.

Ankenævnet stadfæster herefter ATP's afgørelse.