Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2019-30 / 03-03-2020

Afgørelse vedrørende klage fra xx over afgørelse af 26. august 2019 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet stadfæster ATPs afgørelse af 26. august 2019, hvorefter der ikke kan udbetales et engangsbeløb til xx efter hendes afdøde ægtefælle, xx, da kravet herpå er forældet.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen, Steen Müntzberg og Henrik Rothe har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Klager har i klage af 9. september 2019 anført, at hendes nu afdøde ægtefælle ikke hørte fra ATP i over 30 år, selvom han havde penge til gode, og at klager derfor ikke har haft mulighed for at gøre krav på pengene. Klager anfører i den forbindelse, at hun har fået udbetalt et tilgodehavende fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

ATPs udtalelse i anledning af klagen

ATP har i brev af 4. november 2019 fastholdt sit afslag på udbetaling af et engangsbeløb til klager som efterlevende ægtefælle, fordi hendes krav på udbetaling efter ATP-lovens § 11, stk. 1, er forældet efter ATP-lovens § 36, stk. 2. Anmodning om udbetaling skulle være fremsat senest 5 år efter, at klagers ægtefælle afgik ved døden.

ATP har oplyst til sagen, at klagers ægtefælle døde den 24. april 2011. ATP blev først blevet bekendt med dette, da en søster til ham ringede til ATP den 5. august 2019. Den 12. august 2019 modtog ATP et brev fra klager med dokumentation for klagers ægtefælles død i 2011. ATP sørgede herefter for, at dødsfaldet blev registreret i det danske CPR-register.

ATP henviser i sin udtalelse til forældelsesreglen på 5 år i ATP-lovens § 36, stk. 2. ATP henviser også til ATP-lovens § 14 a, stk. 1, hvor det er bestemt, at: ”Arbejdsmarkedets Tillægspension udbetaler engangsbeløb efter §§ 11-13, når ATP modtager meddelelse om dødsfaldet fra CPR-registeret. Hvis medlemmet boede i udlandet på tidspunktet for dødsfaldet, eller hvis den berettigede til dødsfaldsydelsen bor i udlandet, sker udbetalingen efter anmodning fra den berettigede”.

ATP modtog først klagers anmodning om udbetaling den 12. august 2019, hvilket er mere end 5 år efter klagers ægtefælles død den 24. april 2011. Klagers krav på en ægtefællesum er derfor forældet.

At Lønmodtagernes Dyrtidsfond har udbetalt et indestående efter klagers ægtefælles dødsbo, har ikke betydning for ATPs afgørelse.

ATP har afslutningsvis oplyst, at klagers ægtefælle i alt kun havde betalt 2.182,80 kr. i bidrag til ATP i årene 1978 til 1982, hvoraf han selv havde bidraget med 1/3 og hans arbejdsgivere med 2/3. Engangsbeløbet til klager ville derfor også være ganske lille.

Ankenævnets begrundelse

Reglerne om ydelser til efterlevende ved et ATP-medlems dødsfald findes i kapitel 4 og 4 a i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (herefter ATP-loven), jf. lovbekendtgørelse 1110 af 10. oktober 2014 med senere ændringer. Kapitel 4 omhandler ATP-bidrag vedrørende tiden før den 1. januar 2002, hvor kapitel 4 a omhandler ATP-bidrag vedrørende tiden fra den 1. januar 2002.

Da klagers ægtefælle havde indbetalt ATP-bidrag i årene 1978-1982, finder ATP-lovens kapitel 4, herunder §§ 11-13, anvendelse i forhold til ægtefælleydelse ved dødsfald.

Det fremgår af ATP-lovens § 14 a, at Arbejdsmarkedets Tillægspension udbetaler engangsbeløb efter §§ 11-13, når ATP modtager meddelelse om dødsfaldet fra CPR-registeret. Hvis medlemmet boede i udlandet på tidspunktet for dødsfaldet, eller hvis den berettigede til dødsfaldsydelsen bor i udlandet, sker udbetalingen efter anmodning fra den berettigede.

Efter ATP-lovens § 36, stk. 2, forældes krav på de enkelte ydelser i henhold til loven 5 år efter, at ydelsen er forfaldet til betaling.

Klagers ægtefælle afgik ved døden den 24. april 2011, og da han boede i udlandet på tidspunktet for dødsfaldet, skulle efterlevende, der ønskede udbetaling af et engangsbeløb anmode ATP om udbetaling heraf senest 5 år efter dødsfaldet. Det følger af reglerne gengivet ovenfor.

Klager anmodede først den 12. august 2019 om udbetaling af et engangsbeløb efter klagers ægtefælle. Kravet er derfor forældet.

Ankenævnet stadfæster herefter ATPs afgørelse.