Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2020-3 / 04-05-2020

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 25. oktober 2019 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har den 2. december 2019 modtaget din klage af 26. november 2019 over ATP's afgørelse om tilkendelse af ATP Livslang Pension.

Du oplyser i klagen, at du har fået meddelt udbetalingen via e-boks, men at der tidligere automatisk er kommet en ”kopi” ind over din meddelelsesblok fra ATP. Først stod der, at du fik 17.000 kr. og derefter blev det ændret til 8.876,54 kr.

Ankenævnet har indhentet en udtalelse fra ATP af 13. februar 2020, hvoraf bl.a. fremgår, at ATP den 25. oktober 2019 via e-boks sendte afgørelse til dig om, at din ATP Livslang Pension bliver udbetalt som et kapitaliseret engangsbeløb på 8.876,54 kr. før afgift på 40 pct., hvilket giver 5.356,54 til nettoudbetaling.

Du blev den 2. april 2020 hørt over ATP's udtalelse, men har ikke indsendt yderligere bemærkninger.

Ankenævnet bemærker, at efter § 28, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets tillægspension kan ATP’s afgørelser indbringes for Ankenævnet for ATP m.m. inden for en frist på 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt.

Ankenævnet har først modtaget din klage over afgørelsen af 25. oktober 2019 den 2. december 2019. Idet oplysningerne om, at afgørelsen er sendt den 25. oktober 2019 til din digitale postkasse,

må lægges til grund, er klagefristen således overskredet. Ankenævnet afviser derfor at behandle klagen over ATP’s afgørelse af 25. oktober 2019.