Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2019-29/ 09-03-2020

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 25. november 2019 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Sagsfremstilling

Ankenævnet for ATP m.m. modtog den 16.juli 2019 XX's (herefter klager) klage over ATP's afgørelse om aktindsigt af den 8. juli 2019. Aktindsigtsanmodningen omfattede alle detaljer, som vedrørte klager og hendes afdøde ægtemænd.

Med brev af den 5. november 2019 orienterede ATP Ankenævnet om, at ATP havde besluttet at genoptage sagen med henblik på en fornyet samlet vurdering af, hvorvidt der kunne gives aktindsigt i klagers egen og hendes to afdøde ægtefællers sager hos ATP Livslang Pension efter reglerne i både forvaltningsloven og offentlighedsloven.

Klagesagen blev herefter afsluttet ved Ankenævnet, idet ATP nu ville træffe en ny afgørelse i 1. instans. Dette orienterede Ankenævnet klager om ved brev af den 8. november 2019.

ATP traf den 25. november 2019 en ny afgørelse om aktindsigt i klagers egen sag samt i hendes to afdøde ægtefællers, Ægtefælle A og Ægtefælle B, sager hos ATP Livslang Pension.

ATP traf i den forbindelse afgørelse om, at klager ud over de akter, som hun allerede havde modtaget, kunne få aktindsigt i yderligere akter på hendes egen sag i medfør af forvaltningslovens § 9.

Disse akter blev fremsendt til klager sammen med afgørelsen af den 25. november 2019.

I forhold til klagers anmodning om aktindsigt i Ægtefælle B’s sag hos ATP Livslang Pension vurderede ATP, at klager har partsstatus i en række dokumenter vedrørende udbetaling af ægtefællessum. ATP fandt i forbindelse med den fornyede vurdering af sagen yderligere dokumenter, som klager kunne få aktindsigt i efter forvaltningslovens§ 9, og disse dokumenter blev ligeledes fremsendt sammen med afgørelsen af den 25. november 2019.

Klagers adgang til aktindsigt i de resterende akter på Ægtefælle B’s sag vurderede ATP i henhold til offentlighedslovens§ 7. Efter denne bestemmelse kan enhver forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en myndighed m.v. som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed. Dog er der nogle undtagelser hertil i medfør af offentlighedslovens §§ 19-35.

ATP afslog klagers anmodning om aktindsigt i de resterende akter på Ægtefælle B’s sag med henvisning til offentlighedslovens § 30, nr. 1, hvoraf det fremgår, at retten til aktindsigt ikke omfatter oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske forhold. ATP havde i den forbindelse undersøgt, om klager havde ret til aktindsigt i medfør af offentlighedslovens § 8 om egenaccess, men da akterne ikke indeholder oplysninger om klager, var dette ikke tilfældet.

I forhold til klagers anmodning om aktindsigt i Ægtefælle A’s sag, vurderede ATP, at klager ikke havde partsstatus i dokumenter på denne sag. Klagers anmodning om aktindsigt blev derfor i denne sammenhæng vurderet efter offentlighedslovens § 7.

ATP vurderede, at alle akter på Ægtefælle A’s sag er oplysninger om en enkeltpersons private forhold, som er undtaget fra retten til aktindsigt, jf. offentlighedslovens § 30, nr. l. Også i relation til denne sag havde ATP undersøgt, om klager havde ret til aktindsigt i medfør af offentlighedslovens § 8 om egenaccess, men da akterne ikke indeholder oplysninger om klager, var dette ikke tilfældet.

Klagen og ATP's vurdering heraf

Klager har i henvendelser til ATP af henholdsvis den 26. og den 27. november 2019 anført en række synspunkter, herunder vedrørende ATP's afgørelse af 25. november 2019. ATP har besvaret henvendelserne ved brev af 6. december 2019, hvori er anført bl.a. følgende:

"Med din henvendelse af den 27. november 2019 tolker vi samlet dine to henvendelser som en klage over afgørelsen af 25. november 2019.

Revurdering af aktindsigt efter Offentlighedsloven

Hvad angår aktindsigt efter offentlighedslovens regler, har vi som følge af remonstrationsreglen i§ 37, stk. 2, kigget på din anmodning om aktindsigt i relation til Offentlighedsloven igen.

Dog vurderer vi ikke, at vi kan give dig aktindsigt i yderligere, da de resterende akter i Ægtefælle A og Ægtefælle B’s sager er undtaget fra retten til aktindsigt jf. Offentlighedslovens § 30, nr. 1, om enkeltpersoners private forhold og der i øvrigt ikke er oplysninger om dig selv, der ville kunne udleveres efter reglen om egenacces i§ 8.

Vi videresender din klage

Da vi således fastholder den del af afgøreisen af den 25. november 2019, som vedrører aktindsigt efter Offentlighedsloven, videresender vi din klage til Ankenævnet for ATP m.m. Du vil høre nærmere herom fra Ankenævnet for ATP m.m.

Din aktindsigt efter Forvaltningsloven

For en god ordens skyld gør vi opmærksom på, at hvis du ønsker at klage over den del af afgørelsen, som vedrører aktindsigt efter Forvaltningslovens regler (aktindsigt som part), skal du klage særskilt over dette til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger fra den 25. november 2019."

Sekretariatets bemærkninger

Det bemærkes, at Ankenævnet ikke har modtaget en klage over den del af ATP's afgørelse af den 25. november 2019, der vedrører retten til partsaktindsigt efter forvaltningslovens regler.

Idet klager i henvendelsen af den 26. november 2019 til ATP har anført, at klagen vil blive færdiggjort, når den er videresendt og har fået et sagsnummer, har Ankenævnets sekretariat i forlængelse af modtagelsen af klagen hørt klager over yderligere bemærkninger til sagen. Klager har ikke fremsendt yderligere bemærkninger i den forbindelse.

Ankenævnets afgørelse

Efter offentlighedslovens § 7 har enhver som udgangspunkt ret til aktindsigt i en administrativ sags dokumenter og i indførsler i journaler mv. vedrørende sagens dokumenter.

Det fremgår af offentlighedslovens§ 7, stk. 2, at retten til aktindsigt omfatter med de i§§ 19-35 nævnte undtagelser

  1. alle dokumenter, der vedrører den pågældende sag, og
  2. indførelser i journaler, registre og andre fortegnelser vedrørende den pågældende sags dokumenter.

Ifølge offentlighedslovens§ 30, nr. 1, omfatter retten til aktindsigt ikke oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold.

Det følger af offentlighedslovens § 8, at den, hvis personlige forhold er omtalt i et dokument, med de undtagelser, der er nævnt i§§ 19-29 og§ 35, kan forlange at blive gjort bekendt med oplysningerne herom. Det gælder dog ikke, i det omfang de hensyn, der er nævnt i §§ 31-33, eller hensynet til den pågældende selv eller andre med afgørende vægt taler imod.

ATP har i forbindelse med behandlingen af klagesagen forelagt Ankenævnet aktlister og de akter på Ægtefælle A’s og Ægtefælle B’s sager hos ATP Livslang Pension, som ATP har undtaget fra aktindsigt med henvisning til offentlighedslovens § 30, nr. 1.

Det er Ankenævnets vurdering, at de pågældende akter er undtaget fra retten til aktindsigt i medfør af offentlighedslovens § 30, nr. 1, som gengivet ovenfor.

Idet akterne ikke indeholder oplysninger om klager, kan Ankenævnet endvidere tilslutte sig ATP's vurdering af, at der ikke for klager er adgang til egenaccess i medfør af offentlighedslovens § 8.

Ankenævnet finder ikke grundlag for at give aktindsigt i videre omfang, jf. offentlighedslovens § 14. Ankenævnet har ved vurderingen heraf foretaget en afvejning mellem på den ene side de beskyttelsesinteresser, der ligger bag offentlighedslovens § 14, og på den anden side den interesse klager måtte have i, at anmodningen imødekommes fuldt ud.

Ankenævnet har endvidere lagt vægt på, at det følger af forvaltningslovens§ 27, at den, der virker inden for den offentlige forvaltning, har tavshedspligt med hensyn til bl.a. oplysninger om enkelt­ personers private, herunder økonomiske, forhold.

Det af klager anførte kan ikke føre til et andet resultat.

Ankenævnet stadfæster herefter ATP's afgørelse af den 25. november 2019 om klagers adgang til aktindsigt i Ægtefælle A’s og Ægtefælle B’s sager hos ATP Livslang Pension efter offentlighedslovens regler herom.