Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2020-28 / 11-09-2020

Afgørelse vedrørende klage fra xx over afgørelse af 20. januar 2020 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUBs afgørelse af 4. november 2014, hvorefter xx ikke kan få udbetalt økonomisk støtte til hjemrejse i forbindelse med praktik i udlandet, da ansøgningsfristen er overskredet.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Steen Müntzberg og Henrik Rothe har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Klager, xx på vegne xx, har ved e-mail af 26. januar 2020 klaget over afgørelsen fra AUB af 20. januar 2020.
Klager har anført, at klager på intet tidspunkt er blevet gjort opmærksom på muligheden for at ansøge om økonomisk støtte til praktikopholdet førend efter nytår, og klager ansøgte straks herefter om støtte hertil.

AUBs genvurdering i anledning af klagen

AUB har i brev af 9. marts 2020 fastholdt deres afgørelse af den 20. januar 2020.
I genvurderingen fastholdes afslaget med følgende begrundelse: ”Den 26. januar 2020 har xx klaget over afgørelsen. Af klagen fremgår det, at du ikke på et tidligere tidspunkt er gjort bekendt med muligheden for at få økonomisk støtte til praktikophold i udlandet, idet hverken skolen eller [rejsearrangør] har informeret dig herom. Du ansøger derfor om dispensation for ansøgningsfristen.
Det fremgår af § 21, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 498 af 19. maj 2017 om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, at ansøgning om økonomisk støtte til rejseudgifter og udgifter til visum, skal indsendes til os senest 4 måneder efter, at eleven har afholdt den tilskudsberettigede udgift.


AUB kan dog i særlige tilfælde forlænge fristen i op til 2 måneder, jf. bekendtgørelsens § 21, stk. 4. Det betyder, at AUB vil kunne forlænge ansøgningsfristen i din sag til d. 1. januar 2020, hvis AUB finder, at der er tale om særlige omstændigheder.
Det fremgår af de indsendte dokumenter, at den seneste betaling er foretaget d. 1. juli 2019. Du skulle således have indsendt en ansøgning senest d. 1. november 2019.
Du har første gang ansøgt om økonomisk støtte d. 7. januar 2020, og dermed efter denne frist.
Det er vores vurdering, at du ikke er berettiget til økonomisk støtte, da du ikke har ansøgt inden for ansøgningsfristen. Vi har lagt vægt på, at ansøgningsfristen er overskredet, uanset om ansøgningsfristen forlænges til 6 måneder fra afholdelse af udgiften, jf. bekendtgørelsens § 21, stk. 4.
Vi bemærker, at du d. 7. januar 2020 har indsendt en udfyldt blanket til brug for ansøgning om økonomisk støtte hos os, som skolen har underskrevet d. 1. juli 2019. Vi vurderer på den baggrund, at du fra denne dato har haft mulighed for at indsende en ansøgning til os.
Det forhold, at du ikke har været bekendt med muligheden for økonomisk støtte og
ikke har fået vejledning herom fra din skole og rejseselskab, kan ikke føre til et andet resultat.”

Ankenævnets begrundelse

Af de grunde, der er anført af AUB, stadfæster Ankenævnet afgørelsen, idet bemærkes, at der ikke er oplyst omstændigheder, som kan føre til fristforlængelse ud over de frister, som er fastsat i bekendtgørelsen.