Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2020-40 / 09-09-2020

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 19. marts 2020 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension

Ankenævnet stadfæster ATP's afgørelse af 19. marts 2020, hvorefter ATP ikke har mulighed for at udbetale ATP Livslang Pension før, XX opnår folkepensionsalderen, som for hans vedkommende er, når han fylder 66 ½ år.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Klager har i MMS af 17. juni 2020 anført, at han i 2008 modtog et brev fra ATP om, at han kunne få udbetalt sin pension, når han fyldte 65 år. Han er derfor uforstående over for, at ATP nu mener, at pensionen først kan udbetales, når han fylder 66 ½ år.

ATPs udtalelse i anledning af klagen

ATP har i brev af 25. juni 2020 fastholdt sin afgørelse af 19. marts 2020. Det fremgår heraf, at klager henvendte sig den 18. marts 2020 med henblik på at få udbetalt sin ATP Livslang Pension. ATP oplyste klager om, at han tidligst kunne få udbetalt sin pension fra hans fyldte 66 ½ år. På anmodning sendte ATP klager en skriftlig afgørelse den 19. marts 2020.

Klager var herefter i dialog med ATP Livslang Pension en del gange frem til den 23. april 2020, hvor han sendte en skriftlig henvendelse om problematikken. Her oplyste han, at han tilbage i 2008 havde modtaget et brev fra ATP Livslang Pension om, at han kunne starte udbetaling af pensionen fra det fyldte 65. år.

Den 7. maj 2020 sendte ATP Livslang Pension en uddybende forklaring om sammenhængen mellem ATP-lovens § 9, stk. 1, der fastsætter folkepensionsalderen som det tidligste udbetalingstidspunkt, og lov om social pension § 1a, stk.1, som fastsætter folkepensionsalderen.

Da klager er født i perioden mellem den 1. januar 1955 og 30. juni 1955, er hans folkepensionsalder 66 ½ år, jf. lov om social pension § 1 a, stk. 1, nr. 4. ATP-loven rummer ingen mulighed for at udbetale pensionen på et tidligere tidspunkt.

ATP Livslang Pension antager, at det må være en pensionsoversigt fra 2008, som klager henviser til, da der ikke er registreret andre skrivelser til klager på dette tidspunkt.

Tilbage i 2008 var klagers folkepensionsalder 65 år ifølge den daværende lovgivning, og udbetalingen of ATP Livslang Pension kunne derfor ske fra denne alder og frem.

ATP Livslang Pension er en lovbaseret pensionsordning og er derfor forpligtet til at følge den gældende lovgivning, jf. ATP-loven og andre love, som påvirker administrationen af ATP Livslang Pension.

Den udsendte pensionsoversigt er en prognose og vil altid være et "bedste skøn" over den forventede udvikling, men kan i sig selv aldrig indebære en garanti og kan ikke sammenlignes med en egentlig udbetalingsmeddelelse.

Efter modtagelsen af den uddybende forklaring of 7. maj 2020 har klager flere gange henvendt sig telefonisk.

Ankenævnets begrundelse

Ankenævnet skal indledningsvis bemærke, at ATP oprindeligt har truffet afgørelse i sagen den 19. marts 2020. Af afgørelsen fremgår, at klage skal indbringes for Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen.

Der har imidlertid herefter været en omfattende kontakt mellem klager og ATP, herunder har ATP ved brev af 7. maj 2020 givet yderligere forklaringer om grundlaget for afgørelsen, ligesom det fremgår, at klager under den telefoniske kontakt har fremsat ønske om at klage over afgørelsen.

Ankenævnet har først modtaget klagen den 17. juni 2020, men dispenserer af ovenstående grunde fra klagefristen og optager sagen til realitetsbehandling.

Efter ATP-lovens § 9, stk. 1, udbetales tillægspension i form af egenpension månedsvis forud fra den 1. i måneden efter opnået folkepensionsalder. Folkepensionsalderen følger af lov om social pension § 1 a, stk. 1, nr. 4, og for klager, som er født i perioden mellem den 1. januar 1955 og 30. juni 1955, er folkepensionsalderen 66 ½ år.

Der er ikke hjemmel i lovgivningen til at udbetale ATP Livslang Pension på et tidligere tidspunkt end folkepensionsalderen. Dette gælder uanset, om klager på et tidligere tidspunkt har fået oplysninger fra ATP om den på daværende tidspunkt gældende folkepensionsalder.

Ankenævnet stadfæster herefter ATP's afgørelse.