Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2020-26 / 22-07-2020

Afgørelse vedrørende klage fra xx over afgørelse af 19. december 2019 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension

Ankenævnet stadfæster AUBs afgørelse af 19. december 2019, hvorefter xx (herefter klager) ikke kan få økonomisk støtte i form af rejsehjælp til søgning af praktikplads til elev xx.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen, Steen Müntzberg og Henrik Rothe har deltaget i sagens behandling.

Klagen

I klage af 19. december 2019 anfører klager, at klager efter henvendelse fra Hotel A, Illulissat, Grønland, fik aftalt et jobinterview og en kort prøvepraktik for elev xx i perioden 25. november - 18. december 2019. En eventuel PIU-kontrakt skulle aftales, efter at elev xx havde afsluttet Gast 1 forløb den 13. marts 2020.

Klager oplyser, at uanset om det er en GF-2 elev, SKP-elev eller hovedforløbselev, der sendes til jobinterview eller prøvepraktik, udarbejdes der altid en form for kontrakt, der sikrer, at eleven er forsikret enten af skolen eller af virksomheden i perioden. Skolen sender sædvanligvis ikke aftalen med til AUB, når der anmodes om refusion for rejseudgifterne, fordi det er et dokument imellem de tre parter: skolen, eleven og virksomheden.

Klager oplyser videre, at i forbindelse med ansøgning om rejsehjælp til elev xx er aftalen sendt til AUB, og skolen er i den forbindelse blevet opmærksom på, at ordlyden ”virksomhedsforlagt undervisning” er forkert.

Klager anfører desuden, at to elever tidligere har været i lignede forløb hos Hotel A, og at rejserefusionen i disse situationer blev bevilliget uden problemer. Derudover har en tredje elev været på hotellet som PIU-elev.

AUBs genvurdering i anledning af klagen

AUB har i brev af 3. marts 2020 genvurderet sagen og fastholdt sin afgørelse af 19. december 2019.

Det fremgår af udtalelsen, at klager har ansøgt om økonomisk støtte til dækning af rejseudgifter til søgning af praktikplads i udlandet til elev xx. Praktikpladsen var på Hotel A i Grønland.

Af den dokumentation, som blev fremsendt med ansøgningen, fremgik det, at elev xx blev indkaldt til samtale den 26. november 2019 med en efterfølgende prøvepraktik indtil den 18. december 2019. Det fremgik også, at klager havde betalt for flybilletterne.

Blandt dokumenterne var ligeledes en kontrakt mellem klager, elev xx og praktikpladsen. Det fremgik heraf, at kontrakten er en samarbejdskontrakt til virksomhedsforlagt undervisning (VFU). Det fremgik også, at VFU var en del af elev xx skolepraktik, og at han ikke skulle have løn fra praktikpladsen, da han modtog skolepraktikydelse fra klager.

AUB henviser til, at Undervisningsministeriet og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udarbejdet en håndbog med titlen ”Skolepraktik i erhvervsuddannelserne, Håndbog om praktikcentre, skolepraktikordningen og skolepraktikelevers retsstilling”, fra juli 2018.

Det fremgår af håndbogens afsnit 7.1 om VFP, at erhvervsskoler i henhold til § 66 f, stk. 3, i lov om erhvervsuddannelser kan indgå aftale med virksomheder om at forlægge dele af praktikuddannelsen til virksomheden. Det fremgår, at ved VFP gennemfører en virksomhed i en periode praktikuddannelse på skolens vegne og på skolens ansvar. Det fremgår, at eleven ikke må deltage i virksomhedens produktion og således skal være overtallig i virksomheden. Det fremgår også, at eleven modtager skolepraktikydelse under VFP, jf. § 66 k i lov om erhvervsuddannelser, samt at skolen modtager taxametertilskud for eleven under VFP, jf. § 19 b i lov om erhvervsuddannelser.

Det fremgår endvidere af afsnit 7.1 og 7.3, at VFP kan foregå i en virksomhed i udlandet, herunder at skolen skal afholde rejse- og opholdsudgifter m.v. for skolepraktikelever ved forlagt undervisning i udlandet, idet skoleundervisning er vederlagsfri, jf. § 19 a i lov om erhvervsuddannelser.

AUB har på baggrund af sagens oplysninger lagt til grund, at elev xx praktikophold er et VFP. Efter gældende regler i lov om erhvervsuddannelser skal skolen derfor afholde rejseudgifterne for eleven.

AUB henviser til, at efter § 9 i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag ydes støtte til elever under erhvervsuddannelse med henblik på praktikuddannelse i virksomheder i udlandet. Støtten kan bl.a. ydes i form af rejsehjælp til søgning af praktikplads, jf. § 9, stk. 2, nr. 1, jf. § 8, stk. 1, nr. 1.

Det er AUB’s vurdering, at praktikopholdet ikke er omfattet af reglerne i § 9, da opholdet er omfattet af § 66 f, stk. 3, i lov om erhvervsuddannelser. AUB bemærker hertil, at elev xx, jf. ovenstående, ikke har udgifter til rejsen, da skolen skal afholde rejse- og opholdsudgifter m.v. for skolepraktikelever ved forlagt undervisning i udlandet, idet skoleundervisning er vederlagsfri, jf. § 19 a i lov om erhvervsuddannelser.

På den baggrund fastholder AUB således afgørelsen om afslag af 19. december 2019.

AUB finder ikke, at den omstændighed, at opholdet starter med et jobinterview med henblik på et eventuelt praktikophold, eller at klager omtaler praktikken som prøvepraktik, kan føre til et andet resultat.

Ankenævnets begrundelse

Efter § 9 i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag yder AUB økonomisk støtte til elever under erhvervsuddannelse, jf. § 5 c, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser med henblik på praktikuddannelse i virksomheder i udlandet, jf. § 15, stk. 2. Støtten ydes bl.a. i form af rejsehjælp til søgning eller overtagelse af en praktikplads, jf. lovens § 8, stk. 1, nr. 1, og i form af rejsehjælp til rejsen til Danmark ved praktikperiodens afslutning, jf. lovens § 9, stk. 2, nr. 2.
Det kan lægges til grund, at elev xx praktikophold på Hotel A i Grønland er virksomhedsforlagt undervisning i henhold til § 66 f i lov om erhvervsuddannelser, således som det også fremgår af den kontrakt, der den 19. november 2019 er indgået mellem klager, elev xx og Hotel A A/S. Heraf følger, at skolen ved forlagt undervisning i udlandet skal afholde rejse- og opholdsudgifter m.v. for skolepraktikelever, idet skoleundervisning er vederlagsfri, jf. § 19 a i lov om erhvervsuddannelser. AUB har herefter ikke hjemmel til at udbetale rejsehjælp som ansøgt.
Ankenævnet tiltræder herefter AUBs afgørelse.