Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2020-10 / 20-05-2020

Afgørelse vedrørende klage fra VIRKSOMHED over afgørelse af 9. juli 2019 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUB’s afgørelse af 9. juli 2019, som AUB har fastholdt ved genvurdering den 10. januar 2020, hvorefter VIRKSOMHED (herefter klager) ikke kan få VEU-godtgørelse og befordringstilskud i forbindelse med elev XX’s deltagelse i kurset ”KURSUS” den 5.-7. juli 2019.

Ankenævnets medlemmer Steen Müntzberg, Ejner K. Holst, Børge Dahl, Henrik Rothe og Lene Pagter Kristensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Klager har i klage af 19. juli 2019 redegjort for forløbet omkring to chaufførelevers deltagelse i kursus efter de nye regler om varebiler. Klager har bl.a. anført, at hun blev vejledt forkert af skolen omkring reglerne for kursusdeltagelse, og at hun kunne have fået godtgørelse, såfremt elev XX havde deltaget i kurset under sit skoleophold.

AUB’s genvurdering i anledning af klagen

AUB har i brev af 10. januar 2020 fastholdt sin afgørelse af den 9. juli 2019.

Det fremgår af udtalelsen, at elev XX deltog i kurset, ”KURSUS” i perioden fra den 5. til 7. juli 2019.

AUB anfører i udtalelsen, at det følger af lov om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse § 2, stk. 1, at arbejdsgivere eller deltagere i uddannelse, jf. § 1 a, kan opnå godtgørelse og tilskud til befordring samt kost og logi efter §§ 5-9, jf. dog §§ 3 og 10, for deltagelse i uddannelser, der er omfattet af § 4.

Det følger endvidere af lovens § 3, stk. 1, litra 1, at en berettiget modtager, som er nævnt i § 2, stk. 1, ikke kan opnå godtgørelse og tilskud til befordring samt kost og logi, hvis uddannelsesdeltageren som følge af en uddannelsesaftale indgået i henhold til lov har krav på løn fra en arbejdsgiver under uddannelsen.

AUB henviser til, at ifølge oplysninger modtaget fra UDDANNELSESINSTITUTION har klager indgået en uddannelsesaftale med elev XX.

Det er på den baggrund AUB’s vurdering, at klager ikke er berettiget til at modtage VEU-godtgørelse.

AUB henviser endvidere til, at det følger af fast praksis, at der ikke kan opnås tilskud til befordring, hvis uddannelsesdeltageren ikke er berettiget til godtgørelse.

Da klager har indgået en uddannelsesaftale med elev XX og dermed ikke er berettiget til godtgørelse, er det AUB’s vurdering, at klager heller ikke er berettiget til befordringstilskud.

AUB anfører afslutningsvis, at det forhold, at UDDANNELSESINSTITUTION efter det oplyste ikke har vejledt klager korrekt i forhold til, om klager var berettiget til VEU-godtgørelse for medarbejdere under uddannelse, ikke kan føre til en ændret vurdering.

Partshøring

Klager er den 10. januar 2020 blevet hørt over AUB’s genvurdering af afgørelsen og har ikke indsendt yderligere bemærkninger.

Ankenævnets begrundelse

Det fremgår af § 2, stk. 1, i lov om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 601 af 22. maj 2019, at arbejdsgivere eller deltagere i uddannelse, jf. § 1 a, kan opnå godtgørelse og tilskud til befordring samt kost og logi efter §§ 5-9, jf. dog §§ 3 og 10, for deltagelse i uddannelser, der er omfattet af lovens § 4.

Det fremgår af samme lovs § 3, stk.1, at der ikke kan opnås godtgørelse og tilskud til befordring samt kost og logi, hvis uddannelsesdeltageren, som følge af en uddannelsesaftale indgået i henhold til lov, har krav på løn fra en arbejdsgiver under uddannelsen,

AUB har oplyst til sagen, at klager har indgået en uddannelsesaftale med elev XX. Dette er bekræftet af klager i klagen af 19. juli 2019.

Ankenævnet finder på den baggrund, at klager ikke har adgang til godtgørelse og tilskud til befordring i forbindelse med elev XX’s deltagelse i det pågældende kursus.

Ankenævnet stadfæster derfor AUBs afgørelse af 9. juli 2019, hvorefter klager ikke kan få VEU-godtgørelse og befordringstilskud i forbindelse med elev XX’s deltagelse i kurset ”KURSUS” den 5.-7. juli 2019. Det af klager anførte kan ikke føre til et andet resultat.