Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2020-37 / 06-10-2020

Afgørelse vedrørende klage fra Kommune over afgørelse af 22. april 2020 fra Samlet Betaling

Ankenævnet stadfæster Samlet Betalings afgørelse af 22. april 2020, hvorefter Kommune (Klager) skal betale renter i anledning af for sen indbetaling af opkrævning for 3. kvartal 2019.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Steen Müntzberg og Henrik Rothe har deltaget i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Klager modtager den 14. december 2019 opkrævning for 3. kvartal 2019 på 3.568.831,67 kr. fra Samlet Betaling. Opkrævningen har forfaldsdato den 1. januar 2020 med sidste rettidige betalingsdag den 20. januar 2020. Det fremgår af opkrævningen, at Samlet Betaling bereg ner renter fra forfaldsdagen ved forsinket betaling.

Klager sætter opkrævningen til betaling den 20. januar 2020. Som følge af en fejl hos  Klager bliver beløbet imidlertid ikke overført via indbetalingskort til Samlet Betaling. Beløbet bliver derimod overført til ATP Livslang Pension via nem-indbetaling.

Den 24. januar 2020 tilbagebetaler ATP Livslang Pension det indbetalte beløb til Klager, da kommunen ikke har skyldige udeståender hos ATP Livslang Pension. Klager bliver herved opmærksom på fejlindbetalingen og indbetaler beløbet via indbetalingskort til Samlet Betaling den 27. januar 2020.

Idet Samlet Betaling ikke har modtaget beløbet på sin konto senest den 20. januar 2020, beregner Samlet Betaling renter af det skyldige beløb fra forfaldsdato den 1. januar 2020, til betaling skete den 27. januar 2020. Rentebeløbet udgør 20.408,94 kr.

Klager retter den 3. april 2020 telefonisk henvendelse til Samlet Betaling med anmodning om at bortpostere rentebeløbet. Samlet Betaling anmoder i den forbindelse Klager om at sende en skriftlig beskrivelse, hvilket Klager gør den 21. april 2020.

Den 22. april 2020 træffer Samlet Betaling afgørelse om, at rentebeløbet på 20.408,94 kr. fastholdes. Samlet Betaling vurderer ikke, at der foreligger sådanne særlige omstændigheder, som taler for at eftergive det tilskrevne rentebeløb.

Klagen

Klager har i klage af 15. maj 2020 indledningsvis anført, at det er tvivlsomt, hvorvidt der er tale om en afgørelse i forvaltningsretligt forstand med deraf følgende klagemulighed. Det er derfor også usikkert, hvorvidt Ankenævnet er rette modtager af klagen, jf. § 10 i bekendtgørelsen om fællesopkrævning af visse arbejdsgiverbidrag mv.

Herefter har Klager anført, at Samlet Betaling ikke udgør en selvstændig juridisk enhed, men derimod er en fællesopkrævning administreret af ATP under et fælles CVR nummer. Der er således identitet mellem Samlet Betaling og ATP. Det fremgår desuden af bekendtgørelsens § 5, stk. 2, at ”… hvorefter beløbet automatisk overføres til Arbejdsmarkedets Tillægspension”.

Det er således Klagers primære påstand, at Klager med betaling til nem konto knyttet til CVR nr. 4340 5810 den 20. januar 2020 har betalt rettidigt, hvorfor der ikke er hjemmel til renteopkrævning som følge af for sen betaling.

Subsidiært er det Klagers påstand, at der foreligger sådanne særlige omstændigheder i sagen, at ATP kan eftergive renterne. Det bør særligt indgå i dette skøn, at pengene er indbetalt til ATP og ikke en tredjepart, og at der er tale om en menneskelig fejl ved indbetalingen.

Samlet Betalings udtalelse i anledning af klagen

Samlet Betaling har i brev af 9. juni 2020 fastholdt sin afgørelse af 22. april 2020, hvorefter Klager ikke har indbetalt opkrævning for 3. kvartal 2019 rettidigt, og hvorefter Samlet Betaling ikke har fundet, at der forelå sådanne særlige omstændigheder, at rentekravet kan eftergives.

Samlet Betaling henviser til en afgørelse fra Ankenævnet for ATP m.m. fra 5. september 2016, hvorefter rettidig indbetaling af ATP bidrag ikke kan ske ved betaling til en anden konto i ATP end den af ATP anviste.

Det er Samlet Betalings opfattelse, at den skønsmæssige vurdering af, om renter kan eftergives efter § 7, stk. 2, i bekendtgørelsen om fællesopkrævning af visse arbejdsgiverbidrag mv., er en afgørelse i forvaltningsretlig forstand. I den konkrete sag har Samlet Betaling ikke fundet, at der forelå sådanne særlige omstændigheder, at rentekravet kan eftergives. Det er ubestridt, at fejlindbetalingen skyldes menneskelige fejl hos Klager, og det følger af § 5, stk. 4, 1. pkt., i bekendtgørelsen, at ”arbejdsgiver har ansvaret for rettidig betaling af bidragene mv.”. Særlige omstændigheder vil foreligge, hvis der havde været begået fejl hos Samlet Betaling, hvilket ikke har været tilfældet.

Det er herefter opfattelsen hos Samlet Betaling, at Samlet Betalings afgørelse om manglende efter- givelse af renter må stadfæstes.

Partshøring 

Klager er den 22. juni 2020 blevet hørt over Samlet Betalings udtalelse af 9. Juni 2020 og har ikke indsendt yderligere bemærkninger.

Ankenævnets begrundelse

De nærmere regler om opkrævning findes i bekendtgørelsen om fællesopkrævning af visse arbejdsgiverbidrag mv. (dagældende bekendtgørelse nr. 1752 af 27. december 2018).

Det fremgår af § 2, stk. 2, at opkrævningen sker kvartalsvis, dvs. fire gange årligt. Der er for hver opkrævning angivet en forfaldsdato og en sidste rettidige betalingsdag. For årets 3. kvartal er forfaldsdatoen 1. januar og sidste rettidige betalingsdag 20 januar. Arbejdsgiveren har ifølge § 5, stk. 4, ”ansvaret for rettidig betaling af bidragene mv.”.

I den foreliggende sag er der tale om betaling for 3. kvartal 2019 med sidste rettidige betalingsdag den 20. januar 2020. Klager indbetalte det skyldige beløb inden for fristen, men til en forkert konto i ATP.

Ankenævnet tiltræder den af Samlet Betaling fremførte forståelse af bestemmelen, hvorefter rettidig betaling ikke kan ske ved betaling til en anden konto i ATP end den af Samlet Betaling anviste.

Indbetaling af beløbet skete først til Samlet Betalings konto i ATP ved Klagers indbetaling den 27. januar 2020

Ankenævnet tiltræder derfor, at der som følge af for sen betaling skal betales renter, jf. bekendtgørelsens § 6, stk. 1, med den rentesats, der til enhver tid er fastsat i medfør af § 5 i lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling.

Det forhold, at Klager ved en menneskelig eller maskinel fejl har indbetalt beløbet til en forkert konto, vurderes ikke at være en sådan særlig omstændighed, som taler for, at Samlet Betaling eftergiver renterne i medfør af bekendtgørelsens § 7, stk. 2.

Ankenævnet bemærker afslutningsvis, at afgørelser efter bekendtgørelsens § 7, stk. 2, er forvaltningsretlige afgørelser, og at disse afgørelser kan indbringes for Ankenævnet for ATP m.m.