Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2019-28 / 22-11-2019

Afgørelse vedrørende klage XX over afgørelse af 12. juli 2019 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet stadfæster ATPs afgørelse af 12. juli 2019, hvorefter XX ikke er berettiget til udbetaling af en ATP-ydelse efter sin afdøde samlever.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Steen Müntzberg og Henrik Rothe har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Klager har i breve af 23. juli og 14. oktober 2019 anført, at hun mener, at det er forkert, at hun ikke kan få udbetalt sin afdøde samlevers pension fra ATP.

ATPs udtalelse i anledning af klagen

ATP har i udtalelse af 4. september 2019 fastholdt sin afgørelse og anført, at klager ikke var gift med afdøde, og at det derfor har skullet vurderes, om klager var berettiget til en samleversum efter sin afdøde samlever, jf. ATP-lovens § 14 b, stk. 1, 1. pkt.

Ifølge § 14 b, stk. 4, er det en betingelse, at der skal være indbetalt 2 års fulde bidrag til ATP efter den 1. januar 2002. Afdøde har alene indbetalt bidrag til ATP i perioden 1972 til 1979, og reglen er derfor ikke opfyldt.

Der findes ingen regler i ATP-loven om, at pårørende til ATP-medlemmer kan ”arve” eller på anden måde få ret til afdøde medlemmers pension. ATP har derfor ingen mulighed for at udbetale afdødes alderspension til klager.

Ankenævnets begrundelse

Efter ATP-lovens § 14 b, stk. 1, kan der udbetales et engangsbeløb til efterlevende ægtefæller eller samlevere efter medlemmer af tillægspensionsordningen. Engangsbeløbet kan efter § 14 b, stk. 4, udbetales til en efterlevende efter et medlem, der har været medlem af tillægspensionsordningen i sammenlagt mindst 2 år, og som derudover har betalt bidrag svarende til 2 årsbidrag i henhold til §15. Bidragene skal imidlertid være betalt efter 1. januar 2002, da § 14 b alene finder anvendelse på ATP-bidrag vedrørende tiden fra den 1. januar 2002, jf. kapiteloverskriften til lovens kapitel 4 a om ydelser til ægtefæller og samlevere.

Klagers samlever afgik ved døden den 2. juli 2019. ATP har oplyst, at afdøde alene har indbetalt bidrag til ATP i perioden 1972 til 1979. Reglen om 2 års fulde bidrag efter 1. januar 2002 er således ikke opfyldt, og klager er derfor ikke berettiget til udbetaling af et engangsbeløb efter afdøde.

Ankenævnet skal bemærke, at ATP Livslang pension er en livrenteordning, hvor der ikke er mulighed for, at indbetalte beløb eller opnået pensionsret kan udbetales til medlemmets dødsbo eller efterladte.

Ankenævnet stadfæster således ATPs afgørelse.