Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2017-73 / 15-04-2019

Afgørelse vedrørende klage fra XX på vegne af XX over afgørelse af 10. august 2017 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUB’s afgørelse af 10. august 2017, hvorefter XX ved for sen indsendelse af ansøgning har fortabt retten til transporttilskud i forbindelse med søgning af praktikplads i Tyskland.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Tina Christensen, Lene Pagter Kristensen (formand), Steen Müntzberg og Henrik Rothe har deltaget i sagens behandling.

Klagen

XX (herefter nævnt klager) har i mail af 6. september 2017 indgivet klage på vegne af sin søn XX og i den forbindelse bl.a. anført, at det er ham, som har haft den udgift, der søges om støtte til, og at han ikke kunne forestille sig, at retten til en dokumenteret udgift kunne fortabes ved en kort forældelsesfrist. I perioden fra februar frem til sommeren 2017 var sønnen underlagt et betydeligt eksamenspres og ikke videre optaget af forældelsesfrister, e-boks og e-mails. Klager appellerer til Ankenævnets forståelse for, at sagen har været forsinket.

AUBs udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 11. oktober 2017 fastholdt den påklagede afgørelse.

Det er i AUBs udtalelse anført, at XX den 6. august 2017 søgte om støtte til sin rejse i perioden 20. – 23. februar 2017 til søgning af praktikplads i udlandet. AUB anser udgiften for afholdt den 23. februar 2017, hvor den sidste del af rejsen foretages.

AUB henviser til, at det fremgår af PIU-bekendtgørelsen, at ansøgning om støtte skal indgives senest 4 måneder efter, at eleven har afholdt rejseudgiften, jf. § 21, stk. 2, og at AUB i særlige tilfælde kan se bort fra en fristoverskridelse med maksimalt 2 måneder, jf. § 21, stk. 4.

AUB anfører endvidere, at ansøgningen således er indgivet mere end 4 måneder efter, at udgiften er afholdt. AUB har derfor vurderet, om der foreligger særlige omstændigheder, der kan begrunde, at AUB kan se bort fra overskridelsen af ansøgningsfristen.

Herom anfører AUB, at AUB ikke finder, at der er oplyst særlige omstændigheder, der kan begrunde en dispensation. AUB har herved lagt vægt på, at det i klagen er oplyst, at XX oprindeligt havde sendt sin ansøgning til PIU-sekretariatet, som imidlertid oplyste ham om, at han skulle sende ansøgningen til AUB. AUB henviser desuden til, at det er oplyst, at XX ikke er så optaget af, at tjekke sin e-Boks, og da han på tidspunktet var travlt optaget af at læse til eksamen, fik han ikke sendt sin ansøgning til AUB i tide. AUB henviser yderligere til, at det er oplyst, at klager ikke havde forestillet sig, at retten til godtgørelse kunne fortabes efter en så kort forældelsesfrist. Det er AUBs vurdering, at travlhed omkring eksamenstid og manglende kontrol af e-Boks ikke er sådanne særlige omstændigheder, der kan begrunde, at AUB ser bort fra ansøgningsfristen, hvorfor AUB fastholder afgørelsen af 10. august 2017.

Ankenævnets begrundelse

Det er i § 21, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 498 af 19. maj 2017 om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet (PIU-bekendtgørelsen) bestemt, at en ansøgning om rejsehjælp efter § 2, stk. 2, nr. 1, skal indsendes til AUB senest 4 måneder efter, at eleven har afholdt den tilskudsberettigede udgift. Ansøgningsfristen fremgår også af ansøgningsblanketten.

Ankenævnet tiltræder, at de rejseudgifter, som XX ansøgning angår, er anset for afholdt den 23. februar 2017, hvor den sidste del af rejsen er foretaget. Ansøgning skal indgives til AUB, og det er først sket den 6. august 2017, dvs. efter udløbet af fristen på 4 måneder i PIU-bekendtgørelsens § 21, stk. 2.

I særlige tilfælde kan AUB se bort fra fristen i op til 2 måneder, jf. PIU-bekendtgørelsens § 21, stk. 4.

Det fremgår af sagen, at AUB i et brev af 20. januar 2017 til XX forhåndsgodkendte dennes ansøgning til rejse til Tyskland og i den forbindelse oplyste, at AUB ”kan udbetale rejsehjælp til søgning af praktikplads, når du indsender en ansøgning med dokumentation for dine rejseudgifter”, og at ”Du kan finde ansøgningsblanketten på vores hjemmeside www.borger.dk/aub”. Af brev af 1. februar 2017 fra PIU-sekretariatet til XX fremgår, at ansættelsessamtalerne i Tyskland er arrangeret af PIU-sekretariatet, og brevet indeholder et detaljeret program for disses gennemførelse.

I e-mail af 27. april 2017 fra XX til PIU-sekretariatet hedder det bl.a.:

”3. Jeg har været til ansættelsesrejse i Tyskland, og er kommet i tanker om, at transportomk. kan blive dækket. Er det for sent nu? Jeg kan sende opgørelsen, hvis det bliver aktuelt.”

I PIU-sekretariatets svar-mail samme dag hedder det bl.a.:

”Det er korrekt, at du kan søge om refusion for transportudgifter hos AUB. Du fik forklaring samt ansøgningsskema tilsendt sammen med din indbydelse til samtaler. Jeg vedhæfter her ansøgningsskemaet og så må du lige finde de øvrige papirer frem. Vær opmærksom på at det ikke er PIU, men AUB du skal sende opgørelsen mv. til.”

I ansøgningsskemaet er det på forsiden fremhævet, dels at blanketten i udfyldt og underskrevet stand skal sendes til AUB, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød eller via borger.dk/aub, dels at ansøgningen skal sendes til AUB ”senest 4 måneder efter, at dine udgifter har været afholdt”.

I XXs fremsendelse den 6. august 2017 af ansøgningsskema mv. til AUB hedder det bl.a.:

”Jeg er bekendt med, at der er en ansøgningsfrist på fire måneder, men jeg har fejlagtigt sendt min ansøgning til PIU-sekretariatet, og da jeg herfra fik besked om fejlen, stod jeg midt i eksamensforberedelsen, og så jeg har desværre ikke efterfølgende fået den videresendt til jer.”

Ankenævnet tiltræder, at der ikke foreligger oplysninger om særlige omstændigheder, som kan begrunde forlængelse af fristen efter PIU-bekendtgørelsens § 21, stk. 4, eller efter almindelige forvaltningsretlige principper. Det bemærkes, at XXs henvendelse til PIU-sekretariatet den 27. april 2017 må anses for en forespørgsel, ikke som en henvendelse, der kunne medføre pligt til videresendelse efter forvaltningslovens § 7, stk. 2, men alene vejledning, som den der blev givet, jf. forvaltningslovens § 7, stk. 1.  

Ankenævnet stadfæster herefter AUB’s afgørelse, hvorefter XX har fået afslag på sin ansøgning om økonomisk støtte til transportudgifter.