Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2019-19 / 06-11-2019

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelser af 18. februar 2019 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUB’s afgørelser af 18. februar 2019, hvorefter XX ved for sen indsendelse af ansøgning har fortabt retten til økonomisk støtte i forbindelse med praktikophold i New Zealand.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Steen Müntzberg og Henrik Rothe har deltaget i sagens behandling.

Klagen

XX (herefter klager) har i mail af 18. marts 2019 gjort gældende, at hendes praktikvejleder havde oplyst, at hun sagtens kunne ansøge om tilskud, når hun kom hjem, da han mente, at det fremgik af AUBs hjemmeside. Klager har i den forbindelse vedlagt et skærmbillede af oplysninger på borger.dk om tilskud ved praktik i udlandet.

Klager har endvidere anført, at både hendes fagforening og hendes uddannelsesvejleder mener, at hun er berettiget til at få sine rejseudgifter refunderet.

AUBs udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 25. marts 2019 fastholdt den påklagede afgørelse.

AUB oplyser i udtalelsen, at AUB den 12. februar 2019 modtog ansøgning om økonomisk støtte til praktikophold i udlandet fra klager. Det fremgik af ansøgningen, at klager havde været på praktikophold i New Zealand i perioden fra den 10. juli 2018 til den 10. januar 2019.

Klager ansøgte om rejsehjælp til overtagelse af praktikplads og refusion af afholdte udgifter til rejseforsikring. Hun havde som dokumentation herfor vedlagt kopi af kvittering for flybillet, der var betalt den 8. maj 2018, og kvittering fra banken vedrørende betaling af rejseforsikring den 25. juni 2018.

AUB gav ved to afgørelser af 18. februar 2019 til klager afslag på rejsehjælp til overtagelse af praktikplads (udgifter til flybillet) og refusion af afholdte udgifter til rejseforsikring. Det er disse to afgørelser, der er klaget over.

AUBs bestyrelse har med hjemmel i AUB-lovens § 11, stk. 3, og § 15, udstedt bekendtgørelse nr. 498 af 19. maj 2017 om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet.

Det følger af bekendtgørelsens § 2, stk. 2, nr. 1, at AUB yder økonomisk støtte til elever med henblik på praktikuddannelse i virksomheder i udlandet, herunder rejsehjælp til søgning eller overtagelse af en praktikplads.

Det følger endvidere af bekendtgørelsens § 2, stk. 2, nr. 9, at AUB yder refusion for afholdte udgifter til bl.a. rejseforsikring i forbindelse med praktikophold i udlandet. 

I medfør af bekendtgørelsens § 21, stk. 2, skal ansøgning om økonomisk støtte indsendes til AUB senest 4 måneder efter, at eleven har afholdt den tilskudsberettigede udgift.

AUB kan dog i særlige tilfælde forlænge fristen i op til 2 måneder, jf. bekendtgørelsens § 21, stk. 4. 

AUB har i udtalelsen henvist til, at udgiften for flybilletten er afholdt den 8. maj 2018, og udgiften til rejseforsikringen er afholdt den 25. juni 2018, men klager ansøgte først om økonomisk støtte til praktikopholdet den 12. februar 2019. Fristen for at ansøge om økonomisk tilskud er således overskredet.

Det anførte i klagen om, at klager har modtaget vejledning om en længere ansøgningsfrist, kan efter AUBs opfattelse ikke føre til en anden vurdering. AUB har i den forbindelse lagt vægt på, at uanset om ansøgningsfristen forlænges til 6 måneder fra afholdelse af udgiften, jf. bekendtgørelsens § 21, stk. 4, vil klager fortsat ikke have ansøgt om tilskud rettidigt.

AUB bemærker i den forbindelse, at det fremsendte skærmbillede fra borger.dk ikke omhandler ansøgningsfristen, men derimod spørgsmålet om, hvor meget en elev maksimalt kan modtage i tilskud inden for en periode på 1 år.

Ankenævnets begrundelse

Det er i § 21, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 498 af 19. maj 2017 om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet (PIU-bekendtgørelsen) bestemt, at en ansøgning om rejsehjælp efter § 2, stk. 2, nr. 1, skal indsendes til AUB senest 4 måneder efter, at eleven har afholdt den tilskudsberettigede udgift. Ansøgningsfristen fremgår også af ansøgningsblanketten.

I særlige tilfælde kan AUB se bort fra fristen i op til 2 måneder, jf. PIU-bekendtgørelsens § 21, stk. 4.

Det fremgår af sagen, at udgiften for flybilletten er afholdt den 8. maj 2018, og udgiften til rejseforsikringen er afholdt den 25. juni 2018, men klager ansøgte først om økonomisk støtte til praktikopholdet den 12. februar 2019. Fristen i PIU-bekendtgørelsens § 21, stk. 2, var således overskredet, ligesom fristen i medfør af § 21, stk. 4, var overskredet. AUB har dermed ikke hjemmel til at udbetale økonomisk støtte på baggrund af klagers ansøgning.

Ankenævnet stadfæster herefter AUB’s afgørelser, hvorefter klager har fået afslag på sin ansøgning om økonomisk støtte i forbindelse med praktikophold i New Zealand.

Det forhold, at klager ikke har været bekendt med ansøgningsfristen og ikke mener at have fået den korrekte vejledning af uddannelsesskolens vejleder, kan ikke føre til et andet resultat. Manglende eller ukorrekt vejledning fra skolens side er i givet fald et anliggende mellem klager og skolen.