Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2018-14 / 24-10-2019

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelser af 17. april 2018 og 22. februar 2019 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Sagen angår, dels hvad der i peroden 1993-2017 er indbetalt i ATP-bidrag for XXs (herefter også benævnt klager) ægtefælle, der har boet i Danmark siden 1993 og afgik ved døden den 16. december 2017, dels størrelsen af den ægtefællesum, som klager har krav på efter sin afdøde mand. Ankenævnet stadfæster de afgørelser, som ATP har truffet herom, henholdsvis den 22. februar 2019 og 17. april 2018.

Hvad indbetalingen af ATP-bidrag angår, tiltræder Ankenævnet således, at der ikke kan ske ændring for så vidt angår perioden 1993-2. kvartal 2013, da lovens indsigelsesfrist er udløbet, og at der heller ikke kan ske ændring for så vidt angår perioden 3. kvartal 2013-16. december 2017, da der ikke er fremkommet oplysninger, som grundlag for en ændring.

Hvad størrelsen af ægtefællesummen angår, tiltræder Ankenævnet ATP’s beregning, som den efterfølgende klage over størrelsen af de indbetalte bidrag er uden betydning for, da denne klage ikke ændrer ved den størrelse, som ATP har lagt til grund.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Steen Müntzberg og Henrik Rothe har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Klager har i brev af 23. april 2018 anført, at hun mener at være berettiget til et større engangsbeløb efter hendes afdøde mand end de udbetalte 908,99 kr. før afgift. Der er under sagen endvidere rejst spørgsmål om, hvad der i det hele er indbetalt i ATP-bidrag for hendes mand – klager mener, at både hun og hendes mand har været i ATP-ordningen i årevis.

ATPs udtalelse i anledning af klagen

Vedr. engangssummens størrelse

ATP har i breve af 13. juni 2018 og 24. maj 2019 fastholdt sin afgørelse.

ATP anfører i brevet af 13. juni 2018, at den ægtefællesum på 908,99 kr., som ATP den 17. april 2018 har udbetalt, jf. ATP-lovens § 11, stk. 1, er korrekt beregnet, jf. ATP-lovens § 11, stk. 2 og stk. 3.

Ifølge § 11, stk. 2 og 3, skal ægtefællesummen beregnes som 35 pct. af den kapitaliserede værdi af afdødes pension. Ægtefællesummen beregnes derfor som 35 pct. af den årlige pension ganget med en såkaldt kapitaliseringsfaktor, som især afhænger af renteniveauet i samfundet og afdødes forventede restlevetid.

Klagers afdøde mands årlige pension var på 266,45 kr. og blev derfor omregnet til et engangsbeløb, som blev udbetalt i 2009. Ved beregningen af engangsbeløbet i forbindelse med ægtefællens død har ATP anvendt en kapitaliseringsfaktor på 9,747082324. Ægtefællesummen er derfor beregnet til 908,99 kr.

ATP oplyser, at der ikke er indbetalt bidrag for ægtefællen udover i året 1997, hvor der blev indbetalt i alt 1.114 kr., og at der derfor er god overensstemmelse mellem, hvad der er indbetalt, og hvad der kommer til udbetaling.

I brevet af 24. maj 2019 henviser ATP til brevet af 13. juni 2018, idet bemærkes, at der ikke er sket ændring i, hvad der er grundlaget i form af indbetalte bidrag.

Vedr. indbetaling af ATP-bidrag

Under sagens behandling har klager gjort indsigelse om forkert registrering af størrelsen af indbetalte ATP-bidrag for sin afdøde mand. ATP har i brev af 22. februar 2019 truffet afgørelse herom.

ATP har i supplerende udtalelse af 24. maj 2019 fastholdt denne afgørelse.

Ankenævnets begrundelse

Af de grunde, som ATP har anført i breve af henholdsvis 13. juni 2018 og 22. februar 2019, stadfæster Ankenævnet de påklagede afgørelser.