Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2018-24 / 09-06-2019

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 9. august 2018 fra ATP Samlet Betaling

Ankenævnet stadfæster ATPs afgørelse af 9. august 2018, hvorefter XXs anmodning om eftergivelse af skyldige bidrag og renter på i alt 16.589,43 kr. ikke kan imødekommes.

Ankenævnets medlemmer Steen Müntzberg, Ejner Holst, Børge Dahl, Henrik Rothe og Lene Pag-ter Kristensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Ankenævnet har modtaget XXs (herefter klager) klage den 27. august 2018.

Klager har anført, at ikke alle sagens faktiske oplysninger og omstændigheder er medtaget i ATPs vurdering af sagen.

Klager har indledningsvis anfægtet, at der ikke skulle foreligge særlige omstændigheder, som taler for hel eller delvis eftergivelse af de skyldige gebyrer og renter. Klager henviser til, at klager ikke var repræsenteret ved skifterettens behandling af spørgsmålet om gældssanering, fordi skifterettens medhjælper ikke mødte frem. Klager henviser endvidere til, at der i sagsforløbet har været afprøvet og forsøgt flere moratorieordninger.

I forhold til ATPs vurdering af, at det ikke er udsigtsløst, at det skyldige beløb vil kunne betales helt eller delvist over en periode, anfører klager, at der ikke er taget hensyn til, at hustruen i 2016 blev bevilliget førtidspension, og at der derfor ingen udsigt er til at øge indtægten. Klager anfører også, at han er blevet kronisk syg, hvilket medfører, at han ikke kan øge med flere timer på arbejdsmarkedet. Endelig anfører klager, at hans daværende indtægt på 35.514,33 kr. bør ses i sammenhæng med familiens størrelse.

Endvidere anfører klager, at han frivilligt, vedblivende og ihærdigt har forsøgt at få kontakt og dialog med Samlet Betaling efter konkursen, og at han er blevet mødt med modstand frem for samarbejdsvilje.

Endelig anfører klager, at der i afgørelsen indgår regninger, som hidrører fra tiden efter konkursdekretets afsigelse.

ATPs udtalelse i anledning af klagen

Ankenævnet har den 3. september 2018 og supplerende den 11. november 2018 anmodet ATP, Samlet Betaling, om en udtalelse. ATP har i en udtalelse af 19. september 2018 fastholdt sin afgørelse. ATP har i svar af 21. november 2018 anført, at klagers partshøringssvar ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. Svaret af 21. november 2018 vedlægges til orientering.

ATP anfører indledningsvist, at klagers beskrivelse af de faktiske omstændigheder i klagen af 24. august 2018 ikke forekommer forenelig med sagens bilag.

Om ansøgningen om gældssanering bemærker ATP bl.a., at det fremgår af udskrift af retsbogen, at skifteretten begrundede sin nægtelse af gældssanering med, at klager efter skifterettens opfattelse ikke havde medvirket loyalt til sagens oplysninger. ATP bemærker hertil, at begrundelsen i skifterettens kendelse af 28. juni 2017 ikke forekommer forenelig med klagers beskrivelse af skifterettens behandling af ansøgningen om gældssanering, og at ATP ved sin afgørelse af 21. august 2018 har lagt skifteretskendelsens beskrivelse af de faktiske omstændigheder til grund.

ATP anfører videre i udtalelsen, at sagens bilag ikke understøtter klagers beskrivelse af forløbet omkring rekonstruktionen.

Endvidere fastholder ATP, at der ikke i sagen foreligger oplysninger om et konkret forslag til en generel gældsordning, som ikke er afvist.

Om klagers henvisning til, at der fremgår regninger fra perioden efter konkursdekretets afsigelse, har ATP oplyst, at der ikke er beregnet bidrag efter driften ophørte, og at gælden således ikke er stiftet efter konkursdekretet blev afsagt. ATP anfører i udtalelsen, at ATP opkræver bidrag fire gange årligt, jf. fællesopkrævningsbekendtgørelsens § 2, stk. 1. Bidragene bliver opkrævet pr. kvartal og beregnes på baggrund af virksomhedens indbetalte ATP-bidrag for det pågældende kvartal. ATP oplyser videre, at der i nærværende sag er afsagt konkursdekret den 15. december 2015. Som følge af den kvartalsvise opkrævning har ATP opgjort bidrag for perioden 1. oktober 2015 til 31. december 2015. I forhold til det af klager anførte bemærkes således, at der kun er beregnet bidrag for den periode, for hvilken der er indbetalt ATP-bidrag.

ATP anfører videre i udtalelsen, at det følger af bekendtgørelse om fællesopkrævning af visse arbejdsgiverbidrag mv. § 7, stk. 2, at ATP kan eftergive bidrag mv. og renter, når særlige omstændigheder taler herfor. Eftergivelse af bidrag mv. og renter forudsætter således, at der foreligger særlige omstændigheder. Det er imidlertid fortsat opfattelsen hos ATP, at der i nærværende sag ikke foreligger sådanne særlige omstændigheder. De skyldige bidrag udgør (med undtagelse af bidrag til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) en del af dansk lovgivning om social sikring. Der er tale om lovpligtige bidrag, hvorfor eftergivelse kun bør indrømmes undtagelsesvis. ATP opkræver bidragene på vegne af de lovpligtige ordninger, og ATP kan derfor ikke sidestilles med en privat kreditor, som kan eftergive gæld efter sit eget frie skøn.

Endelig anfører ATP i udtalelsen, at det ikke fremgår af sagens bilag, at der skulle foreligge særlige omstændigheder, som taler for eftergivelse. Det er som anført opfattelsen hos ATP, at de i retsbogen af 28. juni 2017 anførte faktiske omstændigheder må lægges til grund. Endvidere har skifteretten nægtet gældssanering, hvilket landsretten har stadfæstet. Domstolene har således ved flere lejligheder haft lejlighed til at forholde sig til, hvorvidt klager måtte være berettiget til gældssanering, hvilket domstolene har afvist.

Det, som klager har anført om sine helbredsmæssige forhold, giver ikke ATP anledning til at ændre sin afgørelse af 9. august 2018, og der foreligger ikke oplysninger, som giver grundlag for at antage, at klager ikke kan bevare sin tilknytning til arbejdsmarkedet. Den fremsendte lægejournal understøtter ikke klagers angivelse af, at han skulle lide af en kronisk sygdom.

På baggrund af ovenstående, samt ATPs anbringender i afgørelsen af 9. august 2018, fastholder ATP således sin afgørelse, hvorefter der ikke foreligger særlige omstændigheder, som berettiger klager til eftergivelse af det skyldige beløb.

Partshøring

Klager er blevet hørt over ATPs udtalelse af 19. september 2018 og har i den forbindelse fremsendt supplerende bemærkninger ved brev af 24. september 2018. Klager anfører, at der ikke foreligger uforenelighed mellem klagers bemærkninger og oplysningerne i sagens bilag. Klager har endvidere bemærket, at der ikke er lagt vægt på, at kurator og medhjælper var samme person.

Klager understreger, at det burde have indgået i skifterettens behandling af sagen, at der var udarbejdet et nyt budget, som var forhåndsgodkendt af Vestjyskbank, hvilket medhjælper kunne have bekræftet og forklaret, hvis han havde været til stede i skifteretten. Klager henviser til, at det nye budget indeholdt oplysninger om klagers nye stilling og løn.

Ligeledes fastholder klager, at der har været forsøgt yderligere moratorieordninger.

Klager har endvidere indsendt yderligere dokumentation for klagers kroniske sygdom i form af en udtalelse fra egen læge og anfører, at klagers helbred/kroniske sygdom skal ses som en særlig omstændighed.

Endelig bemærker klager, at ATP ikke har forholdt sig til klagers betalingsevne, men isoleret ser på husstandsindkomsten og derudover den isolerede gæld til ATP.

Ankenævnet har den 11. november 2018 anmodet ATP om eventuelle supplerende bemærkninger til klagers partshøringssvar. ATP har ved mail af 21. november 2018 oplyst, at partshøringssvaret ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

Ankenævnets begrundelse

ATP kan efter § 7, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1706 af 26. december 2017 om fællesopkrævning af visse arbejdsgiverbidrag mv. eftergive bidrag mv. og renter, når særlige omstændigheder taler derfor. Efter fast praksis sker eftergivelse som udgangspunkt kun, hvis der er begået fejl af ATP, eller hvis arbejdsgiveren skønnes at have sådanne økonomiske eller sociale problemer, at eftergivelse findes rimelig.

Det fremgår af sagens oplysning, at klager gik konkurs med sin virksomhed den 15. december 2015.

Det fremgår videre, at skifteretten har nægtet gældssanering, og at landsretten har tiltrådt dette. Videre fremgår det, at klager på grund af egen sygdom ikke længere kan arbejde så meget som tidligere, og at klagers ægtefælle er førtidspensionist.

Ankenævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte ATPs skøn, hvorefter der ikke foreligger sådanne særlige omstændigheder, der kan berettige til eftergivelse af det skyldige beløb.

Det forhold, at klagers helbredsmæssige forhold er ændret, kan ikke føre til en ændret vurdering.

Ankenævnet har herved lagt vægt på, at klager efter det oplyste ikke er forhindret i at bevare sin tilknytning til arbejdsmarkedet.

Det forhold, at klagers hustru er blevet førtidspensionist, og at klager har gæld til andre kreditorer, kan efter nævnets opfattelse heller ikke føre til en ændret vurdering.

Ankenævnet stadfæster herefter ATPs afgørelse af 9. august 2018 om, at der ikke foreligger særlige omstændigheder, som berettiger klager til eftergivelse af det skyldige beløb.