Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2019-4 / 13-09-2019

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 8. januar 2019 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet stadfæster ATP’s afgørelse af 8. januar 2019, hvorefter XX får afslag på sin anmodning om en månedlig livslang ægtefællepension.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Steen Müntzberg og Henrik Rothe har deltaget i sagens behandling.

Klagen

I brev af den 29. januar 2019 påklages ATPs afgørelse af 8. januar 2019. Klager oplyser, at hun er marokkansk og enke. Hendes ægtefælle arbejdede i Danmark og var registreret hos ATP. Han afgik ved døden den 29. november 2017.

Klager anfører, at hun i medfør af international pensionslovgivning har krav på en månedlig enkepension på 50 pct. af ægtefællens pension. Det engangsbeløb, som ATP har udbetalt i forbindelse med klagers ægtefælles død, er ikke nok til at dække klagers personlige behov, idet hun lider af en kronisk sygdom og har brug for behandling.

Klager har ingen indkomst i Marokko. Da klagers ægtefælle var i live, var hans pension fra Danmark tilstrækkelig, men nu er klagers økonomiske situation meget vanskelig. Derfor anmoder klager Ankenævnet om at gribe ind for at sikre klager de rettigheder, som hun mener, at hun har krav på.

AUBs udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 11. marts 2019 fastholdt sit afslag på at betale en ekstra månedlig, livslang ægtefællepension.

Om sagens forløb har ATP oplyst, at klagers ægtefælle døde den 29. november 2017. Den 11. december 2018 udbetalte ATP udbetalt et engangsbeløb på 29.524 kr. før afgift, jf. ATP-lovens § 11.

ATP anfører, at ATP allerede har udbetalt det engangsbeløb, som klager har ret til, jf. ATP-lovens § 11. ATP’s muligheder for udbetaling er udtømmende reguleret i ATP-loven, og udbetalinger fra ATP skal derfor have hjemmel i ATP-loven. Der er ingen hjemmel i ATP-loven til, at ATP kan udbetale en løbende ægtefællepension til klager.

Ankenævnets begrundelse

ATP-lovens §§ 11-13, jf. lovbekendtgørelse nr. 1110 af 10. oktober 2014 med senere ændringer, fastsætter reglerne om udbetaling af ydelser til efterlevende ægtefæller ved et ATP-medlems død. Den ydelse, som en efterlevende ægtefælle har ret til, er et engangsbeløb.

Nævnet bemærker, at en efterlevende ægtefælle ikke i medfør af ATP-loven har krav på yderligere ydelser fra ATP, herunder en månedlig livslang ægtefællepension.

Det fremgår af sagens oplysninger, at ATP har udbetalt det engangsbeløb, som klager har krav på i medfør af ATP-lovens § 11.

Ankenævnet tiltræder herefter ATPs afgørelse, hvorefter klager får afslag på sin anmodning om en månedlig livslang ægtefællepension. Det af klager anførte kan ikke føre til et andet resultat.