Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2019-12 / 12-07-2019

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 4. marts 2019 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet stadfæster ATPs afgørelse af 4. marts 2019, hvorefter klager ikke kan få udbetalt noget engangsbeløb efter sin afdøde samlever, der døde den 24. januar 2019.

Ankenævnets medlemmer Steen Müntzberg, Ejner K. Holst, Børge Dahl, Henrik Rothe og Lene Pagter Kristensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Klager har i mail af 5. marts 2019 anført, at han har boet sammen med sin nu afdøde samlever i de seneste 16 år, men at han af helbredsmæssige årsager har valgt at tage ophold i Spanien siden oktober 2017. Klager anmeldte i den forbindelse flytning til udlandet i CPR efter reglerne i CPR loven. Klager og afdøde er begge anført i lejekontrakten til den fælles lejlighed i Taastrup, og klagers samlever afgik ved døden under ophold hos klager på denne adresse i Spanien. Klager beder på denne baggrund om en revurdering af sagen.

Klager har i forbindelse med partshøring i mail af 4. april 2019 gentaget, at klager er af den opfattelse, at han og afdøde har været par i de foregående 16 år, og at klagers ophold i Spanien alene skyldes helbredsmæssige omstændigheder. Klager henviser til, at begge parter stod som lejere af deres fælles lejlighed i Taastrup.

ATPs udtalelse i anledning af klagen

ATP har i brev af 1. april 2019 fastholdt sin afgørelse og oplyst, at ATP er berettiget til alene at lægge adresseoplysningerne fra CPR-registret til grund ved afgørelsen af, om samlivet har bestået i en sammenhængende periode på 2 år umiddelbart forud for dødsfaldet. Det er således ATPs faste praksis alene at lægge vægt på CPR-registrets oplysninger ved afgørelsen af, om betingelsen om fælles bopæl i de seneste 2 år forud for dødsfaldet eller forud for en evt. institutionsanbringelse er opfyldt, når det drejer sig om samliv på fælles bopæl i Danmark.

ATP henviser til, at det følger af ATP-lovens § 14 b, stk. 2, at samlevende blandt andet skal opfylde et krav om at have haft fælles bopæl i mindst 2 år forud for dødsfaldet, for at der ved død kan udbetales et engangsbeløb. Nærmere følger det af § 8, stk. 2 og 4 i bekendtgørelse om beregning og udbetaling af engangsbeløb i forbindelse med et ATP-medlems død (nr. 1741 af 5. december 2018), at hvis de samlevende har haft fælles bopæl i Danmark, er ATP berettiget til udelukkende at lægge adresseoplysninger i Det Centrale Personregister, CPR-registeret, til grund.

Ifølge oplysninger fra CPR har parret haft forskellige folkeregisteradresser inden for de seneste 2 år før dødsfaldet. Således har klager været registreret som udrejst til Spanien i perioden fra den 1. oktober 2017 til den 26. januar 2019, mens klagers afdøde samlever har haft adresse i CPR-registeret på XX, Høje-Taastrup, fra den 3. maj 2017 og frem til hendes død den 24. januar 2019.

Betingelsen om fælles bopæl 2 år forud for dødsfaldet er således ikke opfyldt, og klager er ikke berettiget til udbetaling af engangsbeløb efter afdøde.

Ankenævnets begrundelse

Efter ATP-lovens § 14 b, stk. 2, er det en betingelse for udbetaling af engangsbeløb til en samlever, at samlivet med afdøde har bestået i mindst de seneste 2 år forud for dødsfaldet eller samleverens institutionsophold. Efter § 8, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 1741 af 5. december 2018 om beregning og ud­betaling af Arbejdsmarkedets Tillægs­pension og engangsbeløb i forbindelse med et ATP-medlems død er ATP, hvis de samlevende har haft fælles bopæl i Danmark, berettiget til udelukkende at lægge adresse­oplysninger i Det Centrale Personregister, CPR-registeret, til grund.

De nævnte regler i bekendtgørelsen om, at dokumentation for samlivet skal føres gennem oplysningerne i CPR-registret, er endvidere forudsat i bemærkningerne i forslaget til ATP-lovens § 14 b, stk. 2, i lovforslag nr. 173 (Folketingssamlingen 2001-02), hvor der står, at ATP skal undersøge, ”at betingelserne for ... udbetaling af ydelser er til stede på grundlag af ... oplysninger fra folkeregistret, herunder særligt oplysninger om adresse og civilstand, medmindre ATP på grund af særlige om­stæn­digheder finder det påkrævet at tilvejebringe yderligere oplysninger om samlivets beståen.” Efter lovforarbejderne er samliv ifølge Folkeregistret (CPR-registret) således en nødvendig, men ikke altid tilstrækkelig betingelse for at kunne dokumentere samliv, og det er i overensstemmelse hermed fast praksis, at ATP alene vurderer længden af samliv på fælles bopæl i Danmark på baggrund af oplysningerne i Folkeregistret (CPR-registret).

Ifølge CPR-registret havde klager og dennes samlever ikke samme adresse i perioden 1. oktober 2017 og indtil samleverens død den 24. januar 2019. Der er således en periode på næsten 16 måneder forud for samleverens død, hvor parret ikke har haft fælles Folkeregisteradresse. Dermed opfylder klager ikke betingelserne for at få udbetalt en engangssum efter afdøde.

Det forhold, at klager og afdøde har haft en fælles forståelse af reelt at have været samlevende i den omhandlede periode, kan ikke føre til et andet resultat, jf. ovenstående.

Ankenævnet stadfæster herefter ATPs afgørelse.